Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 15.06.15 - sak 4/15 - Søknad om godkjenning av bestandsplan for Frol Tildelingsområde - perioden 2015-2017

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2012/4366 - /K46

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 15.06.15 4/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i "Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 19 - bestandsplan for elg og hjort", godkjennes omsøkte bestandsplan med følgende endring:

Av totalt felte dyr, skal det felles minst 40 % kalv. Ku 1 1/2 år reduseres til 19 %, og okse 1 ½ år til 18 %. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 19, bestandsplan for elg og hjort.

Prinsippene i §§ 8 – 12 i Naturmangfoldloven legges til grunn som retningslinjer ved vurdering av saken. 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Valdets tellende elgareal er 74.675 da. 

Vurdering:

Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf. § 3.

For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvoten årlig fordeles på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr.

Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder. 

Utdrag fra bestandsplanen som det søkes om godkjenning av:

  • Det er en målsetting å øke andel eldre okser, antall kyr pr. okse bør ikke overstige 2,5


Delmål:

Det er en målsetting å stabilisere årlig avskyting til et uttak på 55 dyr. 

Tiltak i planperioden er blant annet:

  1. Spare okser under 10 spir før 10. oktober.
  2. Enkel kalv skal ikke skytes, gjelder hele jakta.
  3. Ikke felle mer enn 50 % hanndyr i planperioden.
  4. Ikke felle mer enn 13 % eldre ku i planperioden.
  5. Øke avskytingen av kviger.
  6. Det skal ikke felles ku i følge med kalv.
  7. Det er et mål at minst 50 % av skutte 1 ½ åringer er hunndyr.
  8. Stimulere til økt uttak av 1 ½ åringer.
  9. Legge til rette for godt elgbeite gjennom skogskjøtselen.


Avskytingsplan

Ungdyr, (kalv og 1 ½ år) minimum 65 %.

Tabell. Planlagt felling i perioden det enkelte år, og sum i planperioden

Årstall

2015

2016

2017

Sum/gj.snitt

Antall

65

65

654

195

Eldre ku

13

13

13

13

Eldre okser, %

10

10

10

10

Ku 1 ½ år, %

24

24

24

24

Okse 1 ½ år, %

23

23

23

23

Kalv, %

30

30

30

30

Hanndyr,

50

50

50

50

Hunndyr, %

50

50

50

50


Saksbehandler oppfatter at målsettinga med å stabilisere årlig avskyting til et årlig uttak på 55 dyr, i følge planen skal skje i neste planperiode for bestandsplan, dvs. fra og med 2018, og da med en reduksjon i elgbestanden.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.03.2016 14:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051