Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Byggesaksgebyr

2022

Gebyr Byggesak

2021

1. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE (PBL §20-3)  
1.1 Boliger/fritidsboliger  
Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte:                                       kr 17 000
1.2 Andre bygg og tilbygg  
For alle kategorier nybygg , samt tilbygg/påbygg/underbygg og hovedombygging betales gebyr etter bygningenes bruksareal:  
0-------30 m2 kr 4 000
31-----200 m2  kr 120
201----400 m2  kr 100
401----600 m2  kr 90
Alt over 600 m2  kr 75
1.3 Konstruksjoner, anlegg o.l.  
Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendringer næringsbygg (ikke landbruksbygg), riving av større bygg, byggtekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), større terrenginngrep, veger, parkeringsplasser og andre større tiltak som ikke kan måles i areal:  kr 11 500
1.4 Delingssøknader  
Fradeling av tomt i regulert område, og ved innløsning av festetomter (uendret bruk), men hvor tomtedeling ikke framgår av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt:  kr 4 000
Fradeling av tomt i område som ikke er omfattet av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt:  kr 11 000
Fradeling av andre arealer (tilleggsareal, punktfeste og tilsvarende pr. tomt/areal):  kr 3 000
1.5 Tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer.  
Bruksendring av tiltak til boligformål, ombygging til leiligheter. 60 % av satsene i pkt. 1.1.  
1.6 Driftsbygninger med bruksareal fra 1.000 m2  
1000 m2 – 2.000 m2  kr 37 000
Alt over 2.000 m2  kr 10 pr m2 
2. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER (PBL §20-4)  
2.1 Driftsbygning, tilsvarende for tilbygg til landbruksbygninger etter § 20.1    
For driftsbygninger i landbruket under 1.000 m2 betales halvparten av satsene i pkt. 1.2   
minimum:  kr 3 700
maksimum:  kr 17 000
2.2 Andre tiltak  kr 3 700
Andre mindre søknadspliktige tiltak enn nevnt i 1.1, 1.2 og 1.3:  
2.3 Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg  kr 3 400
Alle kategorier   
2.4. For særlige enkle mindre byggearbeider på bebygd eiendom  kr 1 200
3. DISPENSASJONER/HØRING  
Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift uten høring betales et gebyr på:  kr 4000
Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift med høring betales et gebyr på:  kr 8 700
Tiltak som krever høring fra andre myndigheter betales et gebyr på:  kr 1 900
4. RAMMETILLATELSER  
For rammetillatelser betales 25 % av gebyr i henhold til pkt. 1.  
5. IGANGSETTINGSTILLATELSER  kr 3 400
For igangsettingstillatelser betales 100 % gebyr i henhold til pkt 1. Igangsettingstillatelser utover den første. Pr. vedtak:  
6. SØKNAD OM ENDRING  
Endring av tillatelse til tiltak  kr 3 400
7. ULOVLIG BYGGEARBEID OG ØVRIGE BRUDD PÅ PBL  
For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningslovgivningen, her under tiltak som utføres i strid med ramme- og/eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid iht. timesatser og minimum kr 7.000,-. Dette gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr for eventuell etterfølgende søknad om tillatelse. Det forhøyde gebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige merutgifter ved behandling av ulovlighetssaker. Følgende timesatser skal benyttes nå gebyret beregnes etter medgått tid: For arbeider i marken betales kr 1.500,- pr. time og for kontorarbeid kr 1.200,- pr. time. For arbeider som krever spesiell faglig kompetanse faktureres arbeidet etter faktiske utgifter. 
8.  Saksbehandlingsgebyr i henhold til eierseksjonsloven  
Seksjonering nybygg  
   2-4 seksjoner  kr 12 000
   5 eller flere seksjoner  kr 500,- tillegg
pr seksjon 
Seksjonering eksisterende bygg/reseksjonering(inkl. befaring)  
   2-4 seksjoner  kr 16 500
   5 eller flere seksjoner  kr 500,- tillegg
pr seksjon 
Sletting/oppheving av seksjonssameie  kr 6 200
9. URIMELIG GEBYR  
Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  
10. KLAGEADGANG  
Kommunens avgjørelse av søknad om redusert gebyr er å anse som et enkelt vedtak og kan påklages til fylkesmannen etter reglene i forvaltningsloven.  
11. AVSLAG  
Ved avslag på søknad etter plan og bygningsloven §20-3 (tiltak som krever søknad og tillatelse) og §20-4 (tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forstås av tiltakshaver) fastsettes et gebyr på 60% av ordinært saksgebyr.   
Ved avslag på søknad etter plan og bygningsloven kap 19 (dispensasjoner) betales fullt gebyr. Gebyr for behandling dispensasjonssøknad faktureres uavhengig av avslag eller godkjennelse.  

