Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Rettsvesen

Dom
Ankeerklæring
Den som ikke aksepterer domsresultatet i en straffesak, kan anke saken til høyere rettsinstans. Ankeerklæring er en erklæring som innleder og begrunner en anke.

Betinget dom
Ved betinget dom slipper en å sitte i fengsel under soningstiden, men hvis ny straffbare handling utføres i "soningstiden", må hele straffen sones på nytt i fengsel.


Ubetinget dom
En ubetinget dom må sones i fengsel.

Domstol
De alminnelige domstolene i Norge er Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene. Disse domstolene dømmer i både sivile saker og straffesaker.


Arbeidsretten
Arbeidsretten er en særdomstol for saker om arbeidstvister. Det er bare de overordnede parter i en tariffavtale som kan reise sak for Arbeidsretten.


Byrett
Nå benyttes begrepet tingrett.

Forliksklage - Forliksmegling - Foliksmekling - Forliksråd
Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile saker. Det er både meglingsinstans og domstol. Et krav om for eksempel betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå en minnelig løsning eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen (lensmannen).

Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av 3 valgte legfolk og like mange varamedlemmer som velges blant kommunens innbyggere for 4 år om gangen.


Fra 01.01.2006 ble sekretærfunksjonen for Levanger Forliksråd (som for alle andre forliksråd i landet) flyttet over fra kommunen til politiet, kontakt Levanger lensmannskontor

 
Herredsrett
Nå benyttes begrepet tingrett.

Høyesterett
Høyesterett er Norges øverste domstol og har hele landet som virkeområde.


Jordskifterett
Jordskifteretten er en særdomstol for å håndtere saker for "eigedomar som det er vanskeleg å nytte ut på tenleg måte etter tid og tilhøve" (jordskifteloven §1).


Konsulrett
Undersøkelser av ulykker med norske skip utenfor norden skjer i dag ved vedkommende norske konsulrett, jf. sjøloven §476 tredje ledd.


Lagmannsrett
Lagmannsretten tar stilling til anker over avgjørelser fra tingretten. En anke kan enten gjelde hele eller deler av tingrettens avgjørelse. Mens tingretten er domstol i første instans, er lagmannsretten domstol i annen instans.
Lagmannsretten behandler sivile saker og straffesaker, og virksomheten er av rent dømmende karakter.


Lagrettemedlem - Legdommer - Lekdommer - Meddommer


Riksrett
Riksrett kan reises mot stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og dommere i Høyesterett for handlinger begått i sitt embete. Dette reguleres av grunnlovens §86.


Skjønnsrett
ved skade- og erstatningsfastsetting, opprettes etter søknad fra en kommune for å avgi skjønn etter loven


Tingrett
Tidligere benevnelse herredsrett/byrett. Ordinær domstol i første instans.


Mekling - Megling
Konfliktråd
Konfliktrådet har som formål å løse tvister mellom private parter, eller mellom individ og samfunn. Her møtes partene sammen med en megler. Tjenesten tilbys i alle kommuner.


Rettsmegling - Rettsmekling
Etter at en sak er reist for domstolen, kan dommeren foreslå at hun eller han mekler mellom partene. Dommeren skifter i så fall rolle. Alternativt kan ekstern mekler benyttes. Meklingen foregår stort sett etter de samme prinsipper som er beskrevet for mekling ved advokat. Meklingen kan enten lykkes ved at partene forlikes, eller den fører ikke frem. Dersom den ikke fører frem, vil en dommer som har meklet, trekke seg fra saken og ny dommer fortsetter domstolsbehandlingen. Har ekstern mekler vært benyttet, kan samme dommer ta saken videre.

Namsmyndighet - Namsfogd - Namsmann
Namsmannen behandler saker etter lov om tvangsfullbyrdelse og gjeldsordningsloven. I lensmannsdistrikt er det lensmannen som er namsmann.
Hvis du har alvorlige gjeldsproblemer og er varig ute av stand til å betale gjelden din, kan du søke om gjeldsordning hos namsmannen i hjemkommunen din.


