Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Naturforvaltning

Allemannsrett
Temaside om allemannsretten fra Direktoratet for naturforvaltning.
 
Allemannsretten er et begrep som brukes til å betegne den rett alle og enhver har til ferdsel, opphold og aktivitet i naturen - uavhengig av eiendomsforhold. Før friluftsloven kom i 1957, og reglene fikk lovs form, fulgte omtrent den samme adgang til bruk av naturen av gammel sedvanerett. Når de gamle reglene ble nedskrevet, ble det foretatt en grundig avveining av allmennhetens og grunneierens interesser.
Se også :


Bålbrenning
Fra 15. april til 15. september er det bålforbud i Norge. Forskrift om brannforebygging.
I denne perioden er det ikke tillatt å brenne bål i skog og mark uten tillatelse fra den lokale brannsjefen. Dette på grunn av faren for skog-, gress- og lyngbranner.

Frosta kommune har en lokal forskrift som regulerer åpne brenning, brenning av avfall i småovner og bålbrenning i kommunen.

For å ivareta brannsikkerheten og hindre unødig forurensning/plager gjelder følgende regler for bålbrenningen:

  1. Grunneiers tillatelse må innhentes.
  2. Det skal være en ansvarlig person for bålet.
  3. Alminnelige aktsomhetsregler må følges, jfr. Brann- og eksplosjonsvernloven § 5, slik at det ikke oppstår brann eller skade på omgivelsene.
  4. Slokkeutstyr må finnes på stedet. Bøtter med vann kan benyttes.
  5. Bruk bare tørre trematerialer. Miljøfarlige stoffer skal ikke brennes jfr. Forurensningslovens §§ 7 og 11.
  6. Bålet må slokkes før det forlates.
  7. Brannvesenet forbeholder seg retten til å nekte bålbrenning hvis værforholdene tilsier dette, for eksempel ved sterk vind og/eller tørke som øker brannfaren.


Engangsgrill må brukes med stor forsiktighet da grillen blir svært varm og antenner underlaget. Engangsgriller må stå på et brannsikkert underlag som mur, stein eller sand. Det er viktig at grillen blir skikkelig slokket.

Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår, jfr. Brann- og eksplosjonsvernloven § 5.

Se også :

Bråtebrann / Bråtebrenning
Bråtebrenning og halm-grasbrenning bør unngås av helse-og miljømessige årsaker.

 

Fritidsfiske / Innlandsfiske / Sportsfiske / Laksefiske
Se informasjon on fritidsfisk, innlandsfiske, laksefiske og sportsfiske under Idrett og friluftsliv på tema Kultur og fritid

Naturvern
Artsvern / Trua arter / Truede arter
Artsdatabanken (rødliste m.m.).
Naturmangfoldloven.

Biologisk mangfold


Fredning
*

Landskapsvernområde
*

Miljøinformasjon
*

Nasjonalpark
*

Naturreservat
*

Verneområder i Levanger

Verneområde

Verneform

Vernedato

Totalareal

Alnes   (VV00002251)

Dyrefredningsområde

19.12.2003

 1126 daa

Eidsbotn   (VV00001511)

Dyrefredningsområde

14.12.1984

 1949 daa

Falstadbukta   (VV00002252)

Dyrefredningsområde

19.12.2003

 1277 daa

Hammervatnet   (VV00001552)

Naturreservat

14.12.1984

 465 daa

Kjølsvikholmen   (VV00002265)

Biotopvern etter viltloven

19.12.2003

 25 daa

Litlholmen   (VV00002266)

Biotopvern etter viltloven

19.12.2003

 28 daa

Markhus   (VV00000540)

Naturreservat

06.09.1991

 403 daa

Rinnleiret   (VV00001507)

Naturreservat

24.11.1995

 1860 daa

Sandstad   (VV00001550)

Naturreservat

04.09.1981

 10 daa

Sandsøra   (VV00001549)

Naturreservat

04.09.1981

 22 daa

Sandvikholman   (VV00002268)

Biotopvern etter viltloven

19.12.2003

 57 daa

Småskjera og Storholmen   (VV00002267)

Biotopvern etter viltloven

19.12.2003

 74 daa

Stråmyra   (VV00001520)

Naturreservat

26.08.1988

 196 daa

Tynesfjæra   (VV00002250)

Dyrefredningsområde

19.12.2003

 1062 daa

Øvre Forra   (VV00001870)

Naturreservat

21.12.1990

 102538 daa


Viltforvaltning

Rovdyr / Rovvilt
Målsettingen er å sikre overlevelsen av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i norsk natur, samt deres leveområder. Dagens forvaltning av våre rovviltarter bygger på St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur og Stortingets behandling av denne. Norge har også forpliktelser gjennom internasjonale miljøavtaler og konvensjoner, hvor Bern-konvensjonen er den mest sentrale for norsk rovviltforvaltning.
 
Innherred samkommune har et kommunalt fellingslag for rovvilt. Det kommunale fellingslaget skal på en effektiv måte prøve å ta ut rovvilt (primært bjørn) når det er gitt skadefelling. Det kommunale fellingslaget består av erfarne jegere som har fått opplæring og trening for å kunne gjennomføre en skadefelling.
 
Den som har lidd skade forårsaket av rovdyr kan - når dette er dokumentert - få bistand fra kommunen med søknad om skadefelling. 

Det er utarbeidet et rovviltkort som gjelder for store deler av Innherred samkommune. Rovviltkortet omfatter eiendommene til AS Værdalsbruket, statsallmenningene i Verdal og Levanger, Frol bygdeallmenning, Skogn bygdeallmenning, Levanger kommuneskoger og Reistadbustaden og Bamberget ved Tomtvatnet.
Kortet gjelder for kvotejakt på gaupe, lisensjakt på bjørn, ulv og jerv.
Rev kan også felles under jakt på de øvrige nevnte artene. Innehaver av rovviltkortet plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for kvote-/ lisensjakt og gjøre seg kjent med eiendomsgrensene. 
Kortet selges av AS Værdalsbruket og koster kr. 200,- (2009)
 
Innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn for lokale elgjaktlag. Se link: http://nidaros.nina.no/Overvaking/Instrukser/Instruks elgjegere BjørnDNA.pdf


Mer informasjon om rovvilt finner du på rovviltportalen til Direktoratet for Naturforvaltning.
 
-----------------------

Viltfond / Lokalt viltfond / Hjorteviltforvaltning
Viltfondene kan søkes om støtte til f.eks følgende formål :

  • tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.

Søknadsfrister :

  • Levanger : 20. februar i 2010 (fra 2011 er fristen 1. mai)
  • Verdal     :   1. mai

Søknader sendes :
på Epost til postmottak@innherred-samkommune.no
eller i ordinær post til  Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger.

Det er ikke nødvendig å benytte et standardisert søknadsskjema, men utførlig beskrivelse av tiltak, formål og kostnader må gjøres.


Utover formål som nevnt nyttes viltfondet av kommunen til kostnader ved ettersøk av skadet vilt og generell informasjon mv.

Nærmere informasjon får du hos :

Publisert: 24.02.2009 12:42 Sist endret: 22.04.2021 09:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051