Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Tilkobling og utføring av sanitæranlegg

Tilkobling sanitæranlegg - klikk for skjema i word eller velg format til venstreUtførelse og installasjon av sanitær-tekniske innretninger inklusiv utvendige vann- og avløpsledninger og tilknytning til kommunale vann- og avløpsledninger, er underlagt bestemmelsene i plan- og bygningsloven og vannverkseiers bestemmelser og er melde/søknadspliktig, se sanitærreglement.
Før arbeider igangsettes må disse være meldt/søkt om på fastlagte skjemaer og kommunens godkjenning må foreligge.

Tilkoblingsskjema sanitæranlegg:
PDF - word - openoffice - rtf

Søknad om tilkobling og utføring av sanitæranlegg (gjelder utvendige sanitæralegg med tilknytning til kommunale vann- og avløpsledninger) må fremmes og anmeldes gjennom godkjent firma og sendes kommunen. Alle utvendige arbeider krever søknad om tilkobling og utføring av sanitæranlegg og levering av ferdigmelding til kommunen. Medfører arbeidet graving kreves det også godkjent gravemelding på forhånd. Nyanlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.
Søknadene behandles etter delegasjon til leder kommunalteknikk/leder teknisk saksbehandling. Utførende firma leverer ferdigmelding til enhet for kommunalteknikk innen en uke etter at arbeidet er ferdig.
Ved utvendig arbeid på vann- og avløpsnettet som medfører nybygging/omlegging/flytting av ledninger, skal ansvarshavende legge ved situasjonsplan for innmålte ledninger til ferdigmeldingen. Situasjonsplanen skal oppfylle krav til situasjonsplan for utvendige ledninger. Opplysningene i situasjonsplanene blir senere tilgjengelig for alle uten utgift.

Krav til situasjonsplan for utvendige ledninger for anlegg koblet til kommunal ledning:

  1. Skisse skal tegnes på vedlagt kartutsnitt. 
  2. Tilkoblingspunktet til kommunal ledning skal måles inn med avstand til nærmeste kum på kommunal ledning. 
  3. Knekkpunkter, avgreninger, stoppekraner og endepunkt på ledningen skal angis med minimum to utmål. Utmålene skal tas til detaljer som er med på vedlagt kartutsnitt. Ved utmål til hus, skal det måles til takutstikk, da det er disse som er koordinatbestemt.
  4. Ved ny tilkobling for spillvannsledninger oppgis høydeforskjell mellom vannstand i laveste monterte vannlås og tilkoblingspunkt til hovedledning (topp rør). Der det er lagt ut stikkledinger på forhånd oppgis høydeforskjellen fra enden av utlagt stikk istedenfor tilkobling til hovedledning. Da oppgis også utmål til endepunktet for utlagt stikk..
  5. Ledningene skal tegnes inn med bruk av standard symboler.
    Tegnforklaring VA
  6. For alle ledninger skal dimensjon og materiale angis.  


For alle bygg som knyttes på ledningsanlegget, skal det monteres vannmåler og betales vann- og kloakkgebyr etter målt forbruk.
Vannmålerskjema sendes inn av rørlegger. 

Publisert: 12.10.2009 09:54 Sist endret: 24.08.2011 17:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051