Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Vedtekter for Levanger ungdomsråd


Vedtatt av kommunestyret 25.01.17, saksutrening - vedtak - video
 - som PDF

”Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom.”

Formål og ansvarsområde 

1 Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. Gjennom demokratiske prosesser skal ungdomsrådet gi ungdommene i Levanger mer innflytelse over sin egen hverdag. Rådet skal være partipolitisk uavhengig og ivareta interessene til ungdom i hele Levanger kommune. Slik vil Levanger kommunes ungdom sikres muligheter til medvirkning og innflytelse i lokaldemokratiet
2 Ungdomsrådet skal øke samfunnsengasjementet hos ungdommer i Levanger. Gjennom ungdomsrådet kan de unge selv få være med på å skape sin egen fritid, trygge sine rettigheter og drive ungdomspolitikk ut fra egne ønsker og meninger. Ungdomsrådet vil gi ungdommene reell trening i medvirkning gjennom opplæring i demokratiske spilleregler.
3 Ungdomsrådet skal arbeide for et godt ungdomsmiljø, som er et viktig ansvarsområde. Det er ei målsetting at alle ungdommene i Levanger skal ha mulighet til å treffe andre unge og gjøre noe artig og nyttig sammen på fritida. Her ligger det også et stort ansvar i de problemene som ungdommene møter i hverdagen, som for eksempel rusmisbruk, mobbing, rasisme, vold, urettferdig behandling av elever og lignende.
  
§ 1

 Forholdet til Levanger kommmune

1.1

Kommunestyret i Levanger vedtok i sak 11/98 at det skulle opprettes et ungdommens kommunestyre. I sak 01/00 ble vedtekter for ungdomsrådet i Levanger kommune vedtatt og ungdomsrådet opprettet. Vedtektene ble videre revidert i kommunestyret i sak 32/08 og 04/17.

Vedtektsendringer vedtas i kommunestyret etter forslag fra Ungdomsrådet, eller når rådmannen vurderer behovet.

1.2

Rådets kjernevirksomhet er å være et demokratisk talerør for barn og ungdom og ivareta interesser og øke samfunnsengasjementet for ungdommer i Levanger.

1.3

Ungdomsrådet skal legge fram årsmelding for kommunestyret hvert år. Årsmeldinga skal gjenspeile aktivitetene ungdomsrådet har hatt det siste året.

1.4

Ungdomsrådet skal ha en fast kontaktperson i kommuneadministrasjonen. Kontaktpersonens fremste rolle er å være en veileder for ungdomsrådet.

1.5

Ungdomsrådet er et fast høringsorgan i kommunen i saker som har konsekvenser for barn og unges hverdag. Representanter fra ungdomsrådet skal inviteres til kommunestyremøter, formannskapsmøter, komitemøter og kommunale utvalg der barne- og ungdomssaker behandles.

1.6

Ungdomsrådet har rett til innsyn i saksdokumenter som omhandler viktige eller aktuelle saker for barn og ungdom.

§2

Valg om sammensetning av ungdomsråd

2.1

Medlemmene i rådet velges i perioden September-oktober. Oktober blir en overgangsmåned der det gamle rådet takker for seg og det nye rådet konstituerer seg og gjennomfører opplæring.

2.2

I et samlet råd skal det til sammen være 14 representanter, derav 12 skolerepresentanter. 2 representanter fra LVGS (studiespes og yrkesfag), 2 representanter fra hhv. LUSK, Skogn BU, Åsen, Ytterøy og Vårtun. De øvrige 2 representantene er frie plasser som velges på USLE-møtet. Alle representantene skal være innen en alder av 13-19år, og velges for to år av gangen. Det er ingen begrensning på antall perioder en representant kan sitte i rådet ut over begrensningen i alder.

Ved valg er halve rådet (7stk) på valg hvert år, alle velges for en 2-års periode.

2.3

Rådet konstituerer seg selv med leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og ett styremedlem. Disse velges for 1 år av gangen. Styrets oppgaver er ytterligere beskrevet i styreinstruksen.

2.4

Hver skolerepresentant skal velges av elevrådene. Medlemmer av rådet besøker skolene i forkant av valget og informerer om valgprosedyren og om ungdomsrådets arbeid. Alle elever, uavhengig av om de er elevrådsrepresentanter skal kunne bli valgt. 

2.5

Alle medlemmene i det nye rådet skal stadfestes av kommunestyret. 

§3

Møter

3.1

Det kreves god møteskikk. Møteinnkalling med sakliste og referat for forrige møte blir sendt ut av rådets leder i samråd med rådets veileder, minimum 1 uke før møtet. Det forventes at alle stiller forberedt på møtene. Rådet forplikter seg for øvrig å følge styrets fastsatte møteregler. 

Forfall rapporteres i god tid, ved stort forfall, 7 medlemmer eller flere, er rådet ikke vedtaksdyktig og styret vurderer om møtet skal avholdes eller ikke.

3.2

Ungdomsrådet skal arrangere og kalle inn til USLE (Utvidet Storsamling for ungdommer i Levanger) minst én gang i året. Samlinga skal avholdes før høstferien. USLE er et åpent allmøte, og alle som møter har stemme-, tale- og forslagsrett. Det skal åpnes for at alle kan komme med innspill og foreslå saker for ungdomsrådet. Det skal også velges USLE-representanter til ungdomsrådet på dette møtet. 

3.3

Ungdomsrådet skal i tillegg til USLE-møte avholde ordinære møter i forkant av kommunestyremøter, og med samme tidsintervall som disse. Møter utover dette avklares ved behov. 

3.4

Alle vedtak skal avgjøres med simpelt flertall. Ved likt stemmetall er det lederens stemme som avgjør.

Avgjørelser taes med et vedtaksdyktig råd, men i saker som må tas p.g.a. tidspress, i skoleferie eller lignende kan styret ta avgjørelser de mener er det beste for rådet. Disse sakene skal godkjennes av ungdomsrådet på neste møte. 

3.5

Følgende personer skal inviteres til ungdomsrådets møter, og vil ha status som observatører med forslags- og talerett.

  • Ungdomsrådets veileder
  • Ordføreren
  • Rådmannen
  • Barn- og unges representant i plansaker
  • SLT-koordinator
       
§4

Økonomi

4.1

Ungdomsrådet disponerer sitt eget driftsbudsjett. Midlene skal brukes til reisegodtgjørelse, seminar/opplæring og evt. enkel servering på møtene. Ungdomsrådet står videre fritt til å disponere de resterende midlene til iverksetting av tiltak, arrangere USLE-møte, og til egne arrangement og aktiviteter. Størrelsen på budsjettet blir fastsatt ved de årlige budsjettbehandlingene i kommunestyret. 

4.2

Levanger Ungdomsråd har i utgangspunktet ikke midler tiltenkt tilskudd/støtte, kun til eget bruk til opplæring, kurs og egne aktiviteter. Rådet kan velge å bruke penger på aktiviteter i regi av andre dersom aktiviteten kommer fellesskapet til gode, fremmer trivsel og samhold, og er åpent for alle. 

4.3

Det gis ikke møtegodtgjørelse for møtene i ungdomsrådet utover dekning av reiseutgifter. 

4.4

Ungdomsrådets veileder har det overordna ansvaret for ungdomsrådets budsjett- og regnskap. 

Til toppen av siden


Publisert: 13.02.2017 14:34 Sist endret: 15.03.2017 14:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051