Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Oppmåling

2022

Gebyr matrikkel

2021

1.1 Oppretting av matrikkelenhet  
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn  
   Tomt 0 - 500 m2 kr 13 900
   Tomt 501 - 2000 m2 kr 19 460
   Tomt fra 2001-8000m2 økning pr. påbegynt da kr 1 738
   Tomt fra 8001 økning pr. påbegynt da kr 348
Tilleggsareal til eksisterende tomt:  
   Tilleggsareal fra 0 - 125 m2 kr 6 950
   Tilleggsareal fra 126- 250 m2 kr 9 730
   Tilleggsareal fra 251 - 500 m2 kr 12 510
   Tilleggsareal fra 501 - 2000 m2 kr 19 460
   Tilleggsareal fra 2001 - 8000 m2 økninger pr. påbegynt da kr 1 738
   Tilleggsareal fra 8001 økning pr. påbegynt da kr 348
Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80% av overstående fra og med tomt nr. 3.  
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn  
areal fra 0 - 500 m2 kr 13 900
areal fra 501 - 2000 m2 kr 19 460
areal fra 2001 - 8000 m2 - økning pr. påbegynte da kr 1 738
areal fra 8001 m2 - økning pr. påbegynte da kr 348
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon  
 - pr. eierseksjon  
areal fra 0 - 50 m2 kr 9 730
areal fra 51 - 250 m2 kr 13 900
areal fra 251 - 2000 m2 kr 19 460
areal fra 2001-8000 m2 - økning pr. påbegynte da kr 1 738
areal fra 8001 m2 - økning pr. påbegynte da kr 348
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom  
- Gebyr som for som for grunneiendom  under pkt 1.1.1 + timepris etter medgått tid.  
1.1.5 Registrering av jordsameie  
 - gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minimum 2 timer. Timepris, minimum 2 timer
1.1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste. For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 65% gebyr. kr 13 900
1.1.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål. For oppmåling som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales gebyr tilsvarende gebyr i pkt 1.1.1 Tomt 501 - 2000 m2 + timepris etter medgått tid. Kr 19 460 + påslag for timepris etter medgått tid.
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes, jfr. 1.1.1-1.1.6. kr 4 170
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, - må avises, - ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter pkt 1.1.  
1.3 Grensejustering  
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie. Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrense er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justering. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. Areal fra 0 - 500 m2. kr 5 560
1.3.2 Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1.000 m3. Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid, minimum 2 timer. Timepris, minimum 2 timer
1.4 Arealoverføring  
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Satser som for tilleggsareal under pkt. 1.1 1  
1.4.2 Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyr som for pkt. 1.1.4.  
1.5 Klargjøring av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Timepris, minimum 2 timer
1.6 Klargjøring av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller kartlegging av rettigheter Timepris, minimum 2 timer
1.7 Privat grenseavtale Timepris, minimum 2 timer
1.8 Utstedelse av matrikkelbrev  
matrikkelbrev inn til 10 sider kr 175
matrikkelbrev over 10 sider kr 350
Endringer i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen  
Timepris for arbeider etter matrikkelloven kr. 1 390

