Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 08.05.13 - sak 1/13 - Stortings- og sametingsvalget 2013 - Delegering av valgstyrets myndighet

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2013/2685  
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 08.05.13 1/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapssekretæren velges som sekretær for valgstyret.

Det delegeres til valgstyrets leder å fatte avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Det delegeres til et arbeidsutvalg å foreta prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger. Som arbeidsutvalg oppnevnes:


Minst 2 medlemmer av arbeidsutvalget må være tilstede under åpningen av omslagskonvoluttene.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Kommunelovens bestemmelser om delegering av myndighet kommer til anvendelse (§10 nr. 4 og § 23 nr. 4).

Til behandling av enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning kan valgstyrets leder, et arbeidsutvalg eller administrasjonssjefen gis vedtaksmyndighet som tilligger valgstyret etter loven.

I forbindelse med forberedelse til stortingsvalget 2013 vil det være behov for at det kan fattes avgjørelse i hastesaker – saker av ren praktisk art som sjelden vil være av prinsipiell betydning. Dette vil være gjøremål som å sette opp manntall, legge det ut til alminnelig ettersyn, foreta nødvendige kunngjøringer, trykking av stemmesedler, underrette velgere og kandidater, oppnevning av oppgjørspersonell m.m.

En avgjørelse om ikke å godkjenne en stemmegivning antas å være av prinsipiell betydning. Valgstyret må derfor selv foreta avgjørelser om ikke å godkjenne en stemmegivning. Myndighet til å godkjenne kurante stemmegivninger kan imidlertid delegeres, jfr. valghåndbokas kap. 3.3

Valgstyret kan ikke delegere dette til valgstyrets leder eller valgstyrets sekretær alene, men kan i denne forbindelse opprette et arbeidsutvalg.

Det må også velges sekretær som skal ha det daglige ansvar for valgstyrets arbeid i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2013.

Vurdering:

I henhold til tidligere praksis tilrås det at det delegeres til leder av valgstyret å fatte avgjørelse i hastesaker.

Rådmannen vil foreslå at valgstyret også for dette valget delegerer fullmakt til å godkjenne kurante forhåndsstemmer til et arbeidsutvalg.

 Til toppen av siden

Publisert: 25.11.2010 12:40 Sist endret: 03.05.2013 11:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051