Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 26.06.13 - sak 18/13 - Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og kommunalt forsøk med snøscooterløyper

Trond Rian - klikk for personkort 
Saksbehandler: Trond Rian
Arkivref.  2013/4023 - /K01

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 26.06.13 18/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune har følgende uttalelse til forskriftsendringene: 

Tilførselsløyper til Sverige og kommunalt forsøk med scooterløyper: Av de foreslåtte hensynskriterier synes ikke INON (inngrepsfrie naturområder) å være et logisk tema da det forutsettes at løyper skal anlegges uten terrenginngrep. Reindrift er et åpenbart viktig tema. Det hadde forenklet videre ressursbruk om MD i et mer presist ordelag hadde klargjort mer om «vesentlig skade eller ulempe for reindriften». I denne forbindelse hadde vært naturlig å vurdere begrep som f.eks vinterbeite, vårbeite/kalvingsområder. Det foreligger i dag isfiskeløyper mm i noen kommuner hvor grunneiere krever inn avgifter for bruk av løypene. Selv om dette ikke er en del av lovverket så vil de foreslåtte endringer være langt mer omfattende. Det hadde derfor vært naturlig om MD hadde orientert om adgang og praksis for grunneierbetaling. 

En høringsfrist lik 17 dager for endringer av forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag oppfattes ikke å være i samsvar med forvaltningslovens § 37 eller Det kongelige miljøverndepartements (MDs) egen praksis for høringer ved forskriftsendringer, jf MDs egen hjemmeside. Den altfor kort høringsperioden kommer i tillegg i en tid hvor kommunene normalt har avsluttet politiske møter før sommerferien, og utløser derfor både merarbeid og hastverkspreg i en sak som har stor lokalpolitisk interesse. Høringsfristen gjør det også vanskelig for sentrale høringsinstanser som reindriftsadministrasjonen i Alta/Sametinget å foreta intern høring av viktige underinstanser som reindriftsadministrasjoner og reinbeitedistrikter.

Endringen som foreslås i forskriften knyttet til bruk av motorferdsel ved ettersøk av skadet storvilt i regi av kommunen utenom ordinær jakt er etterspurt og ønsket. Hjemtransport av storvilt som har blitt felt etter kommunalt ettersøk burde i tillegg ha vært inkludert i den nye paragrafen som foreslås.

§ 5 første ledd bokstav d (utmarksnæring for fastboende) er en hjemmel som det ikke er påkrevd å oppheve.

Nødvendig revisjon av § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag oppfattes er ikke foreslått av MD. § 6 i forskriften krever politisk behandling av alle barmarkssaker. Dette bør håndteres innen kommunenes delegasjonsreglement og ikke være et krav i forskriften. En stor del av sakene dette gjelder er høyst kurante og korte transporter av minigravere o.l. knyttet til byggetillatelser i hyttefelt. En stor andel av sakene gjennomføres i sommerferien (jfr skoleferien) hvor det ikke gjennomføres politiske møter. MD burde være kjent med § 6 i i realiteten ikke er praktiserbar etter dagens ordlyd. Det er heller ikke noe erfaringsgrunnlag som tilsier at dispensasjoner håndteres mer restriktivt politisk.

Kommunen slutter seg til eller har ikke merknader til tema som ikke er kommentert i uttalelsen. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

 1. Brev fra Færen reinbeitedistrikt, datert 16.6.13 PDF
 2. Høringsbrev og høringsdokumenter fra MD 


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger kommune viser til brev (30.05.13) fra Det kongelige miljøverndepartement (MD) om høring av forslag til endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med etablering av snøskuter-løyper. Levanger kommune mottok brevet 10.06.13. Høringsfristen er 27.06.13, dvs 17 dager. 

Endringene av "forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag" omfatter:

For kommuner som grenser til Sverige: åpning for etablering av tilførselsløyper til fra Norge til det svenske løypenettet

For kommuner som grenser til Sverige og som tilhører Nord-Troms og Finnmark: utvidet tilgang til å knytte på reiselivsbedrifter, tilgang til å etablere rasteplasser og tilgang til å knytte kommuner sammen for tilknytning til tilførselsløypene

Alle kommuner: Tilgang til bruk av motorkjøretøy under ettersøk i kommunal regi etter skadet storvilt

Alle kommuner: Oppheving av § 5 første ledd bokstav d (utmarksnæring for fastboende) 

Brevet inneholder også en invitasjon til kommunene i det distriktspolitiske virkeområdet (sone II, III og IV) til å søke om å delta i en forsøksordning i perioden 2014-2018 om å etablere snøskuterløyper for rekreasjonskjøring på snødekt mark gjennom arealplanlegging etter plan og bygningsloven (PBL). Dette er et statlig initiert og styrt forsøk. Formålet er fornøyelseskjøring etter en løype etter nærmere retningslinjer fra kommunen. Søknadsfrist er 1.09.13. 40 kommuner vil plukkes ut til dette de 7 eksisterende forsøkskommunene er sikret plass blant disse. Hensikten med forsøksordningen med snøskuterløyper er å undersøke virkningene av denne kjøringen for:

 • naturmangfold (klarlegging og kartlegging av arter sårbare for motorferdsel)
 • kommunens dispensasjonspraksis (strengere/mindre streng, distriktspolitiske effekter/effekter for lokalt næringsliv)
 • friluftsliv (økning i antall snøskutere, økning av motorferdsel og hvilke virkninger dette har på friluftslivet)
 • folkehelse (konsekvenser)


