Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Eiendom

Eiendomsregister
Eiendomsregisteret, matrikkelen, er Norges offisielle grunnbok


Bruksnummer

 

 

Festenummer
fnr - festenummer innenfor de enkelte bruksnummer


GAB-register - Matrikkel
register over faste eiendommer i Norge


Gårdsnummer


Seksjonsnummer
Snr - seksjonsnummer innenfor de enkelte bruksnummer

Feiing
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er hjemlet i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapitel 7. Forskriften sier at det skal feies så ofte som det er behov for det (behovsfeiing), men ikke sjeldnere enn hvert fjerde år. Tilsyn skal utføres en gang hvert fjerde år.

Oppmåling

Jfr. Innherred samkommune - oppmåling og kart


Dele
Deling av grunneiendom - Eiendomsdeling - Delingssøknad Fradeling

Ønsker du å fradele en tomt eller opprette en festegrunn for mer enn 10 år, må du søke kommunen om tillatelse.
Søker må være eiendommens eier, her definert som hjemmelshaver i følge grunnboka hos Statens kartverk.

Flybilde - Flyfoto

Kommunens interaktive kartløsning kan også vise flyfoto i forskjeelig detaljeringsgrad, alt fra en enkelt eiendom til større områder.

Kartforretning


Kartverk


Målebrev
er et offisielt dokument som beskriver grensene for en grunneiendom. Målebrevfor eksisterende tomter blir utferdiget etter at det er avholdt en kartforretning der samtlige naboer er med og påviser grensene i marken. Målebrevet består av en tekstdel og en kartdel. Målebrevet blir normalt tinglyst på den eiendom det gjelder.
Jfr. Innherred samkommune - oppmåling og kart

Ortofoto
er et fotografi tatt fra fly eller satellitt. Bildet inneholder informasjon om hvordan det ligger i det virkelige terrenget, og tilsvarer da et kart som er i samme skala.
Kommunens interaktive kartløsning kan også vise ortofoto i forskjeelig detaljeringsgrad, alt fra en enkelt eiendom til større områder.

Sammenføyning av eiendommer
Sammenføyning av eiendom(er) er en registrering hos tinglysingsmyndigheten, der to eller flere eiendommer blir slått sammen til én i matrikkelen. Slik sammenføyning skjer ved at grunneieren undertegner en sammenføyningsbegjæring for de eiendommene han ønsker sammenføyd. Krav om sammenføyning sendes til oppmålingsmyndigheten i Innherred samkommune, som attesterer, og sender videre til tinglysing.

Seksjonering


Eierseksjonering
  Eierseksjoner opprettes ved tinglysing av kommunalt seksjoneringsvedtak.


Reseksjonering
En seksjon kan deles i to eller flere seksjoner ved tinglysing av kommunalt reseksjoneringsvedtak etter egen seksjoneringsbegjæring som er satt fram av seksjonens hjemmelshaver. To eller flere seksjoner kan på samme måte slås sammen til en eller flere seksjoner.

Vegnavn
Adressetildeling
Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, atkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne fram til. Adressen skal også tjene som stedfestingsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i private og offentlige registre og arkiv. Føring av adresser i matrikkelen skal bidra til et felles adressesystem for hele landet.

Kommunen skal tildele vegadresse til bygning som planlegges brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet.

Publisert: 18.02.2009 10:03 Sist endret: 25.02.2020 22:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051