Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Grunnskoleopplæring

Nullmobbing.no


Bussbilletter fra 2018:

Ny pris-, billett- og sonemodell i Trøndelag fra 01.01.18 (AtB) PDF


Kommunen gir grunnskoleopplæring for voksne ved Levanger voksenopplæring som er tilknyttet Innvandrertjenesten

Det finnes to private skoler i Levanger, Markabygda montessori og Vårtun Kristne Oppvekstsenter.


Bibliotek
Skolebibliotek
Bibliotek i skolen med elevene som målgruppe. Det er et tilbud ved alle skolene i Levanger kommune.

Friskole
Friskole
Friskole er tidligere begrep (før 2003) brukt om en privatskole drevet på idealistisk grunnlag, skolen var underlagt streng regulering, driver kunne ikke ta ut utbytte fra drifta. Det offentlige dekket store deler av drifta.

Grunnskole
10-årige obligatorisk skole for barn og ungdom i alderen 6–16 år.

Elevråd
Organ valgt av elever som skal være et bindeledd mellom elevene og skolens ledelse, og arbeide for elevenes fellesinteresser og et godt skole- og læringsmiljø.
I følge opplæringsloven §11-2 skal det i grunnskolen velges elevråd for klassetrinnene 5–7 og for trinnene 8-10. "Ein medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet." Elevrådet skal være representert i skolens samarbeidsutvalg med to medlemmer. I den videregående skolen skal det velges elevråd som består av minst ett medlem for hver 20. elev.

Foreldreråd - Foreldreutvalg
På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet (opplæringsloven §11-4

Fritt skolevalg
Noen kommuner har vedtak om at elevene fritt kan velge skole. Levanger kommune har ikke vedtak om fritt skolevalg. Her gjelder nærskoleprinsippet (jfr § 8-1 Skolen i opplæringloven) som sier at grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. 

Samarbeidsutvalg
Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med to representantar for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som er omfattet av taushetsplikt etter lover eller forskrifter, blir behandlet i samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen (opplæringsloven §11-1)

Skolebytte
Om det foreligger særlige grunner kan det søkes om å få gå på annen skole enn nærskolen, jfr opplæringsloven § 8-1.

Skolemiljøutvalg
Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen være representerte. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldrene til sammen er i flertall (opplæringsloven §11-1a).

Skolestart
Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år jfr. opplæringsloven § 2-1. Forskuttert eller utsatt skolestart kan vurderes ved help av sakkyndig vurdering. 

Skoletilhørighet
For å avgjøre hvilken skole som er elevens nærskole har en del kommune innført kretsgrenser. I Levanger kommune har vi kretsgrenser.

Hjemmeundervisning
Foreldre kan tilby sine barn hjemmeundervisning. Kommunen skal føre tilsyn med hjemmeundervisningen jfr. opplæringslovens § 14-2.


Leirskole

Tilbud som gis som en del av grunnskoleopplæringen. Opplæringen skjer på en annen arena enn skolen område. Leirskole skal være gratis for eleven.

Privatskole
Benevnelse privatskole er brukt på skoler fra barneskolenivå og opp til og med videregående skole. Skolene drives av andre enn offentlig myndigheter.
Som oftest er skolene opprettet med bakgrunn i religion eller bestemt pedagogikk.
I Levanger er det pr. 2015 to private grunnskoler, Vårtun Kristne Oppvekstsenter og Markabygda montessoriskole.

Skolefritidsordning - SFO [betalingssatser] Søk om SFOplass
Frivillig omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1.–4. klassetrinn i grunnskolen som har behov for opphold ved skolen utover ordinær undervisningstid, og tilsvarende tilbud for barn med særskilte behov i 1.–7. klassetrinn.
Kontakt den enkelte skole


Skolemåltid

Skolefrukt
Flere skoler har abonnementsordning for frukt.

Skolemelk
Alle elever får tilbud om å delta i abonnementsordning for skolemelk. Skolemelkordningen sikrer at elevene får tilgang til kald melk hver dag. Ordningen baserer seg på råd fra Helsedirektoratet om at melk bør være en del av skolemåltidet.

Skolerute - Skoleruta
Skolerute for grunnskolen i Levanger

Skoleåret er på 190 dager og starer om høsten (i august) og varer til slutten av juni året etter.


Skoleskyss - Skoletransport

I henhold til opplæringslovens §2.1 omfatter skoleskyssordningen grunnskoleelever i 1. – 10. trinn. Det er etter opplæringsloven §13.4 fylkeskommunen som skal organisere skoleskyssen i samråd med kommunen. Elever i 2 – 10 trinn har etter opplæringslovens § 7. 3 rett på fri skyss hvis avstanden mellom skolen og hjemmet er over 4 km. For 1. trinn er grensen 2 km.
Elever med funksjonshemming eller midlertidig skade som er av en slik art at det vurderes som belastende eller utrygt å ferdes på skolevegen, har i regelen rett til skyss etter framlagt legeattest.

Særskilt norskopplæring
Morsmålsopplæring
Morsmålsopplæring er opplæring og videreutvikling av språklig kompetanse på elevens førstespråk.(morsmål)

Særskilt språkopplæring
Opplæring til elever med annet morsmål enn norsk og samisk inntil de har gode nok norskkunnskaper til å følgje den vanlige opplæringa i skolen.

Tospråklig fagopplæring
Tospråklig fagopplæring er opplæring i ulike fag med hjelp av en tospråklig lærer.

Publisert: 13.02.2009 09:20 Sist endret: 30.08.2018 12:08 Opprettet av Trude Nøst
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051