Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Regionalt næringsfond Levanger og Verdal

Regionalt næringsfond

Levanger og Verdal kommuner har et felles næringsfond. I 2019 er det 400.000 kroner som kan bevilges etter kriteriene som ligger i vedtektene (se lenke over).

Det finnes flere tilskuddsordninger til etablering eller utvikling av bedrifter. Vi anbefaler at du tar kontakt med Proneo, som er Levanger kommunes førstelinjekontakt i dette arbeidet.

Alle søknader til det regionale næringsfondet skal leveres i regionforvaltning.no.

Her må du registrere bruker før du skriver søknad.

Er du usikker på hvordan du skriver søknaden og hva den skal inneholde?

Ta kontakt med Knut Baglo, eller Vigdis Halvorsen


Gå inn på hjemmesiden for å booke møte: http://www.proneo.no/


Rapportering av prosjekt

Både rapportering og søknad om utbetaling skjer via www.regionalforvaltning.no

Prosjektregnskap 

For å motta prosjektstøtte fra Regionalt næringsfond Levanger og Verdal kreves at det føres prosjektregnskap hvor kun kostnader i forbindelse med prosjektet tas med. Prosjektregnskapet skal være sammenlignbart med det budsjettet som lå til grunn for søknaden.

For arbeidsinnsats fra eget personale som direkte arbeider på prosjektet, beregnes en timesats (som foruten direkte lønn dekker sosiale kostnader og felleskostnader (overhead) som f.eks. administrasjon, sekretærarbeid, husleie, lys, brensel etc.)

Timesatsen for personell beregnes til maksimalt å utgjøre 1 promille av fast årslønn. Maksimal timesats er kr 400,-.

Utstyr, direkte materialer og utlegg, assistanse fra egne avdelinger, laboratorier etc., skal avregnes etter faktisk kostpris og med en mengde som er forbrukt i prosjektet.

Om de påløpte kostnader

Tidskostnad (lønn og felleskostnader/overhead) skal spesifiseres for hver person på navn, timer og timesats dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

Honorar til konsulenter/FoU-institusjon skal spesifiseres med navn på bedrift/institusjon.

Utstyr av betydning spesifiseres på gjenstand og beløp. Andre vesentlige direkte kostnader spesifiseres.

Del av totalkostnad som dekkes av egen organisasjon eller av andre offentlige og/eller private organisasjoner enn Regionalt næringsfond spesifiseres, slik at andelen fra Regionalt næringsfond fremkommer entydig til slutt.

Sluttrapportering

  • Regnskapsrapporten skal attesteres av regnskapsfører, ved prosjekter over kr 150 000 skal regnskapet attesteres av revisor.
  • Frister for rapportering er gitt i tilsagnsbrevet. Vedtekter legges ved tilsagnsbrevet.
  • Dersom kostnads-/fremdriftsplan ikke følges, skal det sammen med regnskapet redegjøres for vesentlige avvik.
  • Det kan bes om delutbetaling når halve prosjektkostnadene er forbrukt.


Regnskapsfører/Revisors kontroll skal minimum omfatte: 

  • Kontroll av timelister: Timesatser skal være overensstemmende med godkjent timesatser. Registrert forbruk skal ligge innenfor godkjent prosjektperiode.
  • Kontroll av utlegg: Regnskapsfører eller revisor skal kontrollere utlegg mot faktura.
     Til toppen av siden
Publisert: 11.01.2016 13:40 Sist endret: 29.08.2019 09:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051