Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Reguleringsplaner

2022

Gebyr reguleringsplaner

2021

1. Generelle bestemmelser/ opplysninger 
For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken. 
Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. dato når kvalitetskrav i pkt. 2 er oppfylt. 
Innkreving av gebyr skjer etter 1. gangs behandling. 
2. Kvalitetskrav 
For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. 
3. Planforslag det skal betales gebyr for:  
 1. Forslag til reguleringsplaner, PBL § 12-11  
 2. Forslag til endring av reguleringsplaner, PBL § 12-14  
 3. Søknader om mindre reguleringsendringer, PBL § 12-14  
 4. Konsekvensutredning, PBL § 4-2  
 5. Utbyggingsavtaler, PBL kap. 17  
4. Gebyrsatser  
a) Reguleringsplaner/-endringer:       Areal inntil 5 daa:  44 000
Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal på 5–15 da      3 500
”                                    15 – 25 da      2 700
”                                    25 – 35 da      2 000
”                                    35 – 45 da      1 200
”                                    45 –          800
Tilleggsgebyr ved regulering til boligbebyggelse:   
Ved detaljregulering til boligformål skal det betales et tilleggsgebyr pr. boenhet som inngår i planen.      2 000
Unntak:  
b) Fritidsbebyggelse.  
Inntil 10 enheter: 44 000
Tillegg pr. enhet over 10:      3 700
c) Spesielt arealkrevende reguleringer over 50 da for:  
    - massetak  
Grunnbeløp:    44 000
Tillegg pr påbegynt 5 da for tilleggsareal på 50 -   60 da      3 400
”                                                         60 –   70 da      1 800
”                                                         70 –   90 da      1 200
”                                                         90 –          800
Sluttsummen bestemmes ved å summere beløpene for de aktuelle arealkategorier.  
d) Idrettsanlegg: beregnes etter gunstigste modell (a eller c) for tiltakshaver uavhengig av arealstørrelse.  
e) Mindre reguleringsendringer    22 000
f) Forhåndsvurdering av reguleringsspørsmålet uten politisk behandling      6 000
g) Forhåndsvurdering av reguleringsspørsmålet med politisk behandling    13 000
5. Øvre grense for behandlingsgebyr  350 000
6. Avvisning av planforslaget  
Ved avvisning etter 1. gangs behandling, betales 50 %
Ved avvisning etter 2. gangs behandling, betales 75 %
Kreves saken lagt fram for kommunestyret betales 100 %
Avvisning av planprogram 15 000
7. Tilbaketrekking av sak  
Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før 1. gangs behandling skal det av fullt gebyr betales 50 %
8. Konsekvensutredning og planprogram  
For planer som alltid skal konsekvensutredes og ha behandling av planprogram (jfr. forskrift om konsekvensutredning), skal det for kommunens arbeid betales et gebyr på kr: 38 000
9. Utbyggingsavtaler  
Det skal betales gebyr for behandling av utbyggingsavtaler inngått i henhold til PBL kap. 17.  
For denne behandlingen betaler tiltakshaver gebyr for arbeidet med saken i samsvar med lovens bestemmelser.  
Forslag til utbyggingsavtale må være av en slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. 20 000
10. Spesielle bestemmelser 
Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert.  
Administrasjonen kan etter vurdering av arbeidsmengde i forbindelse med saken behandle også andre arealplaner over 50 da etter sats 4 c. Avgjørelsen kan ikke ankes. 
Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato. 
Areal som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr. 

 

2020

1. Generelle bestemmelser/ opplysninger 

For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken. 

Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. dato når kvalitetskrav i pkt. 2 er oppfylt. 

Innkreving av gebyr skjer etter 1. gangs behandling. 

2. Kvalitetskrav 

For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. 

3. Planforslag det skal betales gebyr for:

 

 1. Forslag til reguleringsplaner, PBL § 12-11

 

 2. Forslag til endring av reguleringsplaner, PBL § 12-14

 

 3. Søknader om mindre reguleringsendringer, PBL § 12-14

 

 4. Konsekvensutredning, PBL § 4-2

 

 5. Utbyggingsavtaler, PBL kap. 17

 

4. Gebyrsatser

 

a) Reguleringsplaner/-endringer:       Areal inntil 5 daa: 

42 000

Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal på 5–15 da

     3 200

”                                    15 – 25 da

     2 600

”                                    25 – 35 da

     1 900

”                                    35 – 45 da

     1 100

”                                    45 – 

        700

Tilleggsgebyr ved regulering til boligbebyggelse: 

 

Ved detaljregulering til boligformål skal det betales et tilleggsgebyr pr. boenhet som inngår i planen.

