Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Eiendomsskatt Levanger kommune

Eiendomsskatt Levanger kommune

Klageadgang:
Skatteyter kan klage på eiendomsskatten jf. eiendomsskattelovens kapittel 6

Klagen må sendes skriftlig og begrunnet til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra eiendomsskattelista ble lagt ut, eller den dagen skatteseddelen ble sendt i samsvar med § 14.
Klage over taksten kan fremmes hvert år i samband med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaga på samme grunnlag tidligere år.

Klagen sendes til:
Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger, eller e-post til postmottak@levanger.kommune.no


2021

I medhold av Eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2021 til:

 • 4,0 o/oo i hele kommunen for alle bolig og fritidseiendommer.
 • 4,5 o/oo i hele kommunen for øvrige eiendommer

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedel i 2021 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 3,5 o/oo, (jfr. overgangsregel til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 første ledd siste pkt.) - endring fra skatteåret 2019.


2020

 

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2020 til 4,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 3,5 o/oo, jfr. §13, siste avsnitt: Lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 eiendomsskatteloven, - endring fra skatteåret 2019.


2019

Kommunestyrets vedtak i KOM-sak 62/18: I medhold av eiendomsskatteloven §§ 23 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2019 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.


2018

Kommunestyrets vedtak i KOM-sak 45/17: I medhold av eiendomsskatteloven §§ 23 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2018 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.

Eiendomsskatt – omtaksering av verk og bruk 2018 PDF


2017

Kommunestyrets vedtak i KOM-sak 47/16: I medhold av eiendomsskatteloven §§ 23 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2017 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.


2016

Kommunestyrets vedtak i KOM-sak 79/15: I medhold av eiendomsskatteloven §§ 23 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2016 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.


2015

Kommunestyrets vedtak i KOM-sak 61/14: I medhold av eiendomsskatteloven §§ 23 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2015 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.


2014

Kommunestyrets vedtak i KOM-sak 62/13: I medhold av eiendomsskatteloven §§ 23 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2014 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.


2013

Kommunestyrets vedtak i KOM-sak 84/12: I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2013 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.


2012

01.03.12
Eiendomsskatteliste alminnelig eiendomsskatt 2012 lå til offentlig ettersyn i 3 uker fra og med 01.03. – 22.03.12. (også utlagt i Servicekontoret, Levanger rådhus)

Pressemelding 1. mars 2012
OBS! 1. mars var det utlegg for eiendomsskatt. I den forbindelse ønsker Levanger kommune å komme med en del opplysninger om innkomne klager i 2011 og behandlingen av disse.
I løpet av mars 2011 mottok Levanger kommune ca 1250 klager. I oktober/november 2011 mottok Levanger kommune ca 350 klager. I tillegg er det kommet inn en del klager på vedtak på behandlede klager.
På utleggsdato var det ca 500 klager som ikke var behandlet. For disse eiendommene viser utlagt eiendomsskatt den opprinnelige takst. Disse behandles fortløpende og det tas sikte på at klagebehandling er ferdig innen 15. mars 2012 slik at evt. ny takst blir grunnlag for eiendomsskatt på 1.termin som faktureres i slutten av mars med forfall 20. april 2012.  

Kommunestyrets vedtak i KOM-sak 80/11: Skattesatsen for 2012 settes til 3.5 promille for bolig- fritid- og andre eiendommer.


2011

Kommunestyrets vedtak i KOM-sak 76/10: Skattesatsen for 2011 settes til 3.5 promille for bolig- fritid- og andre eiendommer.

Utsendt til alle eiendommer i Levanger oktober 2011:

 


Levanger kommune vedtok i kommunestyresak 55/09 Økonomiplan 2010-2013, nytaksering av hele eiendomsskattegrunnlaget i kommunen med virkning fra 1. januar 2011.
Pr. 1. mars 2011 foreligger ny takst på alle eiendommer i kommunen som skal ha utskrevet eiendomsskatt. Taksten danner grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt. Kommunestyret vedtok i KOM-sak 76/10 at skattesatsen for 2011 settes til 3.5 promille for bolig- fritid- og andre eiendommer.


Forklaring til skatteseddel PDF
Forklaring til skatteseddel PDF

Sonekart med faktor for beliggenhet PDF
Sonekart med faktor for beliggenhet PDF

Rammer og Retningslinjer for eiendomsskatt vedtatt av Skattetakstnemnda 2. februar 2011 PDF
Rammer og Retningslinjer for eiendomsskatt vedtatt av Skattetakstnemnda PDF (revidert 05.02.19)

Klageadgang: I perioden for offentlig ettersyn (1. mars - 22. mars 2011) kan eier klage på takstene som danner grunnlaget for eiendomsskatt.

Klagen (begjæring om overtakst) må fremmes skriftlig innen tre uker fra taksten ble lagt ut til offentlig ettersyn. Klagen bør inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor du mener den fastsatte taksten er feil. Klagen må undertegnes.

Eventuell klage sendes til: Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger.


Informasjon om eiendomsskatt i Levanger kommune (PDF)2010

For 2010 beregnes eiendomsskatten etter 4,5 promille av hele takstgrunnlaget, alminnelig eiendomsskatt og verker og bruk.


2009

Eiendomsskatt - retaksering - Pressemelding 17.11.09

Kommunestyrets sak PS 55/09 Økonomiplan 2010-2013 - Levanger kommune:
"For å rette opp skjevheter igangsettes det retaksering av alle eiendommer umiddelbart. Dette vil tilføre kommunen noe større inntekter som er helt nødvendig for å opprettholde tjenestetilbudet."

For 2009 beregnes eiendomsskatten etter 3,5 promille av hele takstgrunnlaget, alminnelig eiendomsskatt og verker og bruk.

13.12.06
Innføring av eiendomsskatt for hele kommunen, nye vedtekter, kommunestyresak  78/06 - vedtak

Vedtekter PDF
- foruten generelt fritak for boliger som er nevnt i bokstav c § 7 avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig, fritas følgende:

 • Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
 • Skogn folkehøgskoles eiendommer
 • Elihu kristne grunnskoles eiendommer
 • Markabygda Montessoriskoles eiendommer
 • Levanger videregående skoles eiendommer
 • Indre Trondheimsfjord havnevesens eiendommer
 • Innherred Renovasjons eiendommer
 • Levanger museums eiendommer
 • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver.


Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt, §28 Eigedomsskatteloven - søknadsskjema PDF


Historikk >>

Til toppen av siden 

Publisert: 12.10.2009 12:38 Sist endret: 12.10.2009 12:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051