2020

1.1 Oppretting av matrikkelenhet  
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn  
   Tomt 0 - 500 m2 kr 9 150
   Tomt 501 - 2000 m2 kr 18 300
   Tomt fra 2001 økning pr. påbegynt da kr 1 830
Tilleggsareal til eksisterende tomt:  
   Tilleggsareal fra 0 - 250 m2 kr 6 410
   Tilleggsareal fra 251 - 500 m2 kr 9 150
   Tilleggsareal fra 501 - 1000 m2 kr 13 730
   Tilleggsareal fra 1001 - 2000 m2 kr 18 300
   Tilleggsareal fra 2001 økning pr. påbegynt da kr 1 830
Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80% av overstående fra og med tomt nr. 3.  
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn  
areal fra 0 - 500 m2 kr 9 150
areal fra 501 - 2000 m2 kr 18 300
areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynte da kr 1 830
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon  
 - pr. eierseksjon  
areal fra 0 - 50 m2 kr 6 410
areal fra 51 - 250 m2 kr 9 150
areal fra 251 - 2000 m2 kr 18 300
areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynte da kr 1 830
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom  
- Gebyr som for som for grunneiendom  under pkt 1.1.1 + timepris etter medgått tid.  
1.1.5 Registrering av jordsameie  
 - gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minimum 2 timer. Timepris, minimum 2 timer
1.1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste. For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 65% gebyr. kr 9 150
1.1.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål. For oppmåling som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales gebyr tilsvarende gebyr i pkt 1.1.1 Tomt 501 - 2000 m2 + timepris etter medgått tid. Kr 18 300 + påslag for timepris etter medgått tid.
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes, jfr. 1.1.1-1.1.6. kr 4 580
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, - må avises, - ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter pkt 1.1.  
1.3 Grensejustering  
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie. Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrense er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justering. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. Areal fra 0 - 500 m2. kr 4 580
1.3.2 Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1.000 m3. Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid, minimum 2 timer. Timepris, minimum 2 timer
1.4 Arealoverføring  
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Satser som for tilleggsareal under pkt. 1.1 1  
1.4.2 Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyr som for pkt. 1.1.4.  
1.5 Klargjøring av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Timepris, minimum 2 timer
1.6 Klargjøring av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller kartlegging av rettigheter Timepris, minimum 2 timer
1.7 Privat grenseavtale Timepris, minimum 2 timer
1.8 Utstedelse av matrikkelbrev  
matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175
matrikkelbrev over 10 sider kr 350
Endringer i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.  
1.9 Timepris  
Timepris for arbeider etter matrikkelloven kr 1 370
1.10 Tinglysing / andre kostnader  
I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer.  
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres rekvirent.  
1.11 Urimelig gebyr  
Styret for Innherred kommunesamarbeid, Geodata og oppmåling (eller den de har gitt fullmakt) kan fastsette et passende gebyr, hvis gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt.  
1.12 Nedsatt gebyr etter matrikkelloven  
Etter matrikkelforskriftens §18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker etter klagefristens utløp.  
Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel.  
Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriftens §18, 3. ledd.  
Kommunen definerer vintertiden til å vare fra 1. desember til 1. mars.  


Til toppen av siden

2019

Kommunestyret sak 70/18 

1.1 Oppretting av matrikkelenhet 
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 
Tomt 0 - 500 m2 kr 8 800
Tomt 501 - 2000 m2 kr 17 600
Tilleggsareal/tomt fra 2001 økning pr. påbegynt da kr 1 760
Tilleggsareal fra 0 - 250 m2  kr 6 160
Tilleggsareal fra 251 - 500 m2  kr 8 800
Tilleggsareal fra 501 - 1000 m2 kr 13 200
Tilleggsareal fra 1001 - 2000 m2  kr 17 600
Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80% av overstående fra og med tomt nr. 3. 
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 
areal fra 0 - 500 m2 kr 8 800
areal fra 501 - 2000 m2 kr 17 600
areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynte da kr 1 760
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
 - pr. eierseksjon  
areal fra 0 - 50 m2 kr 6 160
areal fra 51 - 250 m2 kr 8 800
areal fra 251 - 2000 m2 kr 17 600
areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynte da   kr 1 760
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom 
 Gebyr som for som for grunneiendom under pkt 1.1.1 + timepris etter medgått tid.  
1.1.5 Registrering av jordsameie  
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minimum 2 timer.  
1.1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste  
  kr 8 800
For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 65% gebyr.  
1.1.7 Oppmålingsforretning over punktfeste  
For oppmåling som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales gebyr etter medgått tid.  
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes, jfr. 1.1.1-1.1.6.  kr 4 200
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, - må avises, - ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1. og 1.2.  
1.3 Grensejustering  
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrense er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justering. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.  
areal fra 0 - 500 m2 kr 4 400
1.3.2 Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1.000 m3. Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid, minstegebyr kr. 3.000.  
1.4 Arealoverføring  
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.  
areal fra 0 - 500 m2  
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret  
1.4.2 Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyr som for pkt. 1.1.4.  
1.5 Klargjøring av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning  
Faktureres etter medgått tid, minimum 2 timer  
1.6 Klargjøring av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller kartlegging av rettigheter  
Faktureres etter medgått tid, minimum 2 timer  
1.7 Privat grenseavtale  
Faktureres etter medgått tid, minimum 2 timer  
1.8 Utstedelse av matrikkelbrev  
matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175
matrikkelbrev over 10 sider kr 350
Endringer i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.  
1.9 Timepris  
timepris for arbeider etter matrikkelloven kr 1 320
1.10 Tinglysing / andre kostnader  
I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer.  
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres rekvirent.  
1.11 Urimelig gebyr  
Administrasjonssjefen (eller den han/hun har gitt fullmakt) kan fastsette et passende gebyr, hvis gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt.  
1.12 Nedsatt gebyr etter matrikkelloven  
Etter matrikkelforskriftens §18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker.  
Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel.  
Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriftens §18, 3. ledd.  
Levanger kommune definerer vintertiden til å vare fra 1. desember til 1. mars.  


