Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015/2016

 

Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle).

Alle bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 2016 er inntatt i Bestemmelser for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2015

Bestemmelsene gjelder for søknader om tilskudd og tildelinger i 2016.

Bestemmelsene og annet informasjonsmateriell kan hentes på Kulturdepartementets nettside http://www.idrettsanlegg.no.

For løypetiltak og overnattingshytter i fjellet fås informasjon ved henvendelse til Den Norske Turistforening (DNT), e-post info@turistforeningen.no.

De viktigste endringene fra tidligere bestemmelser er som følger:

 • Prosentandelen som går til idrettsformål økes fra 56 % til 64 %, jfr. pengespilloven
 • Det åpnes for overføring av drift av idrettsanlegg til private, fortjenestebaserte aktører. En slik overføring krever ikke forhåndssamtykke fra departementet. Det forutsettes at anleggseier skal disponere bruk av anlegget for idrett og fysisk aktivitet.
  • Med rift forstås alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at idrettsanlegget skal fungere som planlagt både funksjonelt, teknisk og økonomisk
  • Med privat, fortjenestebasert aktør forstås aktør som ikke selv kan søke om spillemidler
  • Med bruk forstås her idrett og fysisk aktivitet som kan utøves i idrettsanlegget
 • Det er gjort følgende endringer under anleggskategorien Kunstgress for fotball, inkl. lysanlegg:
  • Det er åpnet for spillemidler til 9erbane på 50x70 m og 7erbane på 30x50 m
  • Minste bane for organisert aktivitet som det normalt gis tilskudd til, er dermed redusert fra 40x60 meter til 30x50 meter
 • Det bygges stadig større idrettshaller, og departementet ser det som formålstjenlig at også større idrettshaller er nevnt slik at disse ikke trenger særskilt vurdering av departementet, jfr. pkt. 2.6 under anleggskategorien Idrettshaller. Det er i denne kategorien tatt med både dobbelthaller og trippelhaller.
 • I listen over anleggstyper/elementer som er tilskuddsberettigete innenfor nærmiljøanleggsordningen, er trimparker inkludert, jfr. pkt. 3.9.
 • Det er gjort endringer som gjelder anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten. For disse vises det til kap. 4 i Bestemmelsene


Søknadsprosedyre og frister

Søknader sendes inn elektronisk via nettstedet www.idrettsanlegg.no. Søknaden blir automatisk sendt til kommunen hvor anlegget skal ligge når det gjelder anlegg for idrett og fysisk aktivitet, inkludert nærmiljøanlegg, og DNT når det gjelder løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet.

For søknadsprosedyre og generell informasjon om spillemidler til

 • Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet og til nærmiljøanlegg
 • Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet


For krav knyttet til fornyet eller gjentatt søknad, se pkt. 2.2.9 i Bestemmelsene.

Kommunal plan

Anlegg det søkes om tilskudd til, skal inngå Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018). Dette er ikke et vilkår for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet.

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer – ordinære anlegg og nærmiljøanlegg

Planer det søkes om tilskudd til, må ha gjennomgått en vurdering og være gitt en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for å sikre at anlegget ivaretar idrettslige behov og gode idrettsfunksjonelle løsninger. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gis av den departementet bemyndiger, i de fleste tilfeller kommunen, eller av departementet.

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes.

Krav til driften av anlegget

For krav til drift av og disposisjon over anlegget, se V-0732 pkt. 2.3, 3.8 og 4.9.

Kostnadskrevende anlegg – plan for finansiering og drift av anlegget

Det gjøres oppmerksom på at det stilles særskilte krav dersom andre enn kommuner og fylkeskommuner står som søker på anlegg med store kostnader (investerings- og driftsmessig).

Regnskapsplikt

Anleggseier plikter å føre regnskap i tråd med de retningslinjer som er fastsatt av departementet, jf. V-0732 kap. 5.

Til toppen av siden

Publisert: 08.09.2015 09:51 Sist endret: 08.09.2015 10:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051