Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 15.06.15 - sak 7/15 - Søknad om godkjenning av bestandsplan for Ekne - Nordfjellet Tildelingsområde 2015-2017

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2012/4363 - /K46

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 15.06.15 7/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 19 - bestandsplan for elg og hjort»,  godkjennes bestandsplanen slik som søkt. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

«Forskrift om forvaltning av hjortevilt», § 19. Bestandsplan for elg og hjort.

Prinsippene i §§ 8 – 12 i Naturmangfoldloven legges til grunn som retningslinjer ved vurdering av saken. 

Vedlegg:

 1. Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg for perioden 2015 -2017 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Valdets tellende areal er 53.859 da. 

Vurdering:

Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf. § 3.

For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvoten årlig fordeles på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr.

Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.

Utdrag fra bestandsplanen som det søkes om godkjenning av:

Valdets hovedmålsetting.

For Ekne-Nordfjellet Tildelingsområde er det en målsetting å stabilisere årlig avskyting til ett uttak på 44 dyr.

Delmål

 • Det er en målsetting å øke andel eldre okser, - antall kyr pr okse skal ikke overstige 2,5.
 • Det er en målsetting å opprettholde en produktiv bestand med netto tilvekstrate over 40 %.
 • Elgstammen skal holdes innenfor de rammer beitegrunnlaget gir grunnlag for.
 • Redusere antall påkjørsler.
 • Elgforvaltningen i valdet skal gjennomføres på et godt faglig grunnlag.


Tiltak i planperioden

 1. Gjøre grundige vurderinger av elgstammens størrelse og utvikling slik at bestandsmålene nås.
 2. Spare eldre okser over 5 spir i første jaktperiode.
 3. Skal felle 50 % hanndyr og 50 hunndyr eldre enn kalv.
 4. Kalv skal utgjøre minst 40 %.
 5. Legge til rette for godt elgbeite gjennom skogskjøtselen.
 6. Sette opp saltstein på utvalgte plasser.


Avskytingsplan

I planperioden bør prosentfordelingen på felte dyr ligge innenfor følgende rammer:

 1. Kalv skal utgjøre minst 40 %.
 2. Andel hunndyr av dyr eldre enn kalv: 50 %.
 3. Andel hanndyr av dyr eldre enn kalv: 50 %.


Tabell. Planlagt felling de enkelte år i perioden.

Årstall

2015

2016

2017

Sum/gj.snitt

Antall:

55

55

55

165

Eldre ku, %

14

14

14

14

Eldre okser, %

13

13

13

13

Ku 1,5 år, %

16

16

16

16

Okse 1,5 år, %

17

17

17

17

Kalv, %

40

40

40

40

Hanndyr, %

50

50

50

50

Hunndyr, %

50

50

50

50


Saksbehandler oppfatter at målsettinga om å stabilisere årlig avskyting til ett årlig uttak på 44 dyr, vil skje først i neste periode for bestandsplan, dvs. fra og med 2018, dvs. en reduksjon av nåværende bestand.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.06.2015 12:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051