Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 12.06.13 - sak 2/13 - Høringsuttalelse - Ny forvaltningsplan for store rovdyr i region 6

Trond Rian - klikk for personkort 
Saksbehandler: Trond Rian
Arkivref. 2005/9370 - /K47

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 12.06.13 2/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Aksen Snåsa – Levanger har den største konsentrasjonen av sau på utmarksbeite i N-Trøndelag, med Verdal (10 433 i 2012) som den klart største saubeitekommunen i fylket. Skjækerfjell og Færen reinbeitedistrikt dekker samme akse. Konfliktpotensialet er derfor betydelig. 

De foreslåtte endringer kan bidra til et bedre skille mellom prioriterte beiteområder og rovviltområder, for vår region bjørn.

Gevinsten vil kunne bli reduserte skader i vår region og generelt mer effektiv ressursbruk i forvaltningen av rovdyr. For en rovdyrart som bjørn må et kjerneområde nødvendigvis ta utgangspunkt i «binnefronten» og påvirkningen fra Sverige. Deler av Indre Namdal må med basis i dette være kjerneområde for bjørn. En bjørneforvaltning som baserer seg på byrdebelastning, dvs bjørn over et større område i N-Trøndelag er lite logisk i forhold til bjørnens biologi og innebærer større ressursbruk i både rovviltforvaltning og skadeutbetalinger.

Dette gir også bedre grunnlag for å differensiere mer mellom type skadeforebyggende tiltak i kjerneområde for bjørn og utenfor.

Kommunen har ikke merknader til de øvrige foreslåtte endringene. 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Høringsutkast PDF -www.fylkesmannen.no/nt                            
  • Høringsbrev datert 15.1.13 (store deler av teksten er gjengitt i saksframlegget)


Saksopplysninger:

Ved behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) "Rovvilt i norsk natur" vedtok Stortinget å opprette åtte regionale rovviltnemnder. Region 6 består av fylkene Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag. Rovviltnemda i region seks består av medlemmer fra fylkene Nord-Trøndelag (2), Sør-Trøndelag (1) og Møre og Romsdal (1), samt to representanter fra Sametinget. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er sekretariat for nemnda.

Rovviltnemndene skal blant annet som en av sine hovedoppgaver å utarbeide en forvaltningsplan for å nå fastsatte bestandsmål samtidig som en sikrer forutsigbarhet for berørte parter, herunder landbruk, reindrift og utmarksbaserte næringer. Forvaltningsplanen bygger på de nasjonale målsettinger for de enkelte rovviltarter i regionen. Forvaltningsplanen inneholder konkrete retningslinjer for den geografiske arealdifferensieringen for regionen, og er nemndas grunnlag til å vurdere bruk av blant annet forebyggende og konfliktdempende tiltak.

Stortinget har vedtatt en reduksjon i bestandsmålet for bjørn. Det er pr. dags dato ikke vedtatt hvilke regioner reduksjonen i bestandsmålet for bjørn skal tas. Forslaget til revidert forvaltningsplan er utarbeidet med dagens bestandsmål på 4 årlige ynglinger av bjørn, men rovviltnemnda har sendt en henvendelse til Miljøverndepartementet der nemnda ber om å bli informert om når det kan forventes at MD vedtar hvilke regioner som blir berørt. Hvis det blir endringer i bestandsmålet for bjørn i region 6 før planen endelig godkjennes vil dette bli synliggjort i den endelige planen. 

På grunn av skadesituasjonen i grenseområdene mellom Snåsa, Steinkjer og Verdal kommuner i praksis er et skadeområde ønsker nemnda å redusere yngleområdet for bjørn i dette området. I dag er Roktdalen og Gaundalen i Snåsa en del av yngleområdet, mens områdene øst i Steinkjer og nord i Verdal (bl.a. Skjækerdalen) er utenfor yngleområdet. Dette betyr at et skadeområde har to forvaltningssoner. Nemnda ønsker at hele dette skadeområdet blir tatt ut av yngleområdet for bjørn og foreslår derfor å ta ut Roktdalen og Gaundalen i Snåsa kommune.

For jerv legges det frem to forskjellige alternative yngleområder. Det ene forslaget er tilnærmet det samme som dagens yngleområde, men med noen justeringer av grensen i Sør-Trøndelag for å få terrenget til å passe bedre med kartet. Det andre alternativet der tas Forollhogna ut av yngleområdet. Bakgrunnen for dette er at region 5 (Hedmark) har prioriterte beiteområder i sin del av Forollhogna, og for å unngå kunstige grenser mellom yngleområde/prioriterte beiteområder ønsker nemnda å sende også dette alternativet på høring. Yngleområdet for gaupe foreslås uendret.

Stortingsforliket fra 2011 vedrørende norsk rovviltpolitikk slår i punkt 2.2.19 fast at soneinndelingen må forvaltes tydelige, ved at en skiller mellom prioriterte beiteområder og prioriterte rovviltområder. Samtidig slås det fast at det ikke skal være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein. Prioriterte rovviltområder er i forvaltningsplanen for region 6 definert som yngleområder. Det er store overlappinger mellom yngleområdene og kalvingsområder for rein, spesielt i Nord-Trøndelag.

For region 6 hvor kalvingsområdene er i de samme områdene som rovdyrene, er forvaltning av rovdyr i kalvingsområdene derfor en stor og vanskelig utfordring. Reindriften drives over store områder og bortimot hele Nord-Trøndelag og store deler av Sør-Trøndelag er reindriftsområder. Dette er utfordrende når det skal prioriteres mellom beiteområder og kalvingsområder opp mot rovviltområder i en forvaltningsplan. Flere plasser vil det bli overlappende områder. For region 6 hvor det er overlapp mellom kalvingsområdene og yngleområdene foreslår derfor rovviltnemnda å nedfelle egne retningslinjer for forvaltning av rovdyr i kalvingsområdene.

Aksen Snåsa – Levanger har den største konsentrasjonen av sau på utmarksbeite i N-Trøndelag, med Verdal (10 433 i 2012) som den klart største saubeitekommunen i fylket. Skjækerfjell og Færen reinbeitedistrikt dekker samme akse. Konfliktpotensialet er derfor betydelig.

Vurdering:

Forslaget til rovviltnemnda innebærer et bedre skille mellom prioriterte beiteområder og rovviltområder, og i forhold til skader voldet av bjørn vil det på sikt kunne lede til redusert tap av beitedyr i Verdal og dels Levanger. 

I Indre Namdal er det blitt færre beitedyr ikke minst grunnet langvarige rovdyrproblemer ,og med påvirkningen fra den svenske bjørnestammen er det klart at en ikke kan vedta seg bort fra at denne regionen vil ha den største bjørnetettheten. Konsekvensen av å ha et stort kjerneområde er at en i utkanten av det egentlige kjerneområdet må akseptere streifende unge hannbjørner som ofte innebærer store skadeproblem, uten at de innebærer noen reell mulighet for yngling jfr etablert «binnefront».

Noen skadeforebyggende tiltak er svært dyre, og det kan være at gjenværende beitebrukere i Indre Namdal i større grad trenger slike tiltak. En innsnevring av området vil gjøre slike grep mer kostnadseffektive da de kan fordeles på færre brukere.

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.06.2013 12:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051