Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Si DIN mening - høringer, ettersyn - medvirkning

Aktuelt for innspill/medvirkning nå: 

 

Høring av revidert renovasjons- og slamforskrift

Innherred Renovasjon sender med dette på høring forslag til ny renovasjons- og slamforskrift.
Forskriftene gjelder for alle Innherred Renovasjon IKS sine eierkommuner (Inderøy, Verdal,
Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal, Selbu og Malvik).

Vi inviterer alle interesserte parter til å komme med innspill innen 2. mai 2022.
Uttalelser sendes Innherred Renovasjon IKS på epost: post@ir.nt.no
eller per brev til Innherred Renovasjon IKS, Åsaunvegen 5, 7609 Levanger.

 

**************

Fremtidig infrastruktur i Torsbustaden - høring for medlemmer i Torsbustaden samarbeidsforum

 

************

Driftsutvalget fattet følgende vedtak i sak PS 4/2022 Knut Knudsen - Navn på anlegg den 9. februar 2022:
«Forslag om å gi sykkelvelodromen navnet «Knut Knudsens arena» legges ut på høring med høringsfrist 7. mars 2022.»

Vi ber om at høringsuttalelser i denne saken sendes til postmottak@levanger.kommune.no innen 7. mars 2022.

 

*********

 

**********

Temaplan idrett, leik og fysisk aktivitet gjeldende fra 2022 erstatter Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2013-2018. Temaplanen legges på høring i 3 uker fra 24.01.2022.

Frist for innspill til temaplanen er 14.02.22.

 


 

(Høringssaker Regjeringen>>)  

Innbyggerinitiativ - få med deg 300 underskrifter og få sak behandlet i kommunstyret

Si DIN mening i saker til politisk behandling ved å gå til aktuelt møte  

Logo brukt ved nyheter om Politikk, saklister/protokoller osv.

Klikk for arealplaner til offentlig ettersyn Årshjul for Levanger kommune


Ferdige høringer - søk med Ctrl + F

Forslag til Planstrategi 2020-2023 for Levanger kommune - frist 29.09.20

Uttalelser:
01.10.20 Høringssuttalelse fra Statens vegvesen
25.08.20 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag
29.09.20 Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune
08.09.20 Innspill fra Eldrerådet
14.09.20 Innspill fra råd for personer med funksjonsnedsettelse

-------

Produksjonskjøkken i Levanger - fremtidig struktur, høringsfrist: 24.08.20
--------

Temaplan "Velferdsteknologi" PDF - innspillsfrist: 12. mars 2020

Send DITT innspill: postmottak@levanger.kommune.no 
------


Retningslinjer/Forskrift motorferdselsaker
Høringsfrist: 24. februar 2020 (OBS! 2 høringer)

-------

Renovasjons- og slamforskrift - høring 
Forskriftene gjelder for alle Innherred Renovasjon IKS sine eierkommuner (Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal, Selbu og Malvik). Frist for innspill: 20. februar 2020. 

-------

Politivedtekter Levanger kommune - høring
Høringsdokument PDF
Høringsuttalelse sendes: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen den 12.03.20

-----------

Budsjett 2020 - forslag - frist 18.11.19

Ny visjon for Levanger?

Takk for at du gir DITT forslag innen 11. oktober 2019.

Frist: 30.07.19 - Høring: Forslag til revidert planprogram: Utarbeidelse av Kommunedelplan klima, miljø og energi

Frist: Navneforslag - Barne- og avlastningsboligen - Frol - frist: 01.09.19

Forvaltningsplan for kortnebbgås og grågås i Levanger kommune 2019-2022 - frist: 17. april 201 


Trafikksikkerhetspris skoler/klubber - i perioden 17.04.18-15.03.19 Byggeskikkprisen 2018 - avstemning

- frist: 7. desember 2018  -  ofentliggjøring kommunestyret 12.12.18


Navnekonkurranse – ny hall på Åsen

 - frist: 22. november 2018 


Budsjett 2019 – Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune

- frist for innspill: 16.10.18


Kommunedelplan for E6 Åsen – Mære (PS 41/18) - postmottak@levanger.kommune.no
Planforslaget foreslår ny E6-trase og kryssplasseringer tilpasset 110 km/t på strekningen Ronglan i sør og grensen til Verdal ved Rinnelva i nord-øst. På strekningen fra Hotran til Moan legges 2 alternativer ut på høring/offentlig ettersyn. OBS! Høringsfrist utsatt til 1. oktober 2018.

Foreløpig: Budsjett 2019 – Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune

- frist for innspill: 22.09.18

Bredbåndsutbygging 2018
Følgende områder er under arbeid og søker tilskudd, gi din begrunnelse for at disse områder skal bygges ut, frist for innspill: 25. mai 2018:

Til toppen av siden

Turstier, turveger og turløyper - send innspill
Turstier, turveger og turløyper
Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018) ble det vedtatt et utredningsbehov med hensyn til planlegging av turtraseer. 
Utredningen starter med en registrering

Til toppen av siden

Budsjett 2018 Budsjett 2018 - økonomiplan 2018-2021
Offenlig høring fram til 22. september 2018
Biblioteket

Korleis vil du at Levanger bibliotek skal utvikle seg?
(How Do You Want The Library To Develop?)
Det skal lagast ein ny temaplan for bibliotek i Levanger. Vi treng innspel på korleis du vil at biblioteket skal utvikle seg, frist 1. august 2017:


Prosessplan for temaplan bibliotek i Levanger PDF
Skjemaet ligg òg ute på papir på biblioteket.
Biblioteket inviterer til eit innspelsmøte på biblioteket 29. mai 2017, kl 18. Biblioteksjef Vidar Lund innleier.
Det blir kaffi og enkel servering.

