Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda i Levanger 15.06.15

Sted: Møterom 3 etg, Heredshuset Verdal
Tid: 09:30 - oppmøte

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 1/15 Referatsaker, møte i Levanger viltnemnd 15.06.2015 utredning vedtak
PS 2/15 Budsjett for Levanger kommunale viltfond 2015 utredning vedtak
PS 3/15 Søknad om endring av minsteareal for elgvald i område 5 - Skogn og Grønningen Almenninger utredning vedtak
PS 4/15 Søknad om godkjenning av bestandsplan for Frol Tildelingsområde - perioden 2015-2017 utredning vedtak
PS 5/15 Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg - 2015 - 2017 - Skogn og Markabygda tildelingsområde utredning vedtak
PS 6/15 Søknad om godkjenning av bestandsplan for Ronglan - Åsen Tildelingsområde 2015 - 2017 utredning vedtak
PS 7/15 Søknad om godkjenning av bestandsplan for Ekne - Nordfjellet Tildelingsområde 2015-2017 utredning vedtak
PS 8/15 Tildeling av fellingskvoter på elg i Levanger 2015. Vald uten bestandsplan utredning vedtak
PS 9/15 Tildeling av fellingskvoter på hjort i Levanger 2015 utredning vedtak
PS 10/15 Tildeling av fellingskvoter på rådyr i Levanger 2015 utredning vedtak
 PS 11/15 Søknad om forlengelse av jakttid på elg i Levanger til 23 desember utredning vedtakAv utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 4+0 av 5.

Oppmøte Viltnemnda
NavnFunksjonMøtteMerknad
Torbjørn Sirum leder x  
Eva Brøndbo nestleder x  
Bård Olav Leangen
medlem x  
Tore Olav Hoem medlem x  
Tove Løvås medlem - forfall
Ingen varamedlem - Tove Løvås


Fra administrasjonen møtte: Arne Ramdal, skogbrukssjef
       Til toppen av siden 

 

 

 

PS 1/15 Referatsaker, møte i Levanger viltnemnd 15.06.2015

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 15.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
       Til toppen av siden 

 

 

PS 2/15 Budsjett for Levanger kommunale viltfond 2015

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 15.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Budsjett for Levanger kommunale viltfond 2015:

Tekst

Kr

Saldo på fondet pr. 01.01.2014

354.045

Saldo Levanger viltfond pr. 01.01.2015

284.112

Inntekter:

 

Fellingsavgifter elg og hjort 2014

100.000

Fellingsavgifter elg og hjort 2015

100.000

Salg av kjøtt, påkjørt elg

15.000

Trafikksikringsarbeid, viltrydding langs veger, innvilget tilskudd

25.000

Sum inntekter

235.000

 

 

Utgifter:

 

Trafikksikringsarbeid, viltrydding langs veger.

25.000

Lønn ettersøk skadet vilt

80.000

Eventuelle forebyggende tiltak, - beiteskader av elg

15.000

Naturdata, «elgpakke»

15.000

Kompetanseheving, kurs, seminarer, opplæring

15.000

Diverse søknader, øk. støtte

20.000

Sum utgifter:

170.000

 

 

Økning i beholdning

65.000

Beregnet saldo Levanger viltfond pr. 31.12.2015

364.112

       Til toppen av siden

 

 

PS 3/15 Søknad om endring av minsteareal for elgvald i område 5 - Skogn og Grønningen Almenninger

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 15.06.2015

Forslag i møte:

Viltnemnda gjennomfører en prosess i forhold til minsteareal for elg og hjort i Levanger kommune. Forslag om endring av minsteareal fremmes av viltnemda og sendes på høring. Revidert forskrift om minsteareal på elg og hjort i Levanger fastsettes av kommunen innen 1. desember 2015.

Endelig svar på søknaden fra Skogn og Grønningen almenninger utsettes tilsvarende.

I henhold til Forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klage sendes til kommunen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Viltnemnda  gjennomfører en prosess i forhold til minsteareal for elg og hjort i Levanger kommune. Forslag om endring av minsteareal fremmes av viltnemda og sendes på høring. Revidert forskrift om minsteareal på elg og hjort i Levanger fastsettes av kommunen innen 1. desember 2015.

Endelig svar på søknaden fra Skogn og Grønningen almenninger utsettes tilsvarende.

