Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Mandat

Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner.

Kommunestyrets vedtak i sak 80/15, pkt. 1:
Levanger kommune ønsker å forhandle med Frosta, Verdal og Inderøy kommuner med sikte på å inngå intensjonsavtale om kommunesammenslutninger. Alternativt kan forhandles med Verdal og Frosta sammen eller hver for seg, alt avhengig av vedtak i de øvrige kommunene. Forhandlingsresultatet skal legges ut til en rådgivende folkeavstemning.


Mandat for utredningsarbeid i 2015 - kommunereform, jfr. sak 2/15 PDF

Hovedmål
Levanger kommune utreder og foretar vurderinger av ulike alternative modeller for kommuneinndeling, dels i egen regi, dels sammen med andre. (jmfr  kommuestyrevedtak  17.12.14, med fire likestilte utredningsønsker)

Utredningen skal fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for kommunestyrets beslutning om hvilke(-n) kommune (-r) en eventuelt skal forhandle om sammenslutning med. 

Delmål

Utredningen skal belyse muligheter, utfordringer, kartlegge og analysere konsekvensene de ulike alternativene får for kommunens:

  • innbyggere
  • ansatte
  • tjenesteyting
  • lokaldemokrati (som demokratisk arena)
  • samfunns og næringsutvikling
  • myndighetsutøvelse
  • lokal identitet og kultur


(Jamfr Ekspertutvalgets rapport og anbefalinger, samt utredningsmal utarbeidet av fylkesmannen i Nord- Trøndelag) 

Delmål
Styringsgruppa for kommunestrukturarbeidet representerer prosjekteier, Levanger kommune og er ansvarlig for å styre/lede prosessen i henhold til mandatet for utredningsarbeidet. Ordføreren er styringsgruppas leder. Rådmannen er styringsgruppas sekretær. Styringsgruppa skal orienteres om utredningsarbeidet i hvert Formannskapsmøte muntlig og skriftlig.  Det skal settes av tid til oppklarende spørsmål etter orienteringen.

Orienteringen skal i etterkant legges på Levanger kommune sin hjemmeside, under kommunens Kommunereformlink.  

Delmål
Innbyggerne, ansatte og andre interessenter skal ha reell innflytelse og medvirke i prosessen. Dette forutsetter et bevisst forhold til språk og begrepsbruk. Det skal være forståelig for "folk flest". 

Delmål
Rådmannen setter sammen en egen prosjektgruppe som skal håndtere utredningsarbeidet og prosessen lokalt. 

Delmål
Rådmennene i regionen utgjør styringsgruppe for utredningsarbeidet som gjennomføres av fagpersoner fra kommunene. Det kan være aktuelt å engasjere bistand innenfor rammen av tildelte prosjektmidler til arbeidet. 

Delmål
Utredningsprosessen gjennomføres delvis i samarbeid med de andre kommunene i regionen.  (Dette kan bidra til at ressursene utnyttes bedre og at de ulike alternativene belyses på samme måte, samt at kommunestyrene får utredninger som henger sammen) 

Delmål

Sluttrapporten skal foreligge innen 31.10.2015

Til toppen av siden





Publisert: 21.05.2015 13:34 Sist endret: 08.03.2016 09:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051