Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Beredskap og sikkerhet

 Krisehåndtering
Beredskapsplaner
En beredskapsplan skal sikre at alle ressurser er kartlagt på forhånd, at rutiner for ulike hendelser er beskrevet og oppgavene fordelt mellom ulikt personell og materiell.


Kriseøvelser


Redningstjeneste
en integrert tjeneste under et felles koordineringsapparat som har ansvaret for alle typer redningsaksjoner, både sjø-, land- og flyredning. Tjenesten utføres som et samvirke mellom offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper.
Justisdepartementet har ansvaret for redningstjenesten i Norge. Tjenesten er operativt organisert med to hovedredningssentraler (HRS) og 28 lokale redningssentraler (LRS) samt 16 flyredningssentraler

Sivilforsvaret
er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser - en viktig aktør i den norske redningstjenesten.
I tillegg til hjelpemannskaper har Sivilforsvaret i krisesituasjoner ansvar for informasjon til sivilbefolkningen, varsling med sirener, drift av tilfluktsrom og evakuering.

  • har kompetanse, er organisert og utstyrt for å gi operativ støtte til nød- og beredskapsetatene
  • gir opplæring innen beredskap og redning for egne mannskaper og andre aktører innen den norske redningstjenesten
  • bidrar til hjelpearbeid ved katastrofer i andre land
  • inngår i atomulykkesberedskapen, og utgjør en viktig del av landets målenettverk
  • driver en landsomfattende tjeneste for varsling av befolkningen ved overhengende fare
  • ivaretar viktige oppgaver i tilfelle krig
     
  • sivilforsvaret.no


 Verneplikt
Verneplikta varer for tjenestedyktige menn fra det året en fyller 19 til og med det året en fyller 44 (55 for vernepliktig befal).
Verneplikta innebærer i denne perioden en tjenesteplikt på inntil 19 måneder, der de 12 første normalt fullførest som førstegangstjeneste.


Førstegangstjeneste
Verneplikta innebærer en tjenesteplikt på inntil 19 måneder, der de 12 første normalt fullførest som førstegangstjeneste.


Innrullering
Norske statsborgere blir innrullert/innkalt til verneplikten det kalenderåret kvinner og menn fyller 17 år (årskull). Personer som er fylt 24 år vil normalt ikke bli innkalt til sesjon og blir derfor ikke pålagt verneplikt. Dette kan gjelde personer som har flyttet tilbake fra utlandet, nye statsborgere etc.
I følge Grunnloven, har altså borgere en lik plikt til å tjenestegjøre.


Militærnekting
nekte å utføre verneplikt i de militære styrker. Den som nekter å gjøre pliktig militærtjeneste kan straffes med fengsel fra 3 måneder inntil 2 år.

Sesjon
Oppmøte på et av Forsvarets sesjonssenter. Her blir du testet grundigere, og evt. fordelt til en tjeneste i Forsvaret. Målsettingen for sesjon er å finne ut om du er tjenestedyktig eller ikke. Tjenestedyktig betyr at du tilfredsstiller Forsvarets krav til helse, teoretiske kunnskaper og sosiale evner.

Sivilarbeid - Siviltjeneste
Søknad kan tidligst fremmes ved sesjon eller etter at den vernepliktige er klassifisert på annen måte. Politimesteren innhenter søkerens muntlige forklaring. Blir søknaden innvilget, må den vernepliktige avtjene sivil verneplikt. Loven er blitt tolket slik at det kreves en pasifistisk oppfatning for fritaking; såkalt situasjonsbetinget militærnekting er ikke godtatt.

Til toppen av siden

Publisert: 24.02.2009 12:27 Sist endret: 13.08.2018 12:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051