Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Vann og avløp Levanger kommune

Kloakk - Avløp
Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning). Hensikten er å samle opp avløpsvann, transportere vannet til egnet renseanlegg og slippe det rensete vannet ut i en vannforekomst. Anlegget skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser. Med avløpsvann menes vann fra boliger og næringsliv, dvs. både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann/drensvann. Kommunen har ansvar for utslipp fra det offentlige avløpsanlegget. Kommunen rapporterer utslippsdata til Fylkesmannen via KOSTRA (Statistisk Sentralbyrås internettbaserte system). Utslippsdataene viser blant annet hvorvidt avløpsrenseanlegget overholder rensekravene.

Skjema montering av vannmåler (word)Vannmåler - måleravlesning
Når eiendommen er tilkoblet kommunalt vann bestemmer kommunen:

  • hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha
  • type, størrelse og plassering


Skjema montering vannmåler:
PDF - word - openoffice - rtf - måleravlesning

Ved oppdeling eller seksjonering av eksisterende eiendom med vannmåler, skal hver av de nye enhetene ha egen vannmåler.
Vannmåler skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, beregnes gebyr etter skjønn inntil måler er installert.
Vannmåler er abonnentens eiendom dersom ikke annen ordning er avtalt.
Vannmåler og installasjon bekostes av abonnenten.
Abonnenten skal lese av vannmåler så nært fastsatt tidspunkt for avregning ( årsskifte ) som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist.
Unnlater abonnenten å foreta avlesning, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan også selv foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten og kan fastsette særskilt gebyr for dette.
Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesing og tilsyn.
Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten omgående sørge for reparasjon eller installasjon av ny måler. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt.
Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret.
Kommunen kan gi pålegg om kontroll og reparasjon av måleren. Abonnenten dekker kostnadene ved kontrollen, men dersom den ved slik kontroll viser mindre avvik en 5 % , betales utgiften av kommunen. Kontrollen skal foretas med måleutstyr og prosedyrer for måling som er akseptert av Justervesenet.
Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling regnet  fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått.
Det er abonnentens ansvar at måleren til enhver tid måler riktig. Abonnenten har derfor ikke krav på tilbakebetaling dersom kontroll viser at måleren viser for høyt forbruk.

Vannforsyning
Drikkevann som kommunen leverer skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk.
Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel rensing/spyling av ledningsnettet. Se annonser i presse mv.
Kommunen kan gi restriksjoner for bruk av vann ved vannmangel. Hvis nødssituasjoner (katastrofer mv.) gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kravene til kvalitet, vil forbrukere og næringsvirksomheter bli informert om situasjonen og om hvor lenge den midlertidige/provisoriske vannforsyningen vil vare.
I områder uten kommunal vannforsyning må beboere, næringsliv osv. etablere egen ordning for vannforsyningen. Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at det foreligger tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger.
Hvis du mener at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.
Trykket på ledningsnettet ved bygninger ligger normalt mellom 2 og 8 kg. Lavt trykk i flere hus nært hverandre eller høyt trykk kan skyldes feil på kommunens hovedsystem. Kontakt da teknisk vakt tlf 9959 9955.
Svikt i vanntilførsel som skyldes brudd skal normalt rettes innen 15 timer. Dersom svikten i vanntilførsel varer mer enn 8 timer (dagtid), vil vann bli utkjørt med tankbil.
Feil i trykkforhold som skyldes feil på teknisk utstyr skal normalt rettes innen 7 dager.

VAR - Vann - Avløp - Renovasjon
Ledningskart
Ledningskart er nødvendig dersom du skal få utført arbeid som berører anlegg som ligger under overflaten (se gravemelding). Kartet får du utlevert/sendt ved å henvende deg til kommunen.

Brudd
Ved brudd og tilstopninger på det kommunale vann og kloakknettet kontaktes kommunen – utenfor ordinær arbeidstid kontaktes teknisk vakt. Ved oppstuving/kloakk i kjeller kontaktes også saneringsselskap og ditt forsikringsselskap.
Plikter som huseier og abonnent
Det vises til Forskrifter og reglement for avgifter/tilknytning til vann og kloakk i Levanger.
Når du skal utføre arbeid på privat ledning, skal det vurderes om avløpsledninger skal skiftes ut fra fellessystem (overvann og kloakk går i samme rør) til separatsystem. Alle abonnenter som er knyttet på renseanlegg skal koble ut sine septiktanker. Dette betyr at det fra 1999 stort sett er bare abonnenter i Røstad/Rinnan-området som fortsatt skal beholde sine septiktanker.
Alle nye bygg og alle eksisterende som knyttes på ledningsanlegget, samt alle bygg som ikke hovedsakelig er boliger (gårdsbruk, næring), skal betale vann- og kloakkavgift etter målt forbruk. Vannmålerskjema sendes inn av rørlegger.
Til toppen av siden 

Publisert: 12.10.2009 12:41 Sist endret: 11.03.2019 08:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051