     2 000

Unntak:

 

b) Fritidsbebyggelse.

 

Inntil 10 enheter:

42 000

Tillegg pr. enhet over 10:

     3 500

c) Spesielt arealkrevende reguleringer over 50 da for:

 

    - massetak

 

Grunnbeløp:

   42 000

Tillegg pr påbegynt 5 da for tilleggsareal på 50 -   60 da

     3 200

”                                                         60 –   70 da

     1 700

”                                                         70 –   90 da

     1 100

”                                                         90 – 

        700

Sluttsummen bestemmes ved å summere beløpene for de aktuelle arealkategorier.

 

d) Idrettsanlegg: beregnes etter gunstigste modell (a eller c) for tiltakshaver uavhengig av arealstørrelse.

 

e) Mindre reguleringsendringer

   21 000

f) Forhåndsvurdering av reguleringsspørsmålet uten politisk behandling

     6 000

g) Forhåndsvurdering av reguleringsspørsmålet med politisk behandling

   13 000

5. Øvre grense for behandlingsgebyr

 350 000

6. Avvisning av planforslaget

 

Ved avvisning etter 1. gangs behandling, betales

50 %

Ved avvisning etter 2. gangs behandling, betales

75 %

Kreves saken lagt fram for kommunestyret betales

100 %

Avvisning av planprogram

15 000

7. Tilbaketrekking av sak

 

Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før 1. gangs behandling skal det av fullt gebyr betales

50 %

8. Konsekvensutredning og planprogram

 

For planer som alltid skal konsekvensutredes og ha behandling av planprogram (jfr. forskrift om konsekvensutredning), skal det for kommunens arbeid betales et gebyr på kr:

38 000

9. Utbyggingsavtaler

 

Det skal betales gebyr for behandling av utbyggingsavtaler inngått i henhold til PBL kap. 17.

 

For denne behandlingen betaler tiltakshaver gebyr for arbeidet med saken i samsvar med lovens bestemmelser.

 

Forslag til utbyggingsavtale må være av en slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.

19 000

10. Spesielle bestemmelser 

Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert.  

Administrasjonen kan etter vurdering av arbeidsmengde i forbindelse med saken behandle også andre arealplaner over 50 da etter sats 4 c. Avgjørelsen kan ikke ankes. 

Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato. 

Areal som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr. 

Til toppen av siden'

2019

Kommunestyret sak 70/18

1. Generelle bestemmelser/ opplysninger 
For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken. 
Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. dato når kvalitetskrav i pkt. 2 er oppfylt. 
Innkreving av gebyr skjer etter 1. gangs behandling. 
2. Kvalitetskrav 
For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. 
3. Planforslag det skal betales gebyr for: 
1. Forslag til reguleringsplaner, PBL § 12-11 
2. Forslag til endring av reguleringsplaner, PBL § 12-14
3. Søknader om mindre reguleringsendringer, PBL § 12-14
4. Konsekvensutredning, PBL § 4-2 
5. Utbyggingsavtaler, PBL kap. 17 
4. Gebyrsatser 
a) Reguleringsplaner/-endringer:       Areal inntil 5 daa:  40 000
Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal på 5–15 da 3 000
”                                    15 – 25 da 2 500
”                                    25 – 35 da 1 800
”                                    35 – 45 da 1 000
”                                    45 –  600
Tilleggsgebyr ved regulering til boligbebyggelse:   
Ved detaljregulering til boligformål skal det betales et tilleggsgebyr pr. boenhet som inngår i planen. 2 000
Unntak:  
b) Fritidsbebyggelse.  
Inntil 10 enheter: 40 000
Tillegg pr. enhet over 10: 3 000
c) Spesielt arealkrevende reguleringer over 50 da for:  
    - massetak  
Grunnbeløp: 40 000
Tillegg pr påbegynt 5 da for tilleggsareal på 50 -   60 da 3 000
”                                                         60 –   70 da 1 600
”                                                         70 –   90 da 1 000
”                                                         90 –  700
Sluttsummen bestemmes ved å summere beløpene for de aktuelle arealkategorier.  
d) Idrettsanlegg: beregnes etter gunstigste modell (a eller c) for tiltakshaver uavhengig av arealstørrelse.  
e) Mindre reguleringsendringer 20 000 
f) Forhåndsvurdering av reguleringsspørsmålet uten politisk behandling 6 000
g) Forhåndsvurdering av reguleringsspørsmålet med politisk behandling 13 000
5. Øvre grense for behandlingsgebyr 300 000
6. Avvisning av planforslaget 
Ved avvisning etter 1. gangs behandling, betales 50 %
Ved avvisning etter 2. gangs behandling, betales 75 %
Kreves saken lagt fram for kommunestyret betales 100 %
Avvisning av planprogram 15 000
7. Tilbaketrekking av sak
Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før 1. gangs behandling skal det av fullt gebyr betales 50 %
8. Konsekvensutredning 
I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvens-utredninger, (jfr. forskrift om konsekvensutredning etter PBL § 4-2), skal det for kommunens arbeid betales et gebyr på kr: 38 000
9. Utbyggingsavtaler 
Det skal betales gebyr for behandling av utbyggingsavtaler inngått i henhold til PBL kap. 17.  
For denne behandlingen betaler tiltakshaver gebyr for arbeidet med saken i samsvar med lovens bestemmelser.  
Forslag til utbyggingsavtale må være av en slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. 18 500
10. Spesielle bestemmelser 
Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert.   
Administrasjonen kan etter vurdering av arbeidsmengde i forbindelse med saken behandle også andre arealplaner over 50 da etter sats 4 c. Avgjørelsen kan ikke ankes.  
Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato.  
Areal som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr.  

