Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Endring byggeregler fra 01.07.15

Fra 01.07.2015 har regjeringen fritatt flere tiltak for søknadsplikt. Dette innebærer en større tillit til at den enkelte selv tar ansvar for å avklare at byggetiltaket er i samsvar med gjeldende arealplaner for eiendommen, reglene i plan- og bygningsloven og annen offentligrettslig lovgivning som veglov, jernbanelov med videre.

De vanligste forholdene som du må påse at er i orden:

 • At tiltaket er i samsvar med gjeldene arealplan for eiendommen som skal bebygges. Arealplaner inneholder bestemmelser om arealbruk, maksimum størrelse på bygninger, utforming av bygninger, høyde, plassering, parkering osv.
 • At tomtens tillatte grad av utnytting ikke overstiges. Mange tomter er allerede fullt utnyttet og da kan det heller ikke oppføres mindre tiltak som er fritatt fra søknadsplikten.
 • At avstandskravet til nabogrense er i henhold til regelverket.
 • Maksimum mønehøyde 4 meter og maksimum gesimshøyde 3 meter.
 • At tiltaket ikke plasseres i strid med regulert byggegrense mot veg.
 • Ved terrengarbeider må du undersøke om det ligger ledninger i grunnen.
 • At tiltaket har god estetisk utforming.


Dersom byggetiltaket er i strid med plan- og bygningsloven eller bestemmelser gitt i medhold av loven er tiltaket søknadspliktig. Da må du søke om dispensasjon for å oppføre byggverket. Skulle du komme i skade for å bryte noen bestemmelse, kan kommunen forlange at tiltaket rettes eller fjernes.

Følgende tiltak kan du nå bygge uten å søke:

 • Garasje, uthus og liknende på inntil 50 m² kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen. Bygget kan ha en mønehøyde på opp til 4 meter og en gesimshøyde på opp til 3 meter. Bygget kan benyttes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus, dukkestue og liknende, men ikke beboelse. Med dette menes rom som kjøkken, stue, soverom og våtrom. Det kan heller ikke brukes til overnatting.
 • Tilbygg på maksimalt 15 m², for eksempel balkong, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod. Slike tilbygg må plasseres 4 meter eller mer fra nabogrensen for å være unntatt fra søknadsplikt og kan ikke brukes til varig opphold eller beboelse.
 • Reparasjon av bygningstekniske installasjoner unntas nå fra søknadsplikt. Dette betyr at reparasjon av for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg, heis samt varme- og kjøleanlegg nå kan gjøres uten å søke kommunen først.
 • Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger (inntil 1.8 m høy og 10,0 m lengde), forstøtningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen uten søknad.
 • Mindre levegger med høyde 1,8 m og lengde inntil 5,0 m kan oppføres inntil nabogrensen uten søknad.
 • Flere antennesystemer kan settes opp uten søknad.


Unntaket fra søknadsplikten gjelder kun når tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan mht. plassering, høyde, takvinkel og utnyttelsesgrad, og i tråd med annet lovverk mht. avstand til vei, jernbane og offentlig vann og avløpsanlegg.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for å avklare disse forholdene før byggingen igangsettes.

Se informasjon om endringene på nettsidene til Direktoratet fro byggkvalitet

Til toppen av siden

Publisert: 18.06.2015 08:41 Sist endret: 12.10.2015 07:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051