Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyrevalget 2015 - Krav som stilles i forbindelse med innlevering av listeforslag

I Valglovens kapittel 6 fremgår hvilke krav som stilles til listeforslag i forbindelse med bl.a. kommunestyrevalg.

Disse kravene er:

- Frist for innlevering:

Fristen for innlevering av listeforslag er:

31. mars 2015 kl. 12

Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til kommunen. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. Listeforslaget må leveres i papirformat og tosidig. På den ene siden skal alle kandidatene stå, på den andre skal listens underskrivere stå. Departementet har utarbeidet skjema for listeforslaget.

- Tilbakekalling av listeforslag:

Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest 20. april 2015.

Alle frister er endelige og kan ikke endres.

- Listeforslaget må oppfylle følgende vilkår:

 1. Det må angi hvilke valg det gjelder. Det må tydelig vise at listen gjelder kommunestyrevalget 2015 i Levanger kommune.
 2. Det skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften.
 3. Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Listeforslaget skal inneholde kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsår. Listeforslaget må inneholde minst 7 navn. I Levanger kommune kan forslaget maksimalt inneholde 41 navn, dvs. antall representanter i kommunestyret (35) med et tillegg av inntil 6 andre navn.
  Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidater får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av de antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Med 35 representanter i kommunestyret kan forslagsstillerne gi stemmetillegg til inntil 6 kandidater. Disse kandidatene skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift.
 4. Listeforslaget må være underskrevet av minst 2 av styremedlemmene i partiet (for partier registrert i Partiregisteret).
 5. Det må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant de som har skrevet under på listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.


- Vedlegg som skal følge med listeforslaget:

 1. En oversikt over kandidatenes fødselsdato og gjerne også adresse.
 2. En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
 3. Dersom en av kandidatene til kommunestyrevalget ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge med en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være manntallsført i kommunen på valgdagen.
 4. Dersom en kandidat til kommunestyrevalget ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det vedlegges en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vi ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.


Vi gjør oppmerksom på endringer i valgloven siden forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg om rett til å kreve seg fritatt fra valg. Valgloven § 3-4 (1) lyder nå:
"Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten" 

Listeforslag med vedlegg sendes:

Levanger kommune, pb. 130, 7601 Levanger

Kopi av listeforslag sendes pr. e-post til: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no

NB! selv om listen oversendes elektronisk må et underskrevet eksemplar sendes med post eller leveres til kommunen innen fristen. 

Merk! Det er partiets/gruppens ansvar å sørge for at listeforslagene blir satt opp i samsvar med lovens bestemmelser. Dere må påse at den oppgitte tillitsvalgte med vararepresentant er tilgjengelige for valgstyret – for å bringe listeforslagene i orden helt fram til listeforslaget er godkjent av valgstyret senest 1. juni 2015.

Skulle noe være uklart er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Jfr. detaljert regelverk: Valg.no

 • Skjema for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget PDF 
 • Vedlegg til listeforslag excel - ODS (OpenDocument)

 • Lykke til! 

  Vennlig hilsen

  Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
  Rita-Mari Keiserås 
  Formannskapssekretær/valgstyrets sekretær

  Til toppen av siden

  Publisert: 18.02.2015 12:08 Sist endret: 18.09.2015 08:34
  Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
  Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051