Tvangsfullbyrdelse - Tvangssalg
Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig kan man etter regler angitt i tvangsfullbyrdelsesloven begjære at namsmyndighetene tvangsfullbyrder kravet. En panterett kan da f.eks. omgjøres til penger ved tvangssalg eller tvangsbruk. Pantet kan være utleggspant eller avtalepant.


Notarius publicus (offentlig protokollfører) - Notarialbekreftelse - Notarialforretning - Notarius publikus
En notarialforretning (handling utført av notarius publicus) har som formål å sikre bevis for viktige rettslige handlinger eller å bekrefte et faktisk forhold. En typisk notarialforretning er å utføre borgerlige vigsler, registrering av partnerskap og notarialbekreftelser, herunder bekreftelse av underskrift og rett kopi.

For å få notarius publicus må du henvende deg til sorenskriver, Inntrøndelag tingrett tlf. 74 19 94 00


Apostille
En apostille er et stempel som bekrefter notarius publicus eller statsautorisert oversetter sitt stempel og underskrift. For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må det påføres et apostillestempel. Ved apostillebekreftelse blir dokumentet legalisert. Apostille er ikke en bekreftelse på at innholdet i dokumentet er riktig, men en bekreftelse på at underskriften som kvalitetssikrer dokumentet, er ekte.
Eksempel på dokumenter som ofte trenger apostille er private og offentlige attester som dåpsattest, ekteskapsattester, firmadokumenter med mer

Byfogd
Byfogd var tidligere tittel på dommerne ved byfogdembetene som fantes i de største byene.

Sorenskriver
Sorenskriver er en dommer som også er leder av tingretten. Sorenskriveren er offentlig embetsmann.

Rettshjelp
Advokatbistand - Advokathjelp - Juridisk hjelp
Prosessfullmektig i saker for domstolene, må som hovedregel være advokat. I straffesaker har siktede rett til å få hjelp av en forsvarer på ethvert trinn.

Fri rettshjelp - Fri sakførsel
Fri rettshjelp er et rettshjelpstilbud som er opprettet av det offentlige for å hjelpe personer med å kunne få nødvendig juridisk bistand uavhengig av vedkommendes økonomi.
Dette gjelder i visse typer saker som er ansett spesielt viktige for folks velferd.
Tilbudet går ut på at staten, helt eller delvis, dekker utgifter og omkostninger som påløper i forbindelse med advokatbistand, i og utenfor rettergang.
Fri rettshjelp er således, kort fortalt, i hovedsak advokatbistand som er subsidiert av staten, med formål å hindre rettstap som følge av dårlig økonomi.


Rettsråd
Rettsråd er rettledning og hjelp i juridiske spørsmål utanfor selve rettergangen, innvilges av fylkesmannen.


Rettssak
Påtale - Tiltale
Tiltale, forfølgning av straffbar handling for retten. Innebærer at det reises straffesak for domstolene.


Rettsgebyr
Rettsgebyr er en betalingsenhet for tjenester i offentlig virksomhet. Rettsgebyret blir som regel endret 1. januar hvert år.


Rettstvist
Rettslige konflikter som bringes inn for en domstol.

Saksøking - Søksmål
Søksmål, eller det å bli saksøkt, er det som setter i gang en sivil rettssak. I straffesaker benevnt som tiltale.

Sivil sak
Tvist mellom private parter, som behandles av en domstol.


Stevning
En stevning er det formelle dokumentet som inngis til domstolen for å starte en rettssak. Saksøktes svar kalles tilsvar.

Straffesak
Offentlige sak mot enkeltindivider eller foretak som mistenkes for å ha begått en straffbar handling.


Vitnegodtgjørelse - Vitnegodtgjøring
Vitner som møter for retten etter lovlig innkalling, sakkyndige som avgir erklæring til retten eller påtalemyndigheten eller forklaring for retten, og rettstolker har krav på godtgjøring etter reglene i lov om vidners og sakkyndiges godtgjørelse m.v.

 

Publisert: 24.02.2009 14:36 Sist endret: 23.01.2017 13:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051