Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 08.06.11 - sak 7/11 - Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 - delegasjon av myndighet

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2011/5071  
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Valgstyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Valgstyret 08.06.11 7/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Fullmakt til å avgjøre ikke-prinsipielle saker, herunder godkjenne kurante forhåndsstemmer, delegeres til et arbeidsutvalg
 2. Som arbeidsutvalg oppnevnes:
  Valgstyrets leder
  Ola Stene
  Rita-Mari Keiserås
  Reidun Johansen
  Terje Wist
  Finn Christiansen
  Åsmund Brygfjeld
  Øystein Lunnan
 3. Minst 3 medlemmer av arbeidsutvalget må være tilstede under åpningen av omslagkonvoluttene.


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Valgstyret vil som tidligere motta forhåndsstemmer som poststemmer og som stemmer som er avgitt utenriks. Disse skal det føres en liste over med angivelse av når de ble mottatt. I Levanger kommune blir forhåndsstemmegivningene registrert maskinelt, hvor det samtidig blir undersøkt om velgeren står i manntallet og foretatt et foreløpig kryss i manntallet. På grunnlag av registreringen tas det ut en liste over mottatte forhåndsstemmegivninger.

Jfr. Valglovens §10-1 og valghåndboka pkt. 14.2 har valgstyret ansvar for prøving av forhåndstemmene. Prøvingen av forhåndstemmene kan begynne etter hvert som de kommer inn. Flest mulig av de innkomne forhåndsstemmene må prøves før valgdagen, slik at flest mulig forhåndsstemmer skal bli endelige. Den siste prøvingen må likevel ikke foregå senere enn at valgstyret er sikker på at alle stemmestyrene får kretsmanntallene før valglokalet åpner mandag. Det er forhåndsstemmegivninger som er godkjent før valgdagen som går til foreløpig opptelling senest fire timer før valglokalene stenger.

Prøvingen av forhåndsstemmegivninger det ikke ble tid til å godkjenne før manntallet ble lagt ut valg dagen, eller som kommer inn i løpet av valgdagen, kan ikke begynne før alle valglokalene er stengt mandag og valgstyret har fått inn alle kretsmanntallene fra stemmestyrene.

En avgjørelse om ikke å godkjenne en stemmegivning antas å være av prinsipiell betydning. Valgstyret må derfor selv foreta avgjørelser om ikke å godkjenne en stemmegivning. Myndighet til å godkjenne kurante stemmegivninger kan imidlertid delegeres, jfr. valghåndbokas kap. 3.3 Delegering av valgstyrets myndighet, hvor det står følgende:

Valgstyrets leder, et arbeidsutvalg eller administrasjonssjefen kan gis vedtaksmyndighet som tilligger valgstyret etter loven. Det er imidlertid begrensninger med hensyn til omfang og sakstype.

Konkrete enkeltsaker kan delegeres, i tillegg gis det adgang til delegering i saker som ikke er av prinsipiell betydning. Det er ikke mulig å gi eksakte svar på hva som anses for å være av prinsipiell betydning slik at myndigheten ikke kan delegeres. Som en veiledning kan en si at saker som er av ren praktisk art sjelden vil være av prinsipiell betydning.

Eksempler på saker som ikke er av prinsipiell betydning er utlegging til offentlig ettersyn, kunngjøringer, lage lister over klager, underretning til velgere og kandidater, trykking av stemmesedler, samt prøving og godkjennelse av kurante forhåndsstemmer.

Valgstyret kan ikke delegere dette til valgstyrets leder eller valgstyrets sekretær alene, men kan i denne forbindelse opprette et arbeidsutvalg.

Vurdering:
I flg. valgloven vil det ikke være mulig å identifisere stemmen etter at omslagkonvolutten er åpnet og stemmeseddelkonvolutt lagt i valgurnen. Dersom vi skal foreta prøvingen fortløpende, må enten valgstyret ha jevnlige møter for å prøve forhåndstemmene, ellers så må det gis fullmakt til et arbeidsutvalg. Ved de siste valgene er det gitt fullmakt til et arbeidsutvalg.

Rådmannen foreslår derfor at valgstyret også denne gang delegerer fullmakt til å godkjenne kurante forhåndsstemmer til et arbeidsutvalg. Det vil være praktisk at dette arbeidsutvalget har fullmakt til å treffe avgjørelser på vegne av valgstyret også i andre ikke-prinsipielle saker.

Publisert: 25.11.2010 12:40 Sist endret: 20.06.2011 16:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051