Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Veg og vegtrafikk

Aksellastrestriksjoner - Bompenger - Brøyting - Parkering - Ruteplanlegger - Skoleskyss - Tilrettelagt transport - Trafikkinformasjon - Trafikksikkerhet - Vegbygging - Vegkategori/vegeier - Vegvedlikehold

 


 

Arbeid på kommunal veg
Ved graving i kommunal veg angis dette i gravemeldingen som vedlegges utfylt varslingsplan for arbeid på veg.

Aksellastrestriksjoner    Til toppen av siden
Telerestriksjoner
Det innføres normalt ikke telerestriksjoner på de kommunale vegene i Levanger kommune.
Statens vegvesen utgir årlig oppdaterte veglister som gir informasjon om tillatt aksellast mm for de offentlige vegene.


Bompenger     Til toppen av siden
Autopass - automatisk betaling av bompenger, parkering og ferje - Statens vegvesen eier AutoPASS-systemet
Hvert bompengeanlegg i Norge har et bompengeselskap som skal stå for finansieringen av vegprosjektet. Retten til å kreve inn bompenger er gitt ved inngåelse av bompengeavtalen med Statens vegvesen Vegdirektoratet .

Brøyting [ansvarlig enhet]     Til toppen av siden
Brøyting blir foretatt når det er 10-15 cm snø
Her kan du se hvor det er strødd eller brøytet de siste 48 timer på kommunale veger.
Zoom inn i kartet på den akutelle vegen og informasjon vil dukke opp såfremt det har vært aktivitet.

Brøyteavtale
Levanger kommune foretar snøbrøyting selv, i tillegg inngås det avtale med en rekke private aktører.

Ruteplanlegger     Til toppen av siden
Vegkart - Veikart


Skoleskyss     Til toppen av siden

Skolebuss - Skoletransport

Tilrettelagt transport     Til toppen av siden
TT-bruker - TT-kort - TT-ordning - TT-tjeneste - Drosjelapper - Reiserett
Formålet med transporttjenesten er å gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport et tilbud slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning. 


Trafikkinformasjon     Til toppen av siden
Vegmelding - Veimelding


Trafikksikkerhet [ansvarlig enhet]     Til toppen av siden
Trafikksikkerhetsutvalget er et lokalt underutvalg til Plan- og utviklingskomiteen.
Fylkekommunen har eget Trafikksikkerhetsutvalg.

 
Vegbygging
[ansvarlig enhet]     Til toppen av siden
Avkjøringstillatelse
Kommunen behandler og godkjenner søknad som gjelder avkjørsel fra kommunal vei:

  • Bygging av ny avkjørsel
  • Flytting av avkjørsel
  • Endret bruk av avkjørsel


Denne tjenesten gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. I så fall behandles den i byggesaken.
For avkjørsel fra fylkesvei og riksvei sendes søknad til Statens vegvesen.

Avkjørsel
Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom, dvs. området fra veikanten til tilstøtende privat terreng. Som avkjørsel regnes også tiknytning for fotgjengere. Avkjørselen må bygges i henhold til kommunens reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen. Veimyndighetene legger en bred sikkerhetsvurdering til grunn. Hvis området ikke er regulert, eller det ikke er planer for avkjørsel i reguleringsplanen, behandles søknaden etter veglovens bestemmelser.

Landbruksveg - Landbruksvei [ansvarlig enhet]
Nybygging og ombygging  av bil- og traktorveger innen jord- og skogbruk skal godkjennes av kommunen før bygging. Dette i henhold til Forskrift om planlegging og godkjenning av veger for landbruksformål.  

Enkle driftsveger som medfører ubetydelige terrenginngrep er unntatt. I tvilstilfeller  bør det  tas kontakt med landbruksenheten for å få avklart om en veg skal godkjennes eller ikke.
Skjema SLF-902 for søknad om godkjenning finner du her.

Privat veg - Privat vei
Private veger bygges av hver enkelt eier.

Veibygging
Kommunen bygger det kommunale vegnettet.
Statens vegvesen har ansvar for planlegging og bygging av europa-, riks- og fylkesvegnettet.

Vegvedlikehold [ansvarlig enhet]     Til toppen av siden
Grusing - strøing
Strøing på kommunale veger prioriteres på bratte vegstrekninger. Husk, etter vegtrafikkloven skal du ta hensyn til vegens beskaffenhet (sko deg etter forholdene).
I følge politivedtektene skal huseiere i Levanger sentrum strø fortauet og holde det rent for snø. Om sommeren skal de holde rent fortau og halve gatebredden.

Privat veg - Privat vei
Privat veg vedlikeholdes av hver enkelt eier. Det gis ikke lenger kommunal støtte til slikt vedlikehold.

Veivedlikehold
Skader på kjøretøy og personer som du mener kan skyldes forhold ved vegen, vil normalt ikke bli erstattet av kommunen. Kommunen blir imidlertid bli erstatningspliktig dersom vi har opptrådt uaktsomt. Kommunen må være kjent med situasjonen, den må ligge utenfor det trafikkanten kan forvente, vegen er ikke utbedret/avstengt det innen rimelig tid og trafikkanten har vist vanlig aktsomhet

Statens vegvesen har ansvar for drift og vedlikehold av europa-, riks- og fylkesvegnettet og tilsyn med kjøretøy og trafikanter. 
     Til toppen av siden

Publisert: 24.02.2009 16:18 Sist endret: 28.04.2021 20:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051