Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 08.05.13 - sak 4/13 - Stortings- og sametingsvalget 2013 - forhåndsstemming

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2013/2666
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 08.05.13 4/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forhåndsstemmegivningen i Levanger kommune foregår i tiden f.o.m. mandag 12. august t.o.m. fredag 6. september 2013 i Servicekontoret i Levanger Rådhus.

Forhåndsstemmegivningen foregår i den ordinære åpningstiden (man-fre kl. 09.00-15.30). I tillegg holdes det åpent lørdag 31. august 09.00-14.00, og torsdag 5. september fra kl. 09.00-18.00.

"Tidligstemmegivningen" foregår i Servicekontoret i Levanger Rådhus i den ordinærere åpningstiden.

Som forhåndsstemmemottakere oppnevnes:


Valgstyrets leder gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg.

Det skal mottas forhåndsstemmer ved følgende institusjoner i Levanger kommune:

  • Åsen helsetun
  • Skogn helsetun
  • Breidablikktunet
  • Levanger Bo- og aktivitetssenter
  • Ytterøy helsetun
  • Sykehuset Levanger
  • Levanger Videregående skole
  • HiNT
  • Skogn folkehøgskole


Frist for innsendelse av søknad om ambulerende stemmegivning settes til onsdag 4. september 2013.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av forhåndsstemmegivningen i kommunen.

Kapittel 8 i valgloven og valgforskriftens kapittel 6 omhandler forhåndsstemmegivningen.

Kommunal- og regionaldepartementet har fremmet en lovproposisjon med forslag til flere endringer i valgloven og kommuneloven. Prop. 52 L (2012-2013). Departementet vil gi nærmere informasjon om iverksettelse av bestemmelsene etter at Stortinget har gitt sin tilslutning til proposisjonen.

Det er foreslått å fjerne bruk av stemmeseddelkonvolutt for velgere som forhåndsstemmer i egen kommune. Ordningen tilsvarer den som benyttes på valgdagen. Velgere som stemmer i en annen kommune enn der de er manntallsført skal fortsatt benytte stemmeseddelkonvolutt.

Med den nye ordningen flyttes tidspunktet for godkjenning av stemmegivningen fra valgstyret til stemmemottakeren, samtidig som velgeren avgir forhåndsstemme. Når tidspunktet for godkjenning flyttes, betyr det også at de som er oppnevnt som stemmemottakere gis myndighet til å godkjenne ordinære stemmegivninger som legges i urnen. Derfor innføres det krav om at det skal være to stemmemottakere til stede. Dette for å sikre tilliten til valgordningen og beskytte valgfunksjonærer mot mistenkeliggjøring. Krav om to stemmemottakere tilsvarer krav på valgtinget. Videre skal det være to stemmemottakere på ambulerende forhåndsstemmemottak og institusjonsstemmegivning.

Ordningen gjelder fra den ordinære forhåndsstemmegivningen starter. Ved tidligstemmegivning skal stemmeseddelkonvolutt fortsatt benyttes.

Valgstyret må fatte vedtak om hvor forhåndsstemmegivningen skal foregå. Lokalene skal både være egnet for stemmemottak og de skal være tilgjengelige for velgerne.

Forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret innenriks, og fra 1. juli i valgåret utenriks. Forhåndsstemmegivningen må ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen innenriks, herunder på Svalbard og Jan Mayen, og nest siste fredag før valgdagen utenriks.

Da 10. august i år er på en lørdag, vil forhåndsstemmegivningen starte mandag 12. august. Siste dag for forhåndsstemmegivningen blir fredag 6. september 2013 innenriks, og fredag 30. august 2013 utenriks.

I valglovens § 8-1 er det åpnet for utvidet forhåndsstemmeperiode fra 1. juli til 10. august. Dvs. at velgere fra 1. juli kan henvende seg til kommunen og be om å få stemme før den ordinære forhåndsstemmegivningen starter. Dette er beregnet på velgere som ikke har mulighet for å avgi forhåndsstemme i den ordinære perioden.

Valgstyret må fatte vedtak om forhåndsstemmegivning på institusjoner.
I Levanger kommune ble det ved siste valg avholdt forhåndsstemmegivning ved følgende institusjoner:

Åsen helsetun Skogn helsetun Bjørnang rehabiliteringssenter Breidablikktunet Levanger Bo- og aktivitetssenter, Ytterøy helsetun Sykehuset Levanger Levanger Videregående skole HiNT Skogn folkehøgskole

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jf. valgloven § 8-3 sjette ledd. Søknadsfristen for å avgi ambulerende stemmegivning skal fastsettes av valgstyret, til et tidspunkt mellom tirsdag og fredag den siste uken før valget.

Vurdering:

Ved dette valget som ved siste valg vil rådmannen foreslå at forhåndsstemmegivningen foregår i Servicekontoret i Levanger Rådhus.

Rådmannen vil foreslå at "tidligstemmegivningen" foregår ved henvendelse til Servicekontoret i Rådhuset.

Selv om institusjonsvalget har hatt varierende valgdeltakelse vil rådmannen foreslå at det skal mottas forhåndsstemmer ved samme institusjoner som sist med unntak av Bjørnang som ikke lenger fungerer som helseinstitusjon.

Frist for innsendelse av søknad om ambulerende stemmegivning settes til onsdag 4. september 2013.

 Til toppen av siden

Publisert: 25.11.2010 12:40 Sist endret: 21.06.2013 15:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051