Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Reguleringsplan

Klikk for større figur som png

Figurforklaring:

En reguleringsplanprosess starter med at forslagsstiller bestiller et obligatorisk oppstartmøte med kommunen.

Det er krav om at planforslaget utarbeides av person med planfaglig bakgrunn, og denne personen skal stille ved oppstartsmøtet. I møtet blir det avklart om planforslaget utløser krav om planprogram og konsekvensutredning jfr. forskrift om konsekvensutredninger. Det blir skrevet referat fra møtet.

Oppstart av planarbeid varsles av forslagsstiller etter klarsignal fra kommunen. Brev med varsel om oppstart av planarbeid skal sendes til berørte parter med frist for uttalelse på minimum 4 uker (6 uker ved krav til planprogram og konsekvensutredning), og planarbeidet varsles samtidig i ei avis som er vanlig lest på stedet. Høring av evt. planprogram* varsles samtidig som oppstart av planarbeidet.

Forslagsstiller samler inn forhåndsuttalelsene og utarbeider et konkret planforslag bestående av planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser.

Planforslaget sendes til 1. gangs politisk behandling i Plan- og utviklingskomitéen (PUK), der det blir avgjort om planforslaget skal legges frem for høring og offentlig ettersyn.

Kommunen legger planforslaget frem for høring og offentlig ettersyn med en frist på minimum 6 uker. Etter høringen er avsluttet, behandler kommunen planforslaget med de merknader som har kommet inn og legger det frem for 2. gangs politisk behandling i PUK. PUK innstiller et vedtak til kommunestyret.

Reguleringsplanen trår i kraft ved eventuelt vedtak av planen i kommunestyret, og vedtaket varsles i avisa, på kommunens hjemmeside og i brev til berørte parter. Vedtaket kan påklages.


* Et planprogram er en plan for planleggingsarbeidet som omfatter opplegg for medvirkning, krav til ulike utredninger, og fremdriftsplan. Høring av planprogrammet pågår samtidig som varsling av oppstart av planarbeid. Planprogrammet skal endelig vedtas i PUK før planforslaget med konsekvensutredning går til 1. gangs behandling i PUK.

 

Lovhjemmel: Planarkiv - vedtatte planer:

Klikk for planarkiv

 Til toppen av siden 

Publisert: 08.08.2018 11:46 Sist endret: 08.08.2018 12:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051