2020

1. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE (PBL §20-3)  
1.1 Boliger/fritidsboliger  
Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte:                                       kr 16 000
1.2 Andre bygg og tilbygg  
For alle kategorier nybygg , samt tilbygg/påbygg/underbygg og hovedombygging betales gebyr etter bygningenes bruksareal:  
0-------30 m2 kr 3 700
31-----200 m2  kr 110
201----400 m2  kr 100
401----600 m2  kr 90
Alt over 600 m2  kr 75
1.3 Konstruksjoner, anlegg o.l.  
Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendringer næringsbygg (ikke landbruksbygg), riving av større bygg, byggtekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), større terrenginngrep, veger, parkeringsplasser og andre større tiltak som ikke kan måles i areal:  kr 11 000
1.4 Delingssøknader  
Fradeling av tomt i regulert område, og ved innløsning av festetomter (uendret bruk), men hvor tomtedeling ikke framgår av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt:  kr 3 700
Fradeling av tomt i område som ikke er omfattet av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt:  kr 10 500
Fradeling av andre arealer (tilleggsareal, punktfeste og tilsvarende pr. tomt/areal):  kr 2 800
1.5 Tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer.  
Bruksendring av tiltak til boligformål, ombygging til leiligheter. 60 % av satsene i pkt. 1.1.  
1.6 Driftsbygninger med bruksareal fra 1.000 m2  
1000 m2 – 2.000 m2  kr 36 000
Alt over 2.000 m2  kr 10 pr m2 
2. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER (PBL §20-4)  
2.1 Driftsbygning, tilsvarende for tilbygg til landbruksbygninger etter § 20.1    
For driftsbygninger i landbruket under 1.000 m2 betales halvparten av satsene i pkt. 1.2   
minimum:  kr 3 500
maksimum:  kr 15 000
2.2 Andre tiltak  kr 3 500
Andre mindre søknadspliktige tiltak enn nevnt i 1.1, 1.2 og 1.3:  
2.3 Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg  kr 3 200
Alle kategorier   
2.4. For særlige enkle mindre byggearbeider på bebygd eiendom  kr 1 100
3. DISPENSASJONER/HØRING  
Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift uten høring betales et gebyr på:  kr 3 700
Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift med høring betales et gebyr på:  kr 8 600
Tiltak som krever høring fra andre myndigheter betales et gebyr på:  kr 1 700
4. RAMMETILLATELSER  
For rammetillatelser betales 25 % av gebyr i henhold til pkt. 1.  
5. IGANGSETTINGSTILLATELSER  kr 3 200
For igangsettingstillatelser betales 100 % gebyr i henhold til pkt 1. Igangsettingstillatelser utover den første. Pr. vedtak:  
6. SØKNAD OM ENDRING  
Endring av tillatelse til tiltak  kr 3 200
7. ULOVLIG BYGGEARBEID OG ØVRIGE BRUDD PÅ PBL  
For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningslovgivningen, her under tiltak som utføres i strid med ramme- og/eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid iht. timesatser og minimum kr 7.000,-. Dette gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr for eventuell etterfølgende søknad om tillatelse. Det forhøyde gebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige merutgifter ved behandling av ulovlighetssaker. Følgende timesatser skal benyttes nå gebyret beregnes etter medgått tid: For arbeider i marken betales kr 1.500,- pr. time og for kontorarbeid kr 1.200,- pr. time. For arbeider som krever spesiell faglig kompetanse faktureres arbeidet etter faktiske utgifter. 
8.  Saksbehandlingsgebyr i henhold til eierseksjonsloven  
Seksjonering nybygg  
   2-4 seksjoner  kr 11 000
   5 eller flere seksjoner  kr 500,- tillegg
pr seksjon 
Seksjonering eksisterende bygg/reseksjonering(inkl. befaring)  
   2-4 seksjoner  kr 16 000
   5 eller flere seksjoner  kr 500,- tillegg
pr seksjon 
Sletting/oppheving av seksjonssameie  kr 6 000
9. URIMELIG GEBYR  
Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  
10. KLAGEADGANG  
Kommunens avgjørelse av søknad om redusert gebyr er å anse som et enkelt vedtak og kan påklages til fylkesmannen etter reglene i forvaltningsloven.  
11. AVSLAG  
Ved avslag på søknad etter plan og bygningsloven §20-3 (tiltak som krever søknad og tillatelse) og §20-4 (tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forstås av tiltakshaver) fastsettes et gebyr på 60% av ordinært saksgebyr.   
Ved avslag på søknad etter plan og bygningsloven kap 19 (dispensasjoner) betales fullt gebyr. Gebyr for behandling dispensasjonssøknad faktureres uavhengig av avslag eller godkjennelse.  

