Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 12.06.13 - sak 9/13 - Skogn - Markabygda Tildelingsområde. Søknad om godkjenning av bestandsplan for hjort 2013 - 2014

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2013/3308 - /K46

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 12.06.13 9/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 19 - bestandsplan for elg og hjort,  godkjennes bestandsplanen slik som søkt, og med felling av max. 30 dyr i avtaleperioden. Det gis samtidig dispensjon fra kravet til areal for bestandsplan i perioden (2013 og 2014). 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Søknad om godkjenning av bestandsplan for hjort for årene 2013 og 2014, datert 13.05.2013 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det er brukt et standardformular, - ”Bestandsplan for hjort”, og den innsendte planen som det er søkt om godkjenning av, er stort sett i tråd med det standardformularet. Rammer for årlig avskyting er helt likt formularet. 

Det er oppgitt et tellende areal på til sammen 147.264 da. Det er ikke oppgitt areal på de enkelte jaktfelt. I følge tidligere plan for elg for samme område så er tellende areal 135.618 da, og det er dette arealet som er riktig for området.

Utdrag fra bestandsplanen som det søkes om:

Valdets hovedmålsetting.

Følger generelle nasjonale målsettinger. Det er ikke nevnt noe i forhold til kommunens målsetting.

Reduksjon av bestanden på jaktfeltene Brekka, Korphammeren og Troset. På de andre jaktfeltene er målsettinga og øke bestanden.

Delmål

Alle jaktfelt skal få en jaktbar stamme.

Andre tiltak: Vårtelling av hjort i 2014. 

Rammer for årlig avskyting.

Det er planlagt å felle 15 dyr i 2013, og 15 dyr i 2014, dvs. sum 30 dyr i avtaleperioden,

Kalver og 1 ½ -åringer, Minst  40 % av totalt felt felte hjorter.

Kalv bør utgjøre minst 20 % av totalt felt kvote.

Hind (kolle), 2 ½ år og eldre, felling må ikke overstige 20 % av felt kvote.

Bukker, 1 ½ år og eldre, må ikke overstige 65 % i avtaleperioden.

Kalveførende hind (kolle) må ikke felles fra kalven. Dersom kolla felles ved et uhell, må også kalven felles så fremt det er ledig kvote.

Vurdering:

Saken skal behandles i henhold til ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 19, ”Bestandsplan for elg og hjort”.

I henhold til ”Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Levanger kommune, Nord-Trøndelag, er minstearealet for hjort, område 1, jfr. kart, 8.000 da/dyr, og 30.000 da/dyr, unntatt område 6 – Ytterøy , og område 6 – Nesset (10.000 da.)

Skogn – Markabygda Tildelingsområde tilhører områdene med minsteareal 8.000 da/dyr og 30.000 da/dyr. Den planlagte avskytinga skal hovedsakelig skal foregå på områder med 8.000 da/dyr. I henhold til forskriften om minsteareal i Levanger kommune, så blir arealkravet for hjort på vald med bestandsplan 160.000 da. Arealet for Skogn –Markabygda er således for lite i forhold dette kravet, og i tilfelle godkjenning av planen må det gis dispensasjon.

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.06.2013 11:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051