I henhold til Forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klage sendes til kommunen.
       Til toppen av siden 

 

 

PS 4/15 Søknad om godkjenning av bestandsplan for Frol Tildelingsområde - perioden 2015-2017

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 15.06.2015

Forslag i møte:

Opplysning:

Administrasjonen opplyste at det er en trykkfeil i saksframlegget, under vurdering, tabell side 10, antall 2017: Skal stå 65, (det står 654).

Forslag:

Med hjemmel i «Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 19, bestandsplan for elg og hjort, godkjennes omsøkte bestandsplan med følgende endring:

Av totalt felte dyr, bør det felles minst 40 % kalv. Ved felling av 40 % kalv reduseres andel til ku 1 1/2 år til 19 %, og okse 1 ½ år til 18 %.

I henhold til Forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klage sendes til kommunen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Med hjemmel i «Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 19, bestandsplan for elg og hjort, godkjennes omsøkte bestandsplan med følgende endring:

Av totalt felte dyr, bør det felles minst 40 % kalv. Ved felling av 40 % kalv reduseres andel til ku 1 1/2 år til 19 %, og okse 1 ½ år til 18 %.

I henhold til Forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klage sendes til kommunen.
       Til toppen av siden 

 

 

PS 5/15 Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg - 2015 - 2017 - Skogn og Markabygda tildelingsområde

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 15.06.2015

Forslag i møte:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 19 - bestandsplan for elg og hjort, godkjennes bestandsplanen slik som søkt. Det forutsettes at planen blir overholdt, jfr. forrige planperiode 2012 – 2014.

I henhold til Forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klage sendes til kommunen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 19 - bestandsplan for elg og hjort, godkjennes bestandsplanen slik som søkt. Det forutsettes at planen blir overholdt, jfr. forrige planperiode 2012 – 2014.

I henhold til Forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klage sendes til kommunen.
       Til toppen av siden 

 

 

 

PS 6/15 Søknad om godkjenning av bestandsplan for Ronglan - Åsen Tildelingsområde 2015 - 2017

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 15.06.2015

Forslag i møte:

Bård Olav Leangen stilte spørsmål om sin habilitet, da han er grunneier i berørt område. Han ble erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6, og fratrådte behandlinga.

Forslag:

Med hjemmel i «Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 19 – bestandsplan for elg og hjort, godkjennes bestandsplanen med følgende endringer:

Det bør felles minst 40 % kalv. Det kan felles maksimalt 17 % eldre kyr i planperioden. Videre fordeling på alder og kjønn i planperioden blir da: Ku 1 ½ år - 17 %, okse 1 ½ år – 16 %, og eldre okser som i planen , dvs. 10 %.

I henhold til Forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klage sendes til kommunen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Med hjemmel i «Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 19 – bestandsplan for elg og hjort, godkjennes bestandsplanen med følgende endringer:

Det bør felles minst 40 % kalv. Det kan felles maksimalt 17 % eldre kyr i planperioden. Videre fordeling på alder og kjønn i planperioden blir da: Ku 1 ½ år - 17 %, okse 1 ½ år – 16 %, og eldre okser som i planen , dvs. 10 %.

I henhold til Forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klage sendes til kommunen.
       Til toppen av siden 

 

 

PS 7/15 Søknad om godkjenning av bestandsplan for Ekne - Nordfjellet Tildelingsområde 2015-2017

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 15.06.2015

Forslag i møte:

Bård Olav Leangen stilte spørsmål om sin habilitet, da han er grunneier i berørt område. Han ble erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6, og fratrådte behandlinga.

Avstemning:

 Enstemmig

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 19 - bestandsplan for elg og hjort,  godkjennes bestandsplanen slik som søkt.
       Til toppen av siden 

 

 

PS 8/15 Tildeling av fellingskvoter på elg i Levanger 2015. Vald uten bestandsplan

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 15.06.2015

Forslag i møte:

Opplysning:

Administrasjonene opplyste at det er en feil i forslaget til vedtak for Våttåberget: Saksbehandler mente at det at det skulle stå 5 eldre hunndyr, 2 eldre hanndyr, og sum 15 dyr.