  
Til toppen av siden

2019

Kommunestyret sak 70/18 

1. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE (PBL §20-1)  
1.1 Boliger/fritidsboliger  
Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte:                                       kr        15 000
1.2 Andre bygg og tilbygg  
For alle kategorier nybygg , samt tilbygg/påbygg/underbygg og hovedombygging betales gebyr etter bygningenes bruksareal:  
0-------30 m2  kr          3 500
31-----200 m2  kr             105
201----400 m2  kr               95
401----600 m2  kr               85
Alt over 600 m2  kr               70
1.3 Konstruksjoner, anlegg o.l.  
Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendringer næringsbygg (ikke landbruksbygg), riving av større bygg, byggtekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), større terrenginngrep, veger, parkeringsplasser og andre større tiltak som ikke kan måles i areal:  kr        10 500
1.4 Delingssøknader  
Fradeling av tomt i regulert område, men hvor tomtedeling ikke framgår av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt:  kr          3 500
Fradeling av tomt i område som ikke er omfattet av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt:  kr          10 000
Fradeling av andre arealer (tilleggsareal, punktfeste og tilsvarende pr. tomt/areal):  kr          2 700
1.5 Tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer.  
Bruksendring av tiltak til boligformål, ombygging til leiligheter. 60 % av satsene i pkt. 2.1.  
1.6 Driftsbygninger med bruksareal fra 1.000 m2  
1000 m2 – 2.000 m2  kr 35 000
Alt over 2.000 m2  kr 10 pr m2 
2. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER (PBL §20-2)  
2.1 Driftsbygning, tilsvarende for tilbygg til landbruksbygninger etter § 20.1    
For driftsbygninger i landbruket under 1.000 m2 betales halvparten av satsene i pkt. 1.2, men…  
minimum:  kr          2 500
maksimum:  kr          10 000
2.2 Andre tiltak  kr          3 000
Andre mindre søknadspliktige tiltak enn nevn i 2.1, 2.2 og 2.3:  
2.3 Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg  kr          3 000
Alle kategorier   
2.4. For særlige enkle mindre byggearbeider på bebygd eiendom  kr             1 000
3. DISPENSASJONER  
Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift uten høring betales et gebyr på:  kr          3 500
Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift med høring betales et gebyr på:  kr          8 500
Tiltak som krever høring fra andre myndigheter betales et gebyr på kr          1 600
4. RAMMETILLATELSER  
For rammetillatelser betales 25 % av gebyr i henhold til pkt. 1.  
5. IGANGSETTINGSTILLATELSER  kr          3 000
For igangsettingstillatelser betales 100 % gebyr i henhold til pkt. 1. Igangsettingstillatelser utover den første. Pr. vedtak:  
6. SØKNAD OM ENDRING  
Endring av tillatelse til tiltak  kr          3 000
7. ULOVLIG BYGGEARBEID OG ØVRIGE BRUDD PÅ PBL  
For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningslovgivningen, her under tiltak som utføres i strid med ramme- og/eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid iht. timesatser og minimum kr 5.000,-. Dette gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr for eventuell etterfølgende søknad om tillatelse. Det forhøyde gebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige merutgifter ved behandling av ulovlighetssaker. Følgende timesatser skal benyttes nå gebyret beregnes etter medgått tid: For arbeider i marken betales kr 1.300,- pr. time og for kontorarbeid kr 1.000,- pr. time. For arbeider som krever spesiell faglig kompetanse faktureres arbeidet etter faktiske utgifter. 
8.  Saksbehandlingsgebyr i henhold til eierseksjonsloven  
Seksjonering nybygg  
   2-4 seksjoner  kr        10 500
   5 eller flere seksjoner  kr 500,- tillegg
pr seksjon 
Seksjonering esisterende bygg/reseksjonering(inkl. befaring)  
   2-4 seksjoner  kr        15 500
   5 eller flere seksjoner  kr 500,- tillegg
pr seksjon 
Sletting/oppheving av seksjonssameie  kr          5 500
9. URIMELIG GEBYR  
Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  
10. KLAGEADGANG  
Kommunens avgjørelse av søknad om redusert gebyr er å anse som et enkelt vedtak og kan påklages til fylkesmannen etter reglene i forvaltningsloven.  
11. AVSLAG  
Ved avslag på søknad etter plan og bygningsloven §20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) og §20-2 (tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forstås av tiltakshaver) fastsettes et gebyr på 60% av ordinært saksgebyr.   
Ved avslag på søknad etter plan og bygningsloven kap 19 (dispensasjoner) betales fullt gebyr. Gebyr for behandling dispensasjonssøknad faktureres uavhengig av avslag eller godkjennelse.  

