Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Avfallshåndtering

Klikk for større kart
Til toppen av siden 


 

Renovasjon - Søppeltømming

 

Forurensningslovens § 30: kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall.

  • For denne tjenesten skal kommunen ta et gebyr som fullt ut dekker kostnadene kommunen har til innsamling og behandling av avfallet (selvkost).


Abonnementstyper - Innherred Renovasjon

For borettslag og ved større avfallspunkter:
  -  bunntømte og nedgravde containere

Avfallssortering - Innherred Renovasjon

Avfallsplan
Tømmeplaner - Innherred Renovasjon

Gjenvinning
På gjenbrukstorget kan husholdningene gratis levere nesten alle typer avfall, også spesialavfall. 
Gjenbrukstorg Mule - Innherred Renovasjon

Forbruksavfall fra husholdninger er betalt gjennom det ordinære renovasjonsgebyret. 

Sortert avfall = gratis levering
Vær oppmerksom på at retten til gratis levering for husholdningene forutsetter at alt avfall sorteres av kunden og legges på anvist plass.¨

Bedrifter
Bedrifter må betale ved levering av avfall til gjenbrukstorget.

Sortering til gjenbruk
Blant de store mengdene som leveres inn på gjenbrukstorgene finnes det fullt brukbare gjenstander som ikke nødvendigvis behøver å behandles som avfall.
Kurante gjenstander som leveres til gjenbrukstorgene kan bli tatt inn i Innherred Renovasjon sine gjenbruksbutikk Mule.

Kildesortering - Innherred Renovasjon 

Til toppen av siden 

Hytterenovasjon

 

Om hytterenovasjonsordningen - Innherred Renovasjon

Lovgrunnlag:


Innherred Renovasjon fører et eget selvkostregnskap for hytterenovasjon, slik at gebyret til hytteeiere dekker kostnadene vi har med innsamling og behandling av avfall fra hytter. Gebyret dekker bruk av returpunkter for hytter/fritidsboliger og fri levering av større ting og andre avfallstyper på alle IRs gjenvinningsstasjoner (gjenbrukstorg).

Plikt og fritak (jfr. brev fra Miljødirektoratet (tidl. Klif) til Fylkesmannen i 2013 PDF):

Hytterenovasjon er ikke en frivillig ordning, eiere av eiendommer for private husholdninger plikter i utgangspunktet å være tilknyttet den kommunale innsamlingsordningen. Det innebærer at fritidsboliger også er gebyrpliktige. Avfallsbesitteren har imidlertid ikke noen plikt til å levere avfall til den kommunale innsamlingen så lenge avfallet bringes til lovlig anlegg eller tas vare på en betryggende måte i samsvar med forurensningsloven § 28.

Gebyret skal dekke kommunenes kostnader forbundet med håndtering av husholdningsavfall (selvkost). Gebyret for den enkelte eiendom vil således ikke gjenspeile den faktiske bruk den enkelte eiendom gjør seg av tilbudet. Hvorvidt eier/bruker av fritidseiendommen benytter seg av renovasjonstilbudet eller velger å ta med hytteavfallet hjem, har derfor i utgangspunktet ingen betydning for deres plikt til å betale for hytterenovasjon. Det at eiendommen i en periode ikke benyttes, kan heller ikke påberopes som grunnlag for fritak fra plikten.

Det er ikke anledning til å fastsette lavere avfallsgebyr for hytteeiere som har fast bosted i kommunen, enn for hytteeiere som har fast bosted i andre kommuner.

Det er mulig for eier/bruker å søke om fritak, men ikke på grunnlag av bruk.  Det er «objektive» trekk ved eiendommen som gir grunnlag for fritak i enkelte tilfelle, ikke spesielle forhold for den enkelte eier eller bruker av eiendommen. Så lenge eiendommen gir rom for hvile og anledning til matstell vil det ikke gis fritak, det gjøres stort sett kun i de tilfeller der hytta/boligen er ubeboelig. Dette må dokumenteres med bilder.

Fritaksskjema - søknad om fritak/reduksjon - Innherred Renovasjon

Til toppen av siden 

Spesialavfall

EE avfall - Elektroniske og elektriske produkter
Private forbrukere kan gratis levere alle typer elektriske og elektroniske produkter (TV, radio, komfyr osv) til en forhandler av elektriske produkter om forhandleren selger samme type produkter. Private forbrukere kan levere gratis til kommunale gjenbruksstasjoner alle typer elektriske og elektroniske produkter.
 
El-retur besørger via sine operatører at miljøgifter som PCB, kvikksølv og kadmium håndteres forsvarlig, samtidig som vi utnytter materialressursene i EE-avfallet. Lever derfor dine kasserte elektriske og elektroniske produkter til forhandler eller kommunal gjenbruksstasjon, slik at EE-avfallet ikke kommer på avveie i for eksempel søppelbøtta eller søppelcontaineren under vår- og høstryddingen.

 

• 85-90 % av avfallet går til materialgjenvinning. Materialene brukes i nye produkter.
• 3-4 % av avfallet går til energigjenvinning. Dette går til forbrenningsanlegg som produserer strøm eller varmt vann.
• 10-12 % av avfallet er komponenter med miljøgifter, eller materialer som ikke kan brukes om igjen. Disse destrueres, eller lagres på trygg måte.

To selskaper håndterer EE-avfallet
RENAS har ansvaret for det som kalles næringselektroavfall. Det er i hovedsak produkter som brukes i profesjonell sammenheng; Industrimaskiner, høyspenningsutstyr, installasjonsmateriell, måle- og kontrollutstyr, el.verktøy og lignende. Men også produkter som lysrør, lyspærer, lamper og kabler og ledninger.
Elretur AS
har ansvaret for kjøleskap, komfyrer og andre hvitevarer, datautstyr, lyd- og bildeutstyr, telekom-produkter og annen forbrukerelektronikk.

Renas    http://www.renas.no

El- retur: http://www.elretur.no/

WEEE: http://www.weee.no/

Elektronisk avfall

TV / Data / Hvitevarer
Returordningen organiseres av EL-retur. El-returvarene blir behandlet ved Weee Recycling Øysand Næringspark Melhus

Farlig avfall plukkes ut og går til godkjente sluttbehandlingsanlegg.
Lysstoffrør, lyspærer (El- retur)
Lysrør omlastes på Mule og blir sendt til Miljøtek Hasopor Meråker. Der blir dette knust og går material gjenvinning. Glasset blir brukt som isolasjonsmateriale i bl.a. veier og fundamenter på bygg og anlegg.

Varmtvannsberedere
Varmtvannsberedere er et Renas produkt. RETURA IR har et eget behandlingsanlegg for RENAS produkter (også kalt Næringselektro) Mule, Levanger.

Andre RENAS produkter: Lys / varme/ større maskiner og redskaper

Farlig avfall
Med farlig avfall menes avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Eksempler på farlig avfall er rester av maling, løsemidler, lakk, beis, lim, tennvæske, rengjøringsmidler, plantevernmidler og spillolje.Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Husholdninger og privatpersoner skal levere farlig avfall til kommunale mottaksordninger. Virksomheter skal deklarere og levere farlig avfall til godkjent mottak. SFT gir tillatelser til innsamling og behandling av farlig avfall, mens fylkesmannen gir tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall.

Til toppen av siden 

 

 

 

 

Publisert: 24.02.2009 12:42 Sist endret: 25.02.2020 21:29 Opprettet av Reidun Johansen
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051