Det vil bli gjennomført en løpende følgeevaluering av ulike fagmiljø i regi av MD og Direktoratet for naturforvaltning (DN). Ordningen etableres som et forsøk etter lov om offentlig forvaltning, er begrenset til den fireårige forsøksperioden (2014-2018), og kan forlenges et år, jf forsøksloven § 3 siste ledd. Kommunen vil måtte vedta en egen forskrift for å fastsette vilkår for kjøringen. Løypenettet kan krysse kommunegrenser. Utkast til denne forskriften er gitt bakerst i høringsdokumentet. Forskriften skal godkjennes av kommunaldepartementet, som har fagansvaret i forsøksloven. Viktige momenter i denne sammenheng:

Løypene skal ikke gå i verneområder/ foreslåtte verneområder

Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften

Inngrepsfrie naturområder bør unngås

Det skal tas hensyn til friluftsliv, fugle- og dyrearter og økosystem sårbare for motorferdsel, ulemper for bolig- og hytteområder, fare for negative effekter på kulturminner og kulturmiljø

Friluftsområder må kartlegges og verdisettes

Kommunen skal utrede virkninger for naturmangfold og friluftsliv (utredningen skal fremgå av planbeskrivelsen når planen sendes på offentlig ettersyn)

Løypene kan ikke medføre terrenginngrep, være i skredutsatte områder eller i bratt terreng

Vilkår fastsettes: tidspunkt; når på dagen, ukedager, helg, høytider, årstid etc

Løypene kan angis i kommunedelplan eller reguleringsplan (der det er behov for mer detaljert vurdering, for eksempel ved hytteområder)

Kommunen kan bare vedta snøskuterløyper på eiendommer der grunneiere har samtykket

Kommunen kan godt trekke fram konkrete utfordringer og problemstillinger som kan være interessante å følge opp i forvaltnings- og forskningsøyemed, Departementet ber om at kommunene i sin søknad redegjør hvorfor den ønsker å delta i ordningen og kort redegjør for:

 • innbyggertall og bosettingsmønster
 • om det er store hytteområder i kommunen
 • om snøskuterløypene vil ligge i skog, fjellterreng, i lavlandet, i eller ved by/tettsted
 • omfanget av og interessen for snøskuterkjøring i kommunen i dag
 • andre opplysninger som kan være av betydning for departementets vurdering av søknaden


Det vises for øvrig til:

§ 37 i forvaltningsloven sier: "Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes." En høringsfrist lik 17 dager gjør at mange kommuner ikke får behandlet saken, og dermed ikke gitt innspill til foreslåtte forskriftsendringer eller søkt

MDs egen side under "Høyringar" : "Å ha ei sak ute på høyring vil seie at departementet ønskjer å "høyre" kva partar (offentlege og private institusjonar, organisasjonar og andre departement) har å seie til eit forslag som ein arbeider med. Bakgrunnen er eit ønskje om å betre kunne vurdere dei økonomiske og administrative konsekvensane av offentlege tiltak. Høyringsfristen er normalt tre månadar, og ikkje mindre enn seks veker. Høyringar kan resultere i rundskriv, forskrift, lov eller stortingsmelding." 

Reindriftsinteressene representert ved Færen reinbeitedistrikt representerer store areal i kommunen, og er nok den viktigste særinteressen som berøres av en evt scooterløype. Til tross for den korte høringstiden har de etter forespørsel levert en uttalelse til kommunen der de går sterkt i mot scooterløyper.

Høringsinstansene inviteres også til å ta stilling til utmarksnæring i form av snøscootersafari etter løype, og evt komme med synspunkter på hvordan en slik ordning kan utformes.

Vurdering: 

Endringen som foreslås i forskriften knyttet til bruk av motorferdsel ved ettersøk av skadet storvilt i regi av kommunen utenom ordinær jakt er gledelig. Dette er en hjemmel som har vært etterlyst lenge. Det er også positivt at definisjonen som legges til grunn i § 29 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst benyttes i endringen av motorferdselsforskriften. Storvilt defineres i § 3, 1. ledd som elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe. Det mest ideelle hadde vært om hjemmelen inkluderte også hjemtransporten av skadet storvilt som blir felt i kommunalt ettersøk.

§ 5 første ledd bokstav d (utmarksnæring for fastboende) er en hjemmel som så langt ikke har blitt benyttet i Levanger kommune.  Selv om paragrafen er lite brukt så synes ikke det å være tilstrekkelig grunnlag for at den bør fjernes.

Begrensende faktorer i Levanger for scooterløype iht Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Levanger vil være naturvernområder (Øvre Forra), viktige områder for reinbeite i Færen reinbeitedistrikt, og dels INON områder. I tillegg er det sentrale og store hytteområder (f.eks Heståsdalen) i aktuelle høytliggende områder hvor det er etablert skiløypenett, og scooterløyper vil lett komme i konflikt med slike formål. Rådmannen konstaterer også at det stilles en rekke krav til utredninger i tillegg til at saksbehandlingen på motorferdsel legges fram for en omfattende gjennomgang og kontroll. Det stilles også krav til etablering av løype etter PBL, forsøksloven og kommunal forskrift. I tillegg gjelder dette i utgangspunktet bare for 4 år. Oppsummert vurderes det ikke som spesielt ønskelig eller egnet med etablering av snøscooterløype i Levanger kommune, og det forslås derfor ingen søknad om dette iht forsøksordningen.

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 27.06.2013 09:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051