Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Landbruk

     

Øystein Lunnan
Landbrukssjef 

Enhetsleder, arealdel i kommuneplan, kommunikasjon næring, husdyrgjødsel/slam/avløpsslam, husdyrkonsesjon (ervervsmessig dyrehold), landbruksforurensing, spredeareal/lagerkapasitet

Øystein Lunnan - klikk for personkort

Ingrun Sivertsen
Rådgiver landbruk 

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd ferie/fritid, SMIL, drenering, IBU-midler tilleggsnæring, jordleieavtaler, landbruksregister, produsentnummer, plantevern, floghavre, kontering/attestering faktura, Landbruk21, økologisk landbruk

Ingrun Sivertsen - klikk for personkort 

Ellen Vie
Rådgiver landbruk 

Jordlov, konsesjon, bo- og driveplikt, deling av landbrukseiendom, jordleie (disp.), forpaktningslov, odelslov, forurensing, spredeareal/lagerkapasitet

Ellen Vie - klikk for personkort

Erica Hogstad Fjæran
Rådgiver landbruk

Regionalt miljøtilskudd, tradisjonelle IBU-midler (fjøs), nydyrking, sykdomsavløsning, gås, tidligpensjon, avlingsskade, næringsutvikling, dyrevelferd, biologisk mangfold, fremmede og rødlista arter, organisert beitebruk

Erica Hogstad Fjæran - klikk for personkort

Karstein Grongstad Lona
Skogbrukssjef 

Skogbruksforvaltning, skogfond, NMSK-tilskudd, landbruksveg, klimaskog

Karstein Grongstad Lona - klikk for personkort

Rune Sørholt
Rådgiver miljø 

Viltforvaltning, jakt, motorferdsel i utmark, verneområder, friluftslov, jegerprøve/jegerprøveeksamen, innlandsfiske, anadrome arter, rovdyr/skadefelling (kontaktledd næring/forvaltning), kommunalt skadefellingslag, hundelov

 Rune Sørholt - klikk for personkort 

 Til toppen av siden 

Publisert: 24.02.2009 13:41 Sist endret: 09.12.2019 09:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051