Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gul

Samliv

Ekteskap     Til toppen av siden

Borgerlig vielse - kommunal vielse
Samme regler for prøving av ekteskap gjelder her som i kirkelig vielse. Papirer skaffes hos folkeregisteret.

 
Bryllup - Ekteskapsinngåelse - Giftemål - Vielse


Ekteskapssvilkår
Før ekteskap kan inngås skal det prøves om ekteskapsvilkårene er oppfylt.
Ekteskapsvilkårene er beskrevet i Ekteskapslovens kapittel 1, mens kapittel 2 i samme lov innholder informasjon om selve prøvingen av vilkårene.  

Ektepakt - Særeie
Ektefeller kan ved ektepakt avtale at det de eier eller senere erverver, skal være unntatt fra deling (særeie).

Kirkelig vielse
Kontakt med prestekontoret i den menigheten en av dere tilhører og dere vil få den informasjon som trengs.
Etter at skjemaene er fylt ut og returnert folkeregisteret, vil de undersøke om det finnes lovlig hinder for at dere kan gifte dere med hverandre. Det foretas da en prøving av ekteskapsvilkår. Reglene er fastsatt i ekteskapsloven. Minst en av dere må være medlem av statskirken.

Skjemaer som skal leveres folkeregisteret er:


Personnavn     Til toppen av siden


Etternavn - Slektsnavn - Familienavn
Navn som flere enn 200 personer her i riket har som etternavn, kan tas som etternavn av andre uten samtykke fra dem som allerede har det.

Fornavn
Som fornavn kan det ikke velges et navn som er registrert i Det sentrale folkeregister som et navn som er eller har vært i bruk som etternavn eller mellomnavn.

Mellomnavn
Navn som kan tas som etternavn, kan tas som mellomnavn.

Navneendring
Den som vil ta, endre eller sløyfe navn, må gi melding om det til skattekontoret, som avgjør om meldingen skal godtas.
Melding om å ta, endre eller sløyfe navn for noen som ikke har fylt 18 år, skal fremsettes av den eller de som har foreldreansvaret, eller disse må ha samtykket i meldingen. Gjelder meldingen et barn over 12 år, må også barnet selv ha samtykket.

Samboerskap     Til toppen av siden
Samboerkontrakt
Samboerforhold mindre lovregulert enn ekteskap/partnerskap. "Lov om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører" regulerer bolig og innbo. Sameieloven gjelder det partene erverver i fellesskap i løpet av samboerperioden.

Samboere står  fritt med unntak av bolig og innbo til å avtale et eventuelt skifte seg imellom på forhånd, - hva partene skal holde utenfor skiftet, f.eks. det de hadde da samboerforholdet startet og det de senere erverver hver for seg, i form av arv eller gave.


Samlivsbrudd     Til toppen av siden

"Ser du meg" – Et gruppetilbud for barn og voksne etter samlivsbrudd

Barnebidrag
En forelder som ikke bor sammen med barnet, plikter etter barneloven § 67 å betale barnebidrag. Plikten til å betale bidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år.


Delt foreldreansvar
barnets far og mor har begge likeverdig foreldreansvar, automatisk når foreldrene er gift med hverandre. 

Mekling
I ekteskapsloven er det bestemt at ektefeller med barn under 16 år skal møte til mekling før sak om separasjon eller skilsmisse kan behandles. Også samboere med barn under 16 år må møte til mekling ved samlivsbrudd. Dette følger av barneloven. For å få rett til utvidet barnetrygd (barnetrygd for ett barn mer enn det faktiske barnetall) etter brudd mellom samboere, må du legge fram meklingsattest.

Barneloven sier videre at det skal mekles før sak om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast eller samværsrett kan bringes inn for domstolen. Formålet med meklingen er at foreldrene skal komme fram til en avtale om foreldreansvar, samværsrett og om hvor barna skal bo fast. Avtalen bør være skriftlig, og skal ta hensyn til hva som er best for barna. Mekleren skal hjelpe foreldrene med å lage en slik avtale.

Samværsrett


Separasjon
En ektefelle som ikke ønsker å fortsette samlivet kan søke fylkesmannen om separasjon. Etter ett års separasjonstid, kan hver av partene søke om skilsmisse. Hvis ektefellene har felles barn under 16 år, må de møte til mekling før de kan separeres eller skilles på bakgrunn av samlivsbrudd.

Skifte

Skilsmisse
Skilsmisse etter separasjon
Når to ektefeller har vært separert minst ett år, kan hver av dem kreve skilsmisse. Det kreves ingen begrunnelse eller enighet mellom ektefellene. Forutsetningen er at separasjonen har vært gjennomført ved samlivsbrudd og at samlivet ikke senere er gjenopptatt. Ettårsfristen løper fra det tidspunktet separasjonsbevilling ble gitt. Skilsmissebevilling etter denne bestemmelsen gis av fylkesmannen.

Publisert: 17.02.2009 12:47 Sist endret: 14.06.2018 12:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051