Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Regionalt næringsfond Levanger og Verdal

Vedtekter - Rapportering


Alle midler er nå utdelt

Regionalt næringsfond for Levanger og Verdal har fra 1. januar 2018 ingen flere tilskuddsmidler.

Det finnes andre tilskuddsordninger til etablering av bedrift eller til utvikling av bedriften, så gjerne ta kontakt med Proneo.

Gå inn på hjemmesiden for å booke møte: http://www.proneo.no/

Rapportering av prosjekt

Både rapportering og søknad om utbetaling skjer via www.regionalforvaltning.no

Prosjektregnskap 

For å motta prosjektstøtte fra Regionalt næringsfond Levanger og Verdal kreves at det føres prosjektregnskap hvor kun kostnader i forbindelse med prosjektet tas med. Prosjektregnskapet skal være sammenlignbart med det budsjettet som lå til grunn for søknaden.

For arbeidsinnsats fra eget personale som direkte arbeider på prosjektet, beregnes en timesats (som foruten direkte lønn dekker sosiale kostnader og felleskostnader (overhead) som f.eks. administrasjon, sekretærarbeid, husleie, lys, brensel etc.)

Timesatsen for personell beregnes til maksimalt å utgjøre 1 promille av fast årslønn. Maksimal timesats er kr 400,-.

Utstyr, direkte materialer og utlegg, assistanse fra egne avdelinger, laboratorier etc., skal avregnes etter faktisk kostpris og med en mengde som er forbrukt i prosjektet.

Om de påløpte kostnader

Tidskostnad (lønn og felleskostnader/overhead) skal spesifiseres for hver person på navn, timer og timesats dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

Honorar til konsulenter/FoU-institusjon skal spesifiseres med navn på bedrift/institusjon.

Utstyr av betydning spesifiseres på gjenstand og beløp. Andre vesentlige direkte kostnader spesifiseres.

Del av totalkostnad som dekkes av egen organisasjon eller av andre offentlige og/eller private organisasjoner enn Regionalt næringsfond spesifiseres, slik at andelen fra Regionalt næringsfond fremkommer entydig til slutt.

Sluttrapportering

 • Regnskapsrapporten skal attesteres av regnskapsfører, ved prosjekter over kr 150 000 skal regnskapet attesteres av revisor.
 • Frister for rapportering er gitt i tilsagnsbrevet. Vedtekter legges ved tilsagnsbrevet.
 • Dersom kostnads-/fremdriftsplan ikke følges, skal det sammen med regnskapet redegjøres for vesentlige avvik.
 • Det kan bes om delutbetaling når halve prosjektkostnadene er forbrukt.


Regnskapsfører/Revisors kontroll skal minimum omfatte: 

 • Kontroll av timelister: Timesatser skal være overensstemmende med godkjent timesatser. Registrert forbruk skal ligge innenfor godkjent prosjektperiode.
 • Kontroll av utlegg: Regnskapsfører eller revisor skal kontrollere utlegg mot faktura.
   Til toppen av siden

Historisk informasjon om Regionalt næringsfond, nedenfor.

Søknad og gjennomføring

Servicekontoret i kommunene kan være behjelpelig i søknads- og i rapporteringsprosessen.

Bedrifter og enkeltpersoner kan legge inn søknaden på www.regionalforvaltning.no . Der kan man opprette egen bruker for login. Ved innlogging finner man et skjema for utfylling, og det kan legges ved flere vedlegg til søknaden hvis ønskelig.


Det kan gis støtte til enkeltbedrifter og tiltaksarbeid, og det kan maksimalt ytes 50% tilskudd av godkjente prosjektkostnader. 

Bedriftsutviklingsprosjekter for bedrifter som krever lokal innsikt og har lokalt/regionalt marked behandles av regionalt næringsfond. Bedriftsutviklingsprosjekter for potensielle vekstetablerere og for bedrifter som har nasjonalt/internasjonalt marked skal rette søknad til Innovasjon Norge.

Utviklingsprosjekter med kostnadsramme under kr 150 000 behandles av regionalt næringsfond. Utviklingsprosjekter med kostnadsramme over kr 150 000 sendes Innovasjon Norge eller Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

Tildelinger av midlene prioriteres til:

 • Forprosjekter: herunder planlegging, markedskartlegging, produktutvikling, kompetanseheving, forretningsplanutvikling, prioriteres
 • Prosjekter som inneholder innslag av nyskaping og innovasjon (produkt, marked, konsept)
 • Prosjekter som fremmer næringsmessig samarbeid i de to kommunene eller har betydning for begge kommune prioriteres


Det ytes ikke tilskudd til: 

 • Prosjekter som vurderes å være i konkurranse med allerede etablert virksomhet i regionen (konkurransevridning)
 • Fysiske investeringer (kan utgjøre en svært liten andel av kostnadene) Det ytes kun tilskudd. Lån og eventuelt garantier ytes ikke.


Søknaden skal inneholde:

 • Juridisk søker: bedrift må oppgi organisasjonsnummer og enkeltpersoner må oppgi personnummer
 • Hva det søkes støtte til
 • Enkel CV av søker (nøkkelpersoner)
 • For søknader for etablering eller utvikling av bedrift: Beskriv forretningsideen, produkt og marked, budsjett (minimum 1. hele driftsår) årslønn) Finansieringsplan for prosjektet legges inn i søknadsskjemaet. For eksisterende bedrifter skal regnskap for siste regnskapsår legges ved
 • For søknader for utviklingsprosjektet: utdyping av hva midlene skal brukes til og beskrivelse for hva målet med utviklingsprosjektet er
 • Kostnadsoverslag for prosjektet: Egne timer kan godkjennes som en del av kostnadsoverslaget innenfor en akseptabel timepris (maks på 1 promille av årslønn)


Årlige søknadsfrister fastsettes av det politisk oppnevnte styret, og legges ut på hjemmesiden.  Til toppen av siden


 

 

Publisert: 11.01.2016 13:40 Sist endret: 05.03.2018 10:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051