Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingsutvalget 13.11.19 - sak 53/19 - Detaljregulering Lundvegen 1

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2019/1323

   

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingsutvalget 13.11.19 53/19

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Lundvegen 1 legges frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse (inkludert ROS), datert 2/10 2019 PDF
   
 2. Plankart, datert 2/10 2019 PDF
   
 3. Planbestemmelser PDF
   
 4. Støyrapport PDF
   
 5. Geoteknisk vurdering PDF

 
Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Promidt AS fremmer på vegne av grunneier i Lundvegen 1, gnr 32 bnr 65 og 85 på Skogn, et privat forslag til ny regulering på eiendommen. Planområdet ligger i boligfeltet ved Holsandlia nært Skogn sentrum. Området foreslås detaljregulert til boligformål med 6 leiligheter med tilhørende funksjoner. Prosjektet er en boligfortetting av en eneboligtomt på ca. 1,2 daa

Klikk for større bilde

Planområdet.

Området er i dag bebygget med en eldre enebolig. Tomten er forholdsvis flat med en liten helning mot vest. Omkringliggende bebyggelse er boliger, både eneboliger og rekkehus/leiligheter. I nord grenser planområdet mot Rv 654, Holsandlia. Dette er en hovedveg med ca 3600 i ÅDT (årsdøgntrafikk/kjøretøyer pr. dag). Det går en høgspentlinje gjennom østre del av tomten.

Klikk for større bilde

Beliggenhet 

Planstatus.

Planområdet er i dag regulert gjennom to reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel.

Reguleringsplan for Skogn sentrum, vedtatt i 1983, berører nordre del av tomten. Her er det regulert gang- og sykkelveg og støyskjerm.

Endring av reguleringsplan for Skogn sentrum, vedtatt i 1991, berører vestre del av tomten. Her er arealformålet boligbebyggelse med fareområde høgspentlinje. Innenfor skravuren for høgspentlinje er det byggeforbud.

Resten av tomten er regulert gjennom kommuneplanens arealdel. Her er formålet eksisterende boligbebyggelse.

Klikk for større bilde

Gjeldende planstatus 

Kommunen har vurdert planinitiativet i forhold til forskrift om konsekvensutrednings §§6, 8 og 10.  I oppstartsmøte i saken ble det konkludert fra kommunens side med at plantiltaket ikke utløste krav om planprogram og konsekvensutredning.

Planforslaget.

Generelt.

Planforslaget tilrettelegger for fortetting av en eksisterende boligtomt. Planforslaget inneholder i tillegg til boligformålet regulering av lekeplass, uteoppholdsareal og gårdsplass.  

Bebyggelsen.

Det planlegges for ett boligbygg i 2 etasjer med i alt 6 boenheter. Rekkehuset kan tillates oppført med pulttak og/eller flatt tak og en maksimal gesimshøyde på 9 meter.

Biladkomst og gang-/sykkelveg.

Adkomsten er planlagt fra Lundvegen, som er kommunal veg.

Parkering.

Parkeringen er hovedsakelig løst gjennom parkeringskjeller under bygget. Det er i reguleringsbestemmelsene satt krav til at det skal etableres parkeringskjeller. Parkeringskravet er på 1 garasjeplass + 0,2 gjesteplass pr. boenhet. Minimum 5% av plassene skal være tilrettelagt bevegelseshemmede. Det skal innenfor planområdet anlegges min. 2 parkeringsplass for sykkel pr. boenhet

Lek og uteopphold.

Reguleringsbestemmelsene sikrer at det skal avsettes min 50 m2 uteoppholdsareal pr boenhet på bakkeplan. Det skal også etableres en småbarnslekeplass på minimum 150m2