Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Byggeskikkpris

Statutter for byggeskikkpris i Levanger
- revidert av Levanger kommunetyre sak 41/18
- vedtatt av Levanger kommunestyre sak 54/12

1. Formål

God byggeskikk handler om å bygge med respekt og omtanke for de som skal leve i og med byggene rundt seg. Byggverk og byrom, parker og anlegg påvirker opplevelsen av stedet, omgivelsene og hverdagen til folk. God byggeskikk kjennetegner prosjekter av høy kvalitet, som tar hensyn til og spiller sammen med omgivelsene, stedets identitet og egenart.

Byggeskikkprisen skal være en hederspris for bygninger og tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og i samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Byggeskikkprisen skal fremme gode arkitektoniske, estetiske og stedlige kvaliteter. Gjennom byggeskikkprisen anerkjennes de gode eksemplene og synliggjør hva som er god kvalitet. Prisen skal inspirere og motiverer andre til å bygge med omtanke og kvalitet.

2. Prisen kan tildeles følgende tiltak:

 • Nybygg, tilbygg og påbygg
 • Restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter av eldre bebyggelse slik at bygningen/bygningsmiljøets særpreg opprettholdes eller forsterkes
 • Tilpasning av nybygg til eksisterende bygninger og miljøer
 • Tilhørende anlegg som parker, hageanlegg, skulpturer, broer og byrom ol.
 • Prosjektet må være ferdigstilt i løpet av den forutgående femårsperioden
 • Byggverket må oppfylle kriteriene for god og forbilledlig byggeskikk

 
3. Kriterier for god og forbilledlig byggeskikk som skal vurderes:

3. 1 Forholdet til omgivelsene

 • Plassering i terreng og landskap
 • Tilpasning til nærmiljø, grønnstruktur og nabobebyggelse


3.2 Arkitektonisk kvalitet

 • Praktiske behov
 • Tekniske behov
 • Estetiske kvaliteter


3.3 Estetisk kvalitet

 • Volum, form
 • Fasadens uttrykk og komposisjon
 • Detaljer, farger og materialbruk
 • Håndverksmessig kvalitet

 
3.4 Bærekraftig kvalitet

 • Energibruk og miljøhensyn
 • Grad av tilgjengelighet og universell utforming

 
3.5 Innovativ, nyskapende og unik kvalitet

4. Prisen

Prisen deles ut årlig. Juryen kan bestemme at prisen enkelte år ikke deles ut. Byggeskikkprisen består av pengebeløp og prisbevis.

5. Kandidater til byggeskikkprisen

Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige. Arkitekter, konsulenter og håndverkere som har bidratt til resultatet omtales.

6. Forslagsrett

 • Det etableres en nominasjonskomité bestående av:
  Leder av Plan- og utviklingskomitéen (leder)
  Ekstern arkitekt/landskapsarkitekt
  En representant fra byggesak
  Byantikvar (sekretær)
 • Alle kan sende inn forslag til nominasjonskomitèen.
 • Nominasjonskomitèen utarbeider oversikt over aktuelle kandidater som oppfyller kriteriene, og velger ut minimum 5 kandidater som oversendes Juryen.
 • Juryen velger ut 3 kandidater som går videre til avstemning hos innbyggerne.


7. Annonsering

Oppstart annonseres på kommunens hjemmeside og i media innen 1. september. Innsending og valg av kandidater skal skje i perioden 1. september – 1. oktober hvert år. Juryen gjør sitt valg innen 1. november hvert år. Avstemning hos innbyggerne avsluttes senest 1. desember hvert år.

8. Tildeling

Prisen offentliggjøres i siste kommunestyremøte før jul. Prisen overrekkes av ordføreren i egnet arrangement.

9. Jury

Juryen består av Plan- og utviklingskomiteen sine medlemmer.

10. Endring av statuttene

Statuttene kan endres av kommunestyret.

    Til toppen av siden

Publisert: 18.09.2013 09:54 Sist endret: 04.09.2014 09:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051