Klikk for større kart

Kommunedelplan Levanger sentrum, sak 31/17
Planforslaget tilrettelegger for framtidig utvikling av områdene rundt bykjernen av Levanger sentrum frem mot år 2030.
Formålet med planforslaget er å fastsette de overordnede og helhetlige rammer for den fremtidige arealdisponeringen innenfor planområdet. I områder der reguleringsplan eller bebyggelsesplan ikke foreslås beholdt, er det meningen at kommunedelplanen skal bli førende for arealbruken.


Eventuelle uttalelser sendes innen 1. august 2017 -  postmottak@innherred-samkommune.no


Oppheving av planer:

Klikk for interaktivt kart
Områder med planer som foreslås opphevet er vist
med blå farge.
Planområdet for kommunedelplan Levanger sentrum
er vist med rød stiplet linje. Klikk for interaktivt kart.
Eventuelle uttalelser sendes innen 1. august 2017
-
 postmottak@innherred-samkommune.no

Høring - forskrift
Forskrift for Tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt med heldøgns tjenester (HDO)

Klikk for større foto

Lokal forskrift om lokal sprededato for husdyrgjødsel uten nedmolding i Verdal og Levanger 

Den kulturelle tråd - kommunale fasiliteter og tilbud i Levanger sentrum
Den kulturelle tråd - kommunale fasiliteter og tilbud i Levanger sentrum
Klikk for plandokument som PDF
Kommunedelplan næring 2017-2020 for Verdal kommune og Levanger kommune - Samkommunestyrets sak 5/17 - vedtak
Klikk for innpillside
Friluftslivskartlegging
Frist: 15.03.17
Klikk for plandokument som PDF  

Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal
Samkommunestyret i Innherred samkommune vedtok i møte 09.02.2017, sak 6/17, i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1, å legge forslag til Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal ut på høring.

Fristen for innspill til planen er 15. mars 2017

Send innspill til: postmottak@innherred-samkommune.no

14.03.17 Stiklestad Nasjonale Kultursenter har følgende innspill til Planstrategi 2017-2020 for Verdal og Levanger
Verdal kommune vil som eier av SNK være vertskap for store markeringer og nasjonale satsinger i tida fram mot nasjonaljubileet 2030. Det vil være nødvendig med et sektorovergripende planarbeid for å kunne utnytte mulighetene som ligger både kulturelt, næringsmessig og samfunnsmessig.
Vi foreslår derfor at Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» opprettes som egen temaplan for Verdal kommune. Dette bør gjøres i tillegg til opprettelse av interkommunale planer for saken.
Borghild Lundeby, prosjektleder 2030
Stiklestad Nasjonale Kultursenter 
Budsjettdorslag Innherred samkommune 2017 - frist 16.11.16
Budsjett 2017 - økonomiplan 2017-2019
Frist: 16.11.16
Omsorgsboliger i Åsen - navn? - frist: 15.10.16

Omsorgsboliger i Åsen - navn? - frist: 15.10.16

Klikk for budsjettforslag 2017, Levanger kommune som PDF
Budsjett 2017 - økonomiplan 2017-2020
Frist for innspill: 21.09.16
Klikk for høringsside
Høringsfrist: 3. juni 2016
Kommunereformen
Kommunereformen
Bredbånd i distriktene i Levanger - Gi innspill
Bredbånd i distriktene i Levanger
 
Høringsfrist 10. april 2016

 

 

Temaplan for økt sykkelbruk i Levanger og Verdal 2015-2018
Temaplan for økt sykkelbruk - Innspill/merkander til 26. juni 2015

Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019
Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019 - høringsfrist: 16.12.15

Disposisjonsplan for Torsbustaden er lagt ut på høring.
Disposisjonsplan for Torsbustaden er lagt ut på høring.
Frist for uttalelse: fredag 20. november 2015

Klikk for å gå til spørreundersøkelsen
Om du ikke fikk til å komme på idédugnaden om kulturarenaer i Levanger, eller om du var der og har kommet på mer i ettertid, så kan du komme med innspill her. Det er mulig å svare fram til søndag 22. november 2015

Bredbånd i distriktene i Levanger - Gi innspill
Bredbånd i distriktene i Levanger 
Høringsfrist 14. april 2015

Klikk for høringsforslag Kommundelplan kultur 2015-2022
Kommunedelplan kultur 2015-2022 
Høringsfrist: 6. januar 2015

Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018
Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018 
Høringsfrist: 17. desember 2014

Høring temaplan for anlegg for leik, idrett og aktivitet
Temaplan for anlegg for leik, idrett og aktivitet   
Frist: 28. november 2014

Klikk for høringsside
Kommuneplanens samfunnsdel
Frist: 26. november 2014

Kommunedelplan oppvekst - høring
Kommunedelplan oppvekst
Frist: 26. november 2014

Les om Kommundelplan helse og omsorg
Kommundelplan helse og omsorg
Frist: 8. oktober 2014
Til toppen av siden

Forslag til kulturmiljøfredning til offentlig ettersyn
Forslag til kulturmiljøfredning til offentlig ettersyn
Frist: 1. september 2014
Til toppen av siden

Bredbånd i distriktene i Levanger - Gi innspill
Bredbånd i distriktene i Levanger - Gi innspill
Frist: 14. mai 2014
Til toppen av siden

Ordensreglement grunnskole
Ordensreglement grunnskole - frist: 31.03.14
Til toppen av siden

Publisert: 17.12.2008 12:09 Sist endret: 25.03.2022 12:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051