Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Tiltak uten søknad - plan- og bygningslovens §20-3

Du kan ta kontakt på telefon (74 05 25 00) eller epost (servicekontoret@levanger.kommune.no).

Plan- og bygningslovens §20-3.

NB!
Forutsetningen for fritak fra søknadsplikten er at byggetiltaket er i samsvar med arealplaner som gjelder for eiendommen, reglene i plan- og bygningslovgivningen og annen offentligrettslig lovgivning som veglov, jernbanelov med videre.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for å avklare at byggetiltaket er i samsvar med regelverket.
Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig oppfordrer kommunen til at naboer varsles.

Bruk gjerne denne veiviseren fra Direktoratet for byggkvalitet, sammen med informasjonen nedenfor, for å finne ut om du må sende søknad til kommunen.
 

1. Her sjekker du byggegrunn
2. Her sjekker du tiltak og vilkår

Slik beregner du møne- og gesimshøyde - PDF.   Slik beregner du grad av utnyttelse - PDF.

Nye bygninger og byggverk

Tiltak Tiltak vilkår / bestemmelser
Mindre frittliggende bygning / garasje / bod på bebygd eiendom og mindre byggverk knyttet til drift av jord- og skogbruksområder. Hverken samlet bruksareal eller bebygd areal kan være større enn 50 m2. Bygningen må plasseres minst 1,0 meter fra nabogrensen. Videre må bygningen må plasseres minst 1,0 meter fra bygninger på din egen eiendom og 2,0 meter fra bygninger på naboeiendommen. Bygningen kan ikke benyttes til varig opphold eller beboelse. Mønehøyde kan være maksimalt 4,0 meter og gesimshøyde kan være maksimalt 3,0 meter. Det er kun lov å bygge en etasje. Du må søke hvis du vil ha kjeller eller loft. 
Tilbygg på maksimalt 15 m². Slike tilbygg må plasseres 4 meter eller mer fra nabogrensen. Hverken samlet bruksareal eller bebygd areal kan være større enn 15 m2. Tilbygget kan ikke benyttes til varig opphold eller beboelse.

 Tiltak i eksisterende bygning

Tiltak Tiltak vilkår / bestemmelser
Mindre fasadeendring. Skal ikke føre til at bygningens eksteriørkarakter endres. F.eks. skifte av vinduer til annen oppdeling, hengsling o.l. er i utgangspunktet søknadspliktig. NB!For områder regulert til bevaring av bygninger er som hovedregel alle fasadeendringer søknadspliktige. Gjenstående originale fasadeelementer (vindu, dører m.m) må ikke skiftes uten at dette er godkjent av kommunen. 
Våtrom Installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt fra søknadsplikt. Unntaket vil i utgangspunktet gjelde totalrehabilitering, utvidelse og nybygging av våtrom, f. eks. å ta i bruk et annet rom til bad.
NB!
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel er søknadspliktig. Dersom du gjør om en eksisterende bod (tilleggsdel) til våtrom (hoveddel) er dette søknadspliktig.
Du kan selv søke om denne bruksendringen
Ikkebærende vegg innenfor branncelle eller et lydområde.  Skal ikke endre vesentlige krav til planløsning. 
Installering, endring, reparasjon av enkle installasjoner   Reparasjon av bygningstekniske installasjoner unntas fra søknadsplikt. Dette betyr at reparasjon av for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg, heis samt varme- og kjøleanlegg nå kan gjøres uten å søke kommunen først
Installasjon, endring og reparasjon av ildsted.  Skorstein, inkl. rehabilitering, er søknadspliktig

 Mindre tiltak utendørs

Tiltak Tiltak vilkår / bestemmelser
Frittliggende utepeis, platting, postkassestativ, trampoliner, mindre skulpturer o.l. Platting kan ikke være mer enn en halv meter over bakken.
Mindre antenne for radio/TV.  Inntil 2,0 m høy. Parabol med diameter inntil 1,2 m. 
Reklameskilt  Maks. 3,0 m² for skilt og reklameinnretning montert flatt på vegg. NB! Krav om estetikk. Unntaket gjelder ikke plassering av flere skilt på samme fasade. 
Levegg, frittstående eller forbundet med bygning  Inntil 1,8 m høy og mindre enn 10,0 m lang, minst 1,0 m fra nabogrense. 
Inntil 1,8 m høy og inntil 5 m lang i nabogrense.
Gjerde som ikke står mot veg
(gjerde mot nabo). 
Lette konstruksjoner som flettverksgjerde eller andre ikke tette gjerder er ikke søknadspliktige, men må være i tråd med Grannegjerdeloven.
Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 og kan derfor settes opp uten å søke kommunen om tillatelse. Gjerde mellom naboer reguleres derimot av lov om grannegjerde (Grannegjerdelova). Det er først når et gjerde blir stort og tett at det er å anse som en konstruksjon og blir søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Som eksempel kan nevnes oppsetting av levegg eller støyskjerm i nabogrensen 
Gjerde som står mot veg.  Lette konstruksjoner som flettverksgjerde eller andre ikke tette gjerder inntil 1,5 m høyt og må ikke hindre sikten i frisiktsone mot veg.
Forstøtningsmur  Inntil 1,0 m høy minst 1,0 m fra nabogrense eller inntil 1,5 m høy minst 4,0 m fra nabogrense. 
Fylling eller planering av terreng.  Maks 3,0 m avvik i spredtbygd strøk. Maks 1,5 m avvik fra opprinnelig terreng i tettbygd strøk. Maks 0,5 m avvik for rekke- eller kjedehus i tett bebyggelse.  Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 2,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. 
Graving for kabler (el, tele, TV o.l.).  (Husk likevel gravemelding) 
Lokal drenering, samt reparasjon ved rør- og ledningsbrudd.  Drenering ikke tilknyttet overvanns- eller avløpsnett. 
Intern veg på tomt og oppstillingsplass for biler og landbruksmaskiner.  For eiendommens egen bruk. NB! Ikke ny eller endret avkjørsel eller vesentlig terrenginngrep. 

 
Dersom tiltaket du planlegger ikke er i samsvar med ovenstående, må du søke kommunen om tillatelse.

Tiltak du kan søke om selv>>

 

3. Her melder du bygningen til kommunen

For at bygget skal være lovlig oppsatt skal det sendes melding til kommunen om plassering og størrelse, Situasjonskart med det nye bygget inntegnet skal vedlegges meldingen.
Bruk skjemaet «Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt» for å melde fra til kommunen.
Skjema med vedlegg kan sendes pr e-post til postmottak@levanger.kommune.no eller sendes pr post, evt leveres ved servicekontoret.

Til toppen av siden 

Publisert: 18.06.2015 08:43 Sist endret: 26.11.2019 08:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051