Til toppen av siden

2018

1.1 Oppretting av matrikkelenhet  
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn  
Tilleggsareal fra 0 - 250 m2 kr 5 600
Tilleggsareal fra 251 - 500 m2 kr 8 000
Tilleggsareal fra 501 - 1000 m2 kr 12 000
Tilleggsareal fra 1001 - 2000 m2 kr 16 000
Tomt 0 - 500 m2 kr 8 000
Tomt 501 - 2000 m2 kr 15 000
Tilleggsareal/tomt fra 2001 økning pr. påbegynt da kr 1 600
Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80% av overstående fra og med tomt nr. 3.  
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn  
areal fra 0 - 500 m2 kr 7 800
areal fra 501 - 2000 m2 kr 16 000
areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynte da kr 1 600
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon  
 - pr. eierseksjon  
areal fra 0 - 50 m2 kr 5 500
areal fra 51 - 250 m2 kr 7 800
areal fra 251 - 2000 m2 kr 10 500
areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynte da  
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom  
 - som for grunneiendom  
volum fra 0 - 2000 m3 kr 1 600
volum fra 2001 m3 - økning pr. påbegynte 1000 m3 kr 1 600
1.1.5 Registrering av jordsameie  
 - gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyr kr. 3.000  
1.1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste  
  kr 7 800
For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 65% gebyr.  
1.1.7 Oppmålingsforretning over punktfeste  
For oppmåling som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales gebyr etter medgått tid.  
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, faktureres kr. 2.000. I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes, jfr. 1.1.1-1.1.6.  
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, - må avises, - ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1. og 1.2.  
1.3 Grensejustering  
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrense er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justering. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.  
areal fra 0 - 500 m2 kr 4 200
1.3.2 Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1.000 m3. Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid, minstegebyr kr. 3.000.  
1.4 Arealoverføring  
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.  
areal fra 0 - 500 m2  
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret  
1.4.2 Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.  
volum fra 0 - 500 m3 kr 7 500
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret kr 1 400
1.5 Klargjøring av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning  
Faktureres etter medgått tid, minimum 2 timer  
1.6 Klargjøring av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller kartlegging av rettigheter  
Faktureres etter medgått tid, minimum 2 timer  
1.7 Privat grenseavtale  
Faktureres etter medgått tid, minimum 2 timer  
1.8 Utstedelse av matrikkelbrev  
matrikkelbrev inntil 10 sider kr 250
matrikkelbrev over 10 sider kr 500
Endringer i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.  
1.9 Timepris  
timepris for arbeider etter matrikkelloven kr 1 200
1.10 Tinglysing / andre kostnader  
I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer.  
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres rekvirent.  
1.11 Urimelig gebyr  
Administrasjonssjefen (eller den han/hun har gitt fullmakt) kan fastsette et passende gebyr, hvis gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt.  
1.12 Nedsatt gebyr etter matrikkelloven  
Etter matrikkelforskriftens §18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker.  
Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel.  
Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriftens §18, 3. ledd.  
Levanger kommune definerer vintertiden til å vare fra 1. desember til 1. mars.  


Til toppen av siden

tidligere år (samkommune) >>

Publisert: 10.09.2009 10:57 Sist endret: 18.02.2022 09:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051