Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 07.01.13 - sak 1/13 - Motorferdsel i utmark - Prosjekt Effektiv jervfelling - Bjørn Norberg

Trond Rian - klikk for personkort 
Saksbehandler: Trond Rian
Arkivref. 2012/8820 - /K01

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 07.01.13 1/13

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Det gis tillatelse til utkjøring av jervbås i 7-9 januar og retur av denne 15-16 februar 2013.

Det gis videre tillatelse til innkjøring av åte onsdager kl 18-20 i uke 2-7, jfr trase i søknad.

Kjøringen skal utføres med snøscooter XT 1331 og fører er Martin Sandberg.

I en slik periode kan det oppstå omstendigheter som gjør at ovenstående opplegg må avvikes (bytte av dag/tidspunkt/kjører f.eks). Dersom det er behov for endringer knyttet til jervbås eller åte transport så meldes det før kjøring til saksbehandler, primært på e-post trri@innherred-samkommune.no. Det kreves ingen saksbehandling, kun melding, forutsatt at dette ikke innebærer endringer som vesentlig endrer rammen for dispensasjonen.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Søknad fra Bjørn Norberg datert 8.12
  • E-post 21.12.med tillatelse fra Skogn bygdeallmenning
  • Svar (e-post 22.12) fra Bjørn Norberg med supplerende opplysninger om kjøreplan og kart. 


Saksopplysninger:

 

Det søkes om bruk av snøscooter for utkjøring av jervbås samt transport av åte til området Årenget ved Tomtvatnet. Fra søknad : ”Beskrivelse av åte i forbindelse med jervjakt i Årenget:

Vi har avtale med viltnemnda i Levanger å ta i mot fallvilt som åte i i lisensjakta 2012-13
Åte kan ikke stykkes opp pga.at rev og jerv og annet rovvilt vil da kunne dra med seg deler av åte å spre dette utover. En elg/rådyr eller rein må fraktes inn med skuter og henger.

Kjøreplan snøskuter i Årenget vedrørende Jervjakt i Årenget.
Vi vil som avtalt bruke en ukedag - onsdag - for innfrakting av åte. Mellom kl.18.00-20.00

UKE 1.ONSDAG 2.JANUAR 2013
UKE 2.ONSDAG 9. JANUAR 2013
UKE 3.ONSDAG 16. JANUAR 2013
UKE 4.ONSDAG 23. JANUAR 2013
UKE 5.ONSDAG 30.JANUAR 2013
UKE 6.ONSDAG 6.FEBRUAR 2013
UKE 7.ONSDAG 13. FEBRUAR 2013. Lisens jervjakta over 15.februar

Prosjektet vi i Djupdal Foxhunters er med i  Effektiv Jervfelling i N-T er et prosjekt som går over 3-4 år i samband med NJFF, Studieleder Kåre Vik Namskogan.”

Kart:
Klikk for større kart


Vurdering:

Saken blir å behandle etter § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, og må dermed avgjøres politisk.

Direktoratet for Naturforvaltning har i et eget rundskriv kommentert forhold rundt bruk av snøscooter og jervbås. Det framgår at snøscooter ikke kan benyttes til tilsyn, kun til frakt av jervbås og evt åte når dette ikke naturlig kan fraktes manuelt. Det har derfor vært viktig å få fram opplysninger knyttet til søknaden som gjør en dispensasjon kontrollerbar.

Med ekstra opplysninger som er framkommet så vurderes dette å være oppfylt. Kommunen er ikke kjent med forhold som gjør at søknaden kommer i konflikt med naturmangfoldlovens §§ 8-12. Kjøringen skal også skje før kalvingstiden for rein, og et evt jerveuttak må påregnes å være positiv for reindriftsnæringen.

Oppsummert vurderer rådmannen dette til å være en kurant sak egnet for fjernsaksbehandling, og som må behandles raskt pga perioden for lisensjakt. I forslaget til vedtak er det forsøkt innlagt rom for endringer (værforhold mv), men at dette meldes inn før kjøring.

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.06.2013 11:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051