Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Omsorgstjenester

Ambulerende vaktmesterTil toppen av siden
Hjemmevaktmester
Levanger kommune har ikke ambulerende vaktmester.


Egenbetaling - klageadgangTil toppen av siden

  • priser
  • klageadgang: Det er klageadgang på alle vedtak om tjenester, klagefristen er 3 uker, nærmere orientering om klagebehandlingen framgår av vedtaket.


Betalingsfritak - BetalingsreduksjonTil toppen av siden
*


Praktisk bistand/personlig assistanse/opplæringTil toppen av siden

Søknad om praktisk bistand/personlig assistanse/opplæring vurderes i forhold til Lov om kommunale og helse og omsorgstjenester med mer 24.06.2011 § 3.2 og Lov om pasient og brukerrettigheter § 2.1 a.

Praktisk bistand/personlig assistanse/opplæring tildeles etter en individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak. Tidsbegrenset og evalueres
De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, kan ha krav på praktisk bistand.
Tjenesten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.

Tjenesten kan omfatte bistand til personlig hygiene, dusj, bistand til måltider, alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk, handling av nødvendige dagligvarer, tøybehandling, sengeskift, kasting av søppel, vasking av kopper, bæring av ved etc. 

Det betales egenandel etter vederlagsforskriften for tjenesten praktisk bistand – hjemmehjelp. Det betales i forhold til mengde utmålt tjeneste og tjenestemottakers inntekt.


Psykisk helsehjelpTil toppen av siden

Hverdagsrehabilitering

Søknad om praktisk bistand/personlig assistanse/opplæring vurderes i forhold til Lov om kommunale og helse og omsorgstjenester med mer 24.06.2011 § 3.2 og Lov om pasient og brukerrettigheter § 2.1 a.

Hverdagsrehabilitering tildeles etter en individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak. Tidsbegrenset og evalueres

De fleste ønsker å være hjemme og ha kontroll over eget liv lengst mulig. Målet med hverdagsrehabilitering er at man skal mestre daglige gjøremål best mulig, og å være aktiv i eget liv.

Hverdagsrehabilitering er et tilbud for hjemmeboende personer som ikke lenger mestrer hverdagen sin som før, og som er motivert for å gjenvinne tapt funksjon. Det kan gjelde utfordringer ved personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen.

Rehabiliteringen er tidsavgrenset, og opptrening i dagliglivets gjøremål skjer i den enkeltes hjem og nærmiljø med hovedfokus på «Hva er viktig for deg?».

Hverdagsrehabilitering er et samarbeid mellom deltageren og et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere. Teamet kartlegger utfordringer i hverdagen, deltagerens ressurser, nettverk og motivasjon. Det blir laget en plan ut fra deltagerens mål, med tett oppfølging i en tidsbegrenset opptreningsperiode. 


Individuell planTil toppen av siden

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal bare utarbeides dersom personen selv ønsker det.


Matombringing - Paraktisk bistandTil toppen av siden

Søknad om praktisk bistand/personlig assistanse/opplæring vurderes i forhold til Lov om kommunale og helse og omsorgstjenester med mer 24.06.2011 § 3.2 og Lov om pasient og brukerrettigheter § 2.1 a.

Tjenesten er et tilbud til hjemmeboende som er vurdert til ikke å være i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov. Matombringing kan ytes for å dekke et hjelpebehov hos de som ikke er i stand til å tilberede/ varme mat. I slike tilfeller ytes tjenesten etter sosialtjenesteloven og det betales kun kostpris.

Tilbudet består av varm middag eller påsmurt brødmat som blir kjørt ut til det enkelte hjem, én eller flere dager i uken.

De som ikke har krav på tjenesten matombringing kan etter innvilget søknad kjøpe mat fra et av kommunens kjøkken til ordinær pris.


 RustiltakTil toppen av siden
Avrusning - Avvenning - LAR - Legemiddelassistert rehabilitering - Metadon - Narkotika - Rusbehandling - Rusmiddelmisbruk - Rusmiddelomsorg - Rusomsorg - Rusmiddeltiltak - Rusmisbruk


Trygghetsalarm - Praktisk bistandTil toppen av siden

Søknad om praktisk bistand/personlig assistanse/opplæring vurderes i forhold til Lov om kommunale og helse og omsorgstjenester med mer 24.06.2011 § 3.2 og Lov om pasient og brukerrettigheter § 2.1 a.

Trygghetsalarm tildeles etter en individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak.

De som føler seg utrygge og som har en helsetilstand som kan medføre behov for pleie- og omsorgstjenester, kan søke om å få tildelt trygghetsalarm. De som innvilges trygghetsalarm bærer denne på seg og må kunne forstå og benytte seg av alarmen for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Ved alarm går varslingslinje direkte til hjemmetjenesten.

Dersom tjenesten vurderes til å være erstatning for nødvendig tilsyn er tjenesten gratis. I tilfeller der det ikke vurderes som erstatning for tilsyn kreves en egenandel.

 

Publisert: 24.02.2009 14:08 Sist endret: 24.06.2019 08:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051