Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 05.06.14 - sak 13/14 - Motorferdsel i utmark - Prosjekt Effektiv jervfelling - Bjørn Norberg

Trond Rian - klikk for personkort 
Saksbehandler: Trond Rian
Arkivref. 2012/8820 - /K01    

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 05.06.14 13/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

I henhold til § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis Bjørn Norberg tillatelse til utkjøring av åte med snøscooter til jervbås i Årenget.  Det gis 2 turer pr jervbås hver vinter fram til 15.2, f.o.m. vinteren 2013/14 og t.o.m. vinteren 2017/18. 

Det forutsettes at nødvendige tillatelser fra grunneier og statlig miljøvernmyndighet foreligger for hver vinter. En annen person kan inngå i kjøringen dersom dette opplyses til kommunen.

Det forutsettes at kjøringen skjer etter de mest rasjonelle ruter. Søker skal føre logg for hvilke dager kjøringen er utført, og ved kommunens eventuelle forespørsel oppgi dette.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker iht forvaltningslovens regler. Eventuell klage sendes kommunen.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Søknad fra Bjørn Norberg datert 15.9.13 PDF
 2. Tillatelse til utsetting av jervbås vinteren 2013/14, 27.9.13 Fylkesmannens miljøvernavdeling PDF
 3. Tillatelse fra Skogn bygdeallmenning gitt i 2012 PDF


Saksopplysninger:

Utdrag fra Bjørn Norberg: «Søker også i år i forbindelse med lisensjakta på Jerv 2013-14 tillatelse til å frakte inn åte i Årenget med snøskuter og evt. flytting av Jervbås. Det blir samme trase som i fjor så jeg regner med dere har kart over kjøretrase fra i fjor. Beskrivelse av åte i forbindelse med jervjakt i Årenget.

Vi har avtale med viltnemda i Levanger å ta i mot fallvilt som åte i i lisensjakta 2012-13
Åte kan ikke stykkes opp pga.at rev og jerv og annet rovvilt vil da kunne dra med seg deler av åte å spre dette utover. En elg/rådyr eller rein må fraktes inn med skuter og henger.» 

Relatert til saken i fjor søkes det om utkjøring hver onsdag «Vi vil som avtalt bruke en ukedag onsdag for innfrakting av åte. Mellom kl.18.00-20.00

 • Uke 44 Onsdag 6 November
 • Uke 45 Onsdag 13 November
 • Uke 46 Onsdag 20 November
 • Uke 47 Onsdag 27 November
 • Uke 48 Onsdag 4 Desember
 • Uke 49 Onsdag 11 Desember
 • Uke 50 Onsdag !8 Desember
 • Uke51 Onsdag 25 Desember
 • UKE 1.ONSDAG 2.JANUAR 2014
 • UKE 2.ONSDAG 9. jANUAR 2014
 • UKE 3.ONSDAG 16. JANUAR 2014
 • UKE 4.ONSDAG 23. JANUAR 2014
 • UKE 5.ONSDAG 30.JANUAR 2014
 • UKE 6.ONSDAG 6.FEBRUAR 2014
 • UKE 7.ONSDAG 13. FEBRUAR 2014»


Trase fra 2012 søknad:

Klikk for større kart 

Vurdering:

Søknaden er utformet som i fjor med hensyn på utkjøring av åte på onsdager på et bestemt tidspunkt.  En utkjøring av åte i starten, med åpning for en utkjøring for påfyll av åte er tilstrekkelig for andre jervbåser, og etter samtale med Norberg så sies det å være tilstrekkelig også i denne saken. 2 turer fram til 15.2 som ikke er bestemt på dato vil derfor dekke behovet. En mulig godkjenning av onsdager som fast mulig kjøredag vurderes som lite hensiktsmessig, og bør endres i forhold til vedtaket i 2012. 

Nemnda har tidligere gitt ettårig tillatelse tidligere, bl.a for siste vinter. Det er åpnet for utkjøring av jervbåser/åte med snøscooter i rundskriv fra DN, men ikke tilsyn med snøscooter.

Saken må behandles etter § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

For tillatelse ved særlig behov etter forskriftens § 6 så er bestemmelsen er streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:

 • søkeren må påvise et særlig behov,
 • behovet må ikke knytte seg til turkjøring,
 • behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og
 • behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum.


Nødvendig beskatning av jerv er et prioritert tema også for myndighetene, og muligheten for utkjøring av jervbåser er nevnt i rundskriv fra direktoratet. Kravene etter § 6 regnes om oppfylt.

Det har vært fremmet enkeltsøknader for hver vinter tidligere. Det er rasjonalet å behandle dette for et lengre tidsrom, dersom det er gjentagende virksomhet.

Miljøverndepartementets rundskriv  T-1/96 om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag  sier  følgende ( pkt 7.3.3.) om varigheten av tillatelser. ”  Det kan unntaksvis gis tillatelser for lengre perioder, f.eks. kan det for kjøreformål som strekker seg over flere år og som det ikke er tvil om berettigelsen av, gis tillatelse for flere år om gangen. Dispensasjonen bør under ingen omstendighet gjelde for et lengre tidsrom enn fem år.”

5 år bør kunne praktiseres i denne saken.

Søknaden er også vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det foreligger ikke vitenskapelig eller  erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser.  Det er ikke rapportert hendelser, skader eller forstyrrelser i forhold til naturmiljø eller biologisk mangfold fra tidligere års motorferdselstrafikk etter omsøkte kjørelei.

Kjøringen berører reindriftsområder, men skal avvikles innen 15.2 og berører derfor ikke kalvingstiden.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.06.2014 10:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051