Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Pedagogisk grunnsyn

Alle som jobber i barnehagene våre skal ha et bevist syn på barn og barndom! FNs barnekonvensjon ligger til grunn for all pedagogisk virksomhet i barnehagene. Ut ifra denne, er Rammeplan for barnehagen og Lov om barnehager utarbeidet. Lov med forskrift er alle barnehagene pålagt å jobbe etter.

Hvilket syn har vi på barn og barndom? Og hvordan gjenspeiler voksenrollen seg i dette synet? Hvordan jobber vi for å fremme god og riktig utvikling for barna? Svarene på disse spørsmålene danner personalets pedagogiske grunnsyn. Vårt pedagogiske grunnsyn er ikke konstant, men endres i takt med ny forskning og kunnskap om barn og deres utvikling. Barnehageansatte arbeider kontinuerlig med å reflektere sammen og konkretisere sitt pedagogiske grunnsyn. Foreldresamarbeidet er viktig, slik at både hjem og barnehage i størst mulig grad jobber likt i forhold til barnet.

De viktigste punktene som danner barnehageansattes pedagogiske grunnsyn er:

 • Noe av det viktigste arbeidet som gjøres i barnehagen er å gi trygghet og å yte omsorg for barn. De ansatte skal være en trygg havn som barna kan søke når de trenger det. Barnet skal beskyttes, støttes og veiledes. Samtidig skal den ansatte støtte og oppmuntre barnets utforskning av omverdenen.
  Slik får barnet livserfaring og trening i sosial kompetanse innenfor trygge rammer.
   
 • Barnehageansatte skal jobbe for å hindre diskriminering av alle slag. Det gjør vi ved å trygge barnas vennskap og å være gode rollemodeller som voksne. Voksne som behandler barn alle mennesker med respekt, danner et trygt og inkluderende miljø for barna.
   
 • I barnehagene skal vi jobbe til barnets beste. Barnet må få være den de er. Alle er forskjellige i forhold til kompetanse og erfaringer i livet. Alle barn trenger veiledning for å regulere sine egne behov til barnegruppens behov. Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verdenen de er en del av. Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal få oppleve demokratisk deltakelse.
   
 • Barn har rett til å bli hørt og respektert når de signaliserer «jeg vil ikke». Dette imøtekommer barnehageansatte med å gi barna tid, veilede og la de få ulike valg. Det betyr ikke at ikke ansatte skal sette grenser for barna, men barna skal føle at de blir hørt og at de har hatt en reell mulighet til å påvirke sine valg. Å la barna medvirke gjennom barnehagehverdagen skal være en arbeidsmetode en benytter i barnehagene.
   
 • Barnehagen skal fremme tanke- og religionsfrihet. Vi blir en stadig større del av et internasjonalt samfunn. Barnehagen skal speile samfunnet som vi lever i. Barnet skal ha medbestemmelse og ansvar i eget liv, samtidig som de bidrar til et tolerant og inkluderende miljø. Ansatte skal aktivt jobbe med å bryte negative relasjoner enten det er mellom ansatte, mellom barn og ansatte eller mellom barn og barn!
   
 • Som ansatt skal du jobbe for en helsefremmende barnehage både i forhold til barnas psykiske- og fysiske helse. Barnehagen har en forebyggende funksjon med å bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, så skal ansatte håndtere, stoppe og følge opp dette!
   
 • Barn skal få kjenne på motgang og samtidig kjenne at det har støtte. Som ansatt må en være tålmodig og la barna i stor grad få ordne opp i konflikter og uenigheter selv. Du som ansatt skal veilede barna og på det viset gjøre dem i stand til å mestre utfordringer.
   
 • Ansatte skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og avdekkes. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jfr. barnehagelovens §22.
   
 • Lek er den sentrale aktiviteten i barnehagen og har stor betydning for barnas utvikling. Den frie leken skal ha stor plass i barnehagehverdagen. Tilrettelagte aktiviteter er styrt av en voksen og har ikke samme verdi for barn som den frie leken. Noe tilrettelagt lek er nødvendig og kan være nyttig, men full uttelling får barna først når de leker fritt. Man skal ikke styre barnas frie lek unødvendig, men være en tilgjengelig støttespiller dersom barna trenger det.

 Til toppen av siden 

 

Publisert: 19.08.2019 14:40 Sist endret: 19.08.2019 14:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051