Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Barnehage og skole

Informasjon om betaling for stengte tjenester, Barnehage, Sfo etc.
Kommunen vil ikke kreve betaling fra brukerne for den tiden barnehager, SFO kulturskole mm. er stengt, og tilbudet ikke kan benyttes.

Utsendte fakturaer skal betales, tilgodebeløp vil bli trukket fra på senere fakturaer. Nærmere informasjon om dette vil komme etter hvert.

******

Til arbeidsgivere i privat og offentlig virksomhet!

VEDRØRENDE OMSORGSTILBUD FOR BARN I BARNEHAGE OG SKOLE FOR ANSATTE I SAMFUNNSKRITISKE FUNKSJONER

Helsedirektoratet har gitt klare føringer for at barnehager og barneskoler må sørge for å kunne tilby et omsorgstilbud til barn av foresatte som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner. Tilbudet skal også omfatte barn og elever med særlige omsorgsbehov. Formålet er å kunne opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenestene og i andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Dette tilbudet gjelder i den perioden den ordinære driften i barnehagene og skolene er stengt, og omsorgstilbudet skal foregå innenfor rammene av ordinær åpningstid.

Rett til omsorgsplass gjelder foresatte der begge har et arbeid som har en samfunnskritisk funksjon eller der en eneforsørger har et slikt arbeid. Ordningen gjelder ikke dersom én i husstanden er i hjemmekarantene, selv om personen ikke har symptomer på koronasmitte. Barn fra slik husstand skal uansett ikke være i barnehage eller skole.

Foresatte selv må vurdere behov for tilbudet opp mot barnet og eleven sitt omsorgsbehov, sett i lys av smitteberedskap. Dernest må foresatte samarbeide med sin arbeidsgiver og be om tilrettelegging i den grad det er mulig.

Her følger en anmodning til arbeidsgivere!

Retningslinjer for å unngå smittespredning i befolkningen er av overordnet betydning i den fasen vi er i nå. Av den grunn er alle skoler og barnehager stengt, og de fleste ansatte er henvist til hjemmekontorløsninger for å redusere sosial omgang i størst mulig grad. Det er derfor av høy viktighet at så få barn og voksne som mulig oppholder seg sammen samtidig i barnehage og skole. For å få til dette, og samtidig opprettholde omsorgstilbudet, må barnehage /skole, foresatte og deres arbeidsgivere samarbeide godt!

Foresatte til barn i barnehage/skole som kvalifiserer for et omsorgstilbud på grunn av sitt arbeid med samfunnskritiske funksjoner, må være forberedte på å bli spurt om levere dokumentasjon fra arbeidsgiver.

Noen arbeidsgivere har fulgt opp dokumentasjonskravet ved å skrive ut bekreftelse til alle sine ansatte. Dette har ført til en forventning hos enkelte om full barnehageplass, til tross for at de jobber i skift eller turnus. Vi presiserer at ordningen gjelder når andre omsorgsmuligheter har vist seg å være umulige, og i den grad det er behov mht tid på dagen og dager per uke.

Vi ber dere arbeidsgivere om å tilpasse turnuser og vaktlister i den grad det er mulig, slik at én av foreldrene kan være hjemme med barn i hele/deler av tiden. Dette vil bidra til å redusere smittetrykket i skolen/barnehagen og ved arbeidsplassen, ettersom skoler og barnehager også vil være potensielle smittekilder for ansattes barn, og dermed ansatte.

Spørsmål og behov for avklaringer kan rettes til

Marit E. Aksnes, kommunalsjef oppvekst og utdanning: mea@levanger.kommune.no
Mob 416 77704

Hartvik Eliasson, seniorrådgiver barnehage hel@levanger.kommune.no  
Mob 989 01 719/410 42 446

Kari Olafsen Aunet, enhetsleder kommunale barnehage. kol@levanger.kommune.no
Mob 958 30 215

Takk for samarbeidet!

******

Kommunen har et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever i barnetrinn, (fortrinnsvis 1.-4.trinn) med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner. Det er også et tilbud for barn og elever med særlige omsorgsbehov.

Dette gjelder i den perioden barnehagene og skolene er stengt.

Helsedirektoratet gir føringer for at ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Formålet er å kunne opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner og unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Retten til et omsorgstilbud håndteres av den enkelte barnehage og skole. Det vil bli gjort løpende vurderinger ut fra meldte behov. Tilbudet gis i barnets barnehage eller skole og gjelder fra og med mandag 16.mars. Dersom én i husstanden er i hjemmekarantene, men ikke har symptomer på koronasmitte, skal likevel ikke barn fra slik husstand levere barn i barnehage

Det må tas høyde for noe ulik praksis ut fra barnehagens/skolens status mht smittede/folk i karantene mv.

Rett til plass i omsorgstilbud- dokumentasjonskrav.
Retten gjelder foreldre der begge har et arbeid som har en samfunnskritisk funksjon eller der en eneforsørger har et slikt arbeid. Foreldre som kvalifiserer for et omsorgstilbud på grunn av sitt arbeid med samfunnskritiske funksjoner, må være forberedte på å bli spurt om levere en bekreftelse med dokumentasjon fra arbeidsgiver. Dokumentasjonen må leveres skole/barnehage før barnet kan begynne.

Om omsorgstilbudet
Barnehage: Omsorgstilbudet skal foregå innenfor barnehagen sin ordinære åpningstid.

Skole: Omsorgstilbudet i skole skal foregå innenfor skole og SFO sin ordinære åpningstid. Det betyr at elever som ikke har plass på SFO, ikke får plass i omsorgstilbudet i SFO sin åpningstid. Elevene får samme opplæringstilbud som elevene hjemme.

Barn med særlige omsorgsbehov
Det er i første omgang foresatte som må vurdere behov for tilbudet opp mot barnet og eleven sitt omsorgsbehov sett i lys av smitteberedskap.

Barnehage: Barnehager med barn som trenger ekstra hjelpetiltak og tilsyn, skal tilby omsorgstilbud for disse barna. Dette gjelder multifunksjonshemmede barn og barn med andre spesielle utfordringer.

Skole: Skoler med forsterket avdeling skal tilby et omsorgstilbud for disse elevene i de tilfellene der foresatte har behov for det. På skoler uten forsterket avdeling skal det gis et tilsvarende tilbud i skolens og SFO/UFO sin åpningstid.

Tilbudet gjelder:
5.-7.trinns elever som har plass på SFO, Elever på 1.-4.trinn som vil kvalifisere til SFO-plass fra 5.trinn.

Omsorgstilbudet skal tilbys i skolens og SFO sin åpningstid.

Publisert: 13.03.2020 15:02 Sist endret: 17.03.2020 11:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051