Forslag:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21 - målrettet avskyting, tildeles følgende fellingskvoter på elg i 2015, på vald uten bestandsplan:

Tabell:

             Navn elgvald

Tellende areal, da

Kalv

Voksne

hunndyr

Voksne hanndyr

Sum

dyr

Skogn bygdealmenning

46.546

8

3

5

16

Reinsjø statsallmenning

45.200

1

1

1

3

Sjåstad

  4.741

2

1

2

5

Våttåberget

11.866

8

5

2

15

Ytterøy

24.000

3

1

1

5

Summering:

 

22

11

11

44


Kalv kan felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn.

For valdet Våttåberget: Av de tildelte voksne hunndyr henstilles det om å felle 2 ½ år og eldre kyr. Dette gjelder ikke de andre valdene i tabellen.

I henhold til Forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klage sendes til kommunen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21 - målrettet avskyting, tildeles følgende fellingskvoter på elg i 2015, på vald uten bestandsplan:

Tabell:

            
Navn elgvald


Tellende areal, da


Kalv

Voksne

hunndyr

Voksne hanndyr

Sum

dyr

Skogn bygdealmenning

46.546

8

3

5

16

Reinsjø statsallmenning

45.200

1

1

1

3

Sjåstad

  4.741

2

1

2

5

Våttåberget

11.866

8

5

2

15

Ytterøy

24.000

3

1

1

5

Summering:

 

22

11

11

44


Kalv kan felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn.

For valdet Våttåberget: Av de tildelte voksne hunndyr henstilles det om å felle 2 ½ år og eldre kyr. Dette gjelder ikke de andre valdene i tabellen.

I henhold til Forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klage sendes til kommunen.
       Til toppen av siden 

 

 

PS 9/15 Tildeling av fellingskvoter på hjort i Levanger 2015

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 15.06.2015

Forslag i møte:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21 -  målrettet avskyting, tildeles følgende fellingskvoter på hjort i Levanger i 2015:

Tabell:

 

 

Vald
Tellende areal, da

 Kalv
Voksne hunndyr
Spiss-bukk
Voksne hanndyr, 2 ½ år og eldre
Sum dyr

Frol Tildelingsområde.

74.675

1

1

1

1

4

Skogn - Markabygda Tildelingsområde.

99.954

5

6

4

5

20

 

Ronglan - Åsen Tildelingsområde

74.633

2

3

2

3

10

Ekne - Nordfjellet Tildelingsområde

53.859

1

1

1

1

4

Våttåberget 

11.866

 

1

1

1

3

Ytterøy

14.639

 

1

 

1

2

Skogn bygdealmenning

46.546

 

1

1

1

3

Reinsjø statsallmenning

45.200

 

1

 

1

2

Summering:

 

9

15

10

14

48


Kalv kan felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn.

I henhold til Forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klage sendes til kommunen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21 -  målrettet avskyting, tildeles følgende fellingskvoter på hjort i Levanger i 2015:

Tabell:

 

 

Vald
Tellende areal, da

 Kalv
Voksne hunndyr
Spiss-bukk
Voksne hanndyr, 2 ½ år og eldre
Sum dyr

Frol Tildelingsområde.

74.675

1

1

1

1

4

Skogn - Markabygda Tildelingsområde.

99.954

5

6

4

5

20

 

Ronglan - Åsen Tildelingsområde

74.633

2

3

2

3

10

Ekne - Nordfjellet Tildelingsområde

53.859

1

1

1

1

4

Våttåberget 

11.866

 

1

1

1

3

Ytterøy

14.639

 

1

 

1

2

Skogn bygdealmenning

46.546

 

1

1

1

3

Reinsjø statsallmenning

45.200

 

1

 

1

2

Summering:

 

9

15

10

14

48


Kalv kan felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn.

I henhold til Forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klage sendes til kommunen.
       Til toppen av siden 

 

 

PS 10/15 Tildeling av fellingskvoter på rådyr i Levanger 2015

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 15.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Leder og saksbehandler i viltnemnda gis fullmakt til å fordele fellingskvotene på rådyr i Levanger for 2015.
       Til toppen av siden 

 

 

PS 11/15 Søknad om forlengelse av jakttid på elg i Levanger til 23 desember

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 15.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Med hjemmel i «Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017», avslås søknaden om forlengelse av jakttida på elg i Levanger fram til 23. desember.
       Til toppen av siden 

Publisert: 09.06.2015 13:43 Sist endret: 23.06.2015 12:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051