Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Spørsmål og svar til/fra folkevalgte


Søk på siden med Ctrl + F (pc) - (formannskapssekretær)


Spørsmål 28.10.19 Beregningsgrunnlag for barnetrygd

Jeg har forstått det slik at barnetrygden inngår i beregningsgrunnlaget for sosialstønad i Levanger kommune. I den forbindelse så lurer jeg på om hvor mange barnefamilier som får sosialstøtte dette gjelder? Hvor lenge de får denne støtten? Om det er "gjengangere?" Om hvilke gruppen har spesifikke kjennetegn? Og hva det vil koste å innføre en ny beregningspraksis for sosialstønad hvor barnetrygden ikke tas inn i beregningsgrunnlaget?

Einar Dahlum
Rødt

Svar fra NAV Levanger:

«Jeg har forstått det slik at barnetrygden inngår i beregningsgrunnlaget for sosialstønad i Levanger kommune».

 • Ja, og dette er begrunnet med at alle inntekter legges til grunn mot at man tar inn statens egne barnetillegg som utgift (differensiert på alder). I tillegg vektlegges det faglig skjønn jfr. en individuell vurdering ut fra den faktiske situasjon til den enkelte/familie.

 
«I den forbindelse så lurer jeg på om hvor mange barnefamilier som får sosialstøtte dette gjelder?»

 • Våre rapporter (noe usikre tall jfr. grunnlag/i fagsystemet) tilsier at vi i 2019 (frem t.o.m. 31.10.19) har hatt utbetalinger til 114 klienter med forsørgelsesansvar (minimum 50%).
  (NB! Barn regnes ikke inn i dette tallet – de kommer inn under sine foresatte).
  På årsbasis er det noe over 30% av mottakere av sosialhjelp som har barn/forsørgelse.

 
«Hvor lenge de får denne støtten?»

 • Øk. stønad er en midlertidig og sekundær stønad – dvs. varighet etter behov. Dette tilsier at det er stor variasjon på varighet. 

 
«Om det er "gjengangere?" Om hvilke gruppen har spesifikke kjennetegn?».

 • Det er naturlig ulike brukergrupper, men vi har flere flyktningfamilier med barn som er langtidsmottakere i kommunen. Flere sliter med å komme i arbeid og fyller ikke de helsemessige vilkårene for andre ytelser i folketrygden, og de blir langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp.


«Og hva det vil koste å innføre en ny beregningspraksis for sosialstønad hvor barnetrygden ikke tas inn i beregningsgrunnlaget?»

 • Tas barnetrygden ut som inntekt (og barnetilleggene står som i dag) vil økningen tilsvare barnetrygden for hver familie i økte kostnader for kommunen.
  Noen eksempler:
  Familie med 3 barn med behov for sosialhjelp beholder da barnetrygden (1054,- x 3 = 3162,- ) pluss evt. småbarnstillegg 660,- ekstra hver måned.
  Dette blir ren påplussing i kommunens kostnader på sosialhjelp.
  For en ensligforsørgere vil en ekstra barnetrygd (1054,-) plusses på (såkalt utvidet barnetrygd).

  Det er også viktig å bemerke at flere som i dag greier seg selv (f.eks. som har andre ytelser som AAP) vil komme inn som nye brukere/mottakere av sosialhjelp.
  Dette vil gi økte kostnader for kommunen.

  Et regneeksempel (kun kalkyle med utg.pkt. bl.a. i flere flyktn.storfamiiler med fra 5 – 8 barn) så vil dette kunne tilsvare: 1054,- x 30 barn x 12 mnd. = ca. 380.000,- i ekstra kostnader for kommunen i års virkning.

  Dette er etter vår vurdering og erfaring ikke et virkemiddel som vil sikre at nettopp disse pengene faktisk blir brukt til barnas beste.
  Mottakere av sosialhjelp kan ofte ha flere ulike sosiale og økonomiske problemer og foreldrene står dermed i vanskelige prioriteringer som dessverre ikke alltid gjør at barna blir prioritert.

  Veiledende satser er kun retningsgivende. I alle saker om økonomisk sosialhjelp foretar NAV Levanger skjønnsmessige, individuelle og konkret vurderinger av brukers hjelpebehov. Fokus på barns situasjon står klart i formålsparagrafen, og skal vektlegges i våre vurderinger.
  Det tas særlig hensyn til barn og unges situasjon med mål om at barn og unge skal sikres en trygg oppvekst og at de skal kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har en vanskelig økonomi.

  Etter NAV Levanger sin vurdering bidrar øremerkede tiltak til at barn og unge får muligheten til deltagelse i aktiviteter og derigjennom inkluderes. Dette vil være et mer målrettet og effektivt tiltak for å forebygge og motvirke konsekvensene av fattigdom, for barn og unge som lever i familier med vedvarende lavinntekt, enn å ta ut barnebidrag og barnetrygd fra beregningsgrunnlaget/endre satsene.
  Til toppen av siden 
Publisert: 12.11.2019 07:55 Sist endret: 25.11.2019 15:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051