 


Til toppen av siden

 

2018

1. Generelle bestemmelser/ opplysninger  
For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken.  
Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. dato når kvalitetskrav i pkt. 2 er oppfylt.  
Innkreving av gebyr skjer etter 1. gangs behandling.  
2. Kvalitetskrav  
For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.  
3. Planforslag det skal betales gebyr for:  
1. Forslag til reguleringsplaner, PBL § 12-11  
2. Forslag til endring av reguleringsplaner, PBL § 12-14.  
3. Søknader om mindre reguleringsendringer, PBL § 12-14.  
4. Konsekvensutredning, PBL § 4-2  
5. Utbyggingsavtaler, PBL kap. 17  
4. Gebyrsatser  
a) Reguleringsplaner/-endringer:       Areal inntil 5 daa:  36 000
Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal på 5–15 da 2 700
”                                    15 – 25 da 2 000
”                                    25 – 35 da 1 400
”                                    35 – 45 da 850
”                                    45 –  550
Tilleggsgebyr ved regulering til boligbebyggelse:   
Ved detaljregulering til boligformål skal det betales et tilleggsgebyr pr. boenhet som inngår i planen. 1 500
Unntak:  
b) Fritidsbebyggelse.  
Inntil 10 enheter: 36 000
Tillegg pr. enhet over 10: 2 800
c) Spesielt arealkrevende reguleringer over 50 da for:  
    - massetak  
Grunnbeløp: 36 000
Tillegg pr påbegynt 5 da for tilleggsareal på 50 -   60 da 2 700
”                                                         60 –   70 da 1 400
”                                                         70 –   90 da 900
”                                                         90 –  600
Sluttsummen bestemmes ved å summere beløpene for de aktuelle arealkategorier.  
d) Idrettsanlegg: beregnes etter gunstigste modell (a eller c) for tiltakshaver uavhengig av arealstørrelse.  
e) Mindre reguleringsendringer 18 000 
f) Forhåndsvurdering av reguleringsspørsmålet uten politisk behandling 5 500
g) Forhåndsvurdering av reguleringsspørsmålet med politisk behandling 12 000
   
5. Øvre grense for behandlingsgebyr 250 000
   
6. Avvisning av planforslaget  
Ved avvisning etter 1. gangs behandling, betales 50 %
Ved avvisning etter 2. gangs behandling, betales 75 %
Kreves saken lagt fram for kommunestyret betales 100 %
Avvisning av planprogram 12000
   
7. Tilbaketrekking av sak  
Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før 1. gangs behandling skal det av fullt gebyr betales 50 %
   
8. Konsekvensutredning  
I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvens-utredninger, (jfr. forskrift om konsekvensutredning etter PBL § 4-2), skal det for kommunens arbeid betales et gebyr på kr: 36 000
   
9. Utbyggingsavtaler  
Det skal betales gebyr for behandling av utbyggingsavtaler inngått i henhold til PBL kap. 17.  
For denne behandlingen betaler tiltakshaver gebyr for arbeidet med saken i samsvar med lovens bestemmelser.  
Forslag til utbyggingsavtale må være av en slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. 18 500
   
10. Spesielle bestemmelser  
Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert.   
Administrasjonen kan etter vurdering av arbeidsmengde i forbindelse med saken behandle også andre arealplaner over 50 da etter sats 4 c. Avgjørelsen kan ikke ankes.  
Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato.  
Areal som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr.  


Til toppen av siden

Tidligere år (samkommune) >>

Publisert: 14.12.2015 12:21 Sist endret: 18.02.2022 09:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051