 


Til toppen av siden

 

2018

1. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE (PBL §20-1)  
1.1 Boliger/fritidsboliger  
Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte:                                       kr        12 500
1.2 Andre bygg og tilbygg  
For alle kategorier nybygg , samt tilbygg/påbygg/underbygg og hovedombygging betales gebyr etter bygningenes bruksareal:  
0-------30 m2  kr          3 000
31-----200 m2  kr             100
201----400 m2  kr               90
401----600 m2  kr               80
Alt over 600 m2  kr               65
1.3 Konstruksjoner, anlegg o.l.  
Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendringer næringsbygg (ikke landbruksbygg), riving av større bygg, byggtekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), større terrenginngrep, veger, parkeringsplasser og andre større tiltak som ikke kan måles i areal:  kr        10 000
1.4 Delingssøknader  
Fradeling av tomt i regulert område, men hvor tomtedeling ikke framgår av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt:  kr          3 000
Fradeling av tomt i område som ikke er omfattet av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt:  kr          9 500
Fradeling av andre arealer (tilleggsareal, punktfeste og tilsvarende pr. tomt/areal):  kr          2 500
1.5 Tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer.  
Bruksendring av tiltak til boligformål, ombygging til leiligheter. 60 % av satsene i pkt. 2.1.  
1.6 Driftsbygninger med bruksareal fra 1.000 m2  
1000 m2 – 2.000 m2  kr 32 000
Alt over 2.000 m2  kr 10 pr m2 
2. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER (PBL §20-2)  
2.1 Driftsbygning, tilsvarende for tilbygg til landbruksbygninger etter § 20.1    
For driftsbygninger i landbruket under 1.000 m2 betales halvparten av satsene i pkt. 1.2 , men…  
minimum:  kr          2 300
maksimum:  kr          9 250
2.2 Andre tiltak  kr          3 000
Andre mindre søknadspliktige tiltak enn nevn i 2.1, 2.2 og 2.3:  
2.3 Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg  kr          2 500
Alle kategorier   
2.4. For særlige enkle mindre byggearbeider på bebygd eiendom  kr             800
2.5. Byggearbeid innenfor enkelt bedrifts område  
For byggverk, konstruksjoner, anlegg og lignende betales halvparten av satsene i pkt. 2.2 eller 2.3, men minimum:  
minimum:  kr          2 300
maksimum:  kr          9 000
3. DISPENSASJONER  
Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift uten høring betales et gebyr på:  kr          3 200
Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift med høring betales et gebyr på:  kr          8 000
4. RAMMETILLATELSER  
For rammetillatelser betales 25 % av gebyr i henhold til pkt. 1.  
5. IGANGSETTINGSTILLATELSER  kr          2 500
For igangsettingstillatelser betales 100 % gebyr i henhold til pkt. 1. Igangsettingstillatelser utover den første. Pr. vedtak:  
6. SØKNAD OM ENDRING  
Endring av tillatelse til tiltak  kr          2 500
7. ULOVLIG BYGGEARBEID OG ØVRIGE BRUDD PÅ PBL  
For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningslovgivningen, her under tiltak som utføres i strid med ramme- og/eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid iht. timesatser og minimum kr 5.000,-. Dette gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr for eventuell etterfølgende søknad om tillatelse. Det forhøyde gebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige merutgifter ved behandling av ulovlighetssaker. Følgende timesatser skal benyttes nå gebyret beregnes etter medgått tid: For arbeider i marken betales kr 1.300,- pr. time og for kontorarbeid kr 1.000,- pr. time. For arbeider som krever spesiell faglig kompetanse faktureres arbeidet etter faktiske utgifter. 
8.  Saksbehandlingsgebyr i henhold til eierseksjonsloven  
Seksjonering nybygg  
   2-4 seksjoner  kr        10 000
   5 eller flere seksjoner  kr 500,- tillegg
pr seksjon 
Seksjonering esisterende bygg/reseksjonering(inkl. befaring)  
   2-4 seksjoner  kr        15 000
   5 eller flere seksjoner  kr 500,- tillegg
pr seksjon 
Sletting/oppheving av seksjonssameie  kr          5 000
9. URIMELIG GEBYR  
Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  
10. KLAGEADGANG  
Kommunens avgjørelse av søknad om redusert gebyr er å anse som et enkelt vedtak og kan påklages til fylkesmannen etter reglene i forvaltningsloven.  
11. AVSLAG  
Ved avslag på søknad etter plan og bygningsloven §20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) og §20-2 (tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forstås av tiltakshaver) fastsettes et gebyr på 60% av ordinært saksgebyr.   
Ved avslag på søknad etter plan og bygningsloven kap 19 (dispensasjoner) betales fullt gebyr. Gebyr for behandling dispensasjonssøknad faktureres uavhengig av avslag eller godkjennelse.  


Til toppen av siden

tidligere år (samkommune)>>

Publisert: 10.09.2009 10:42 Sist endret: 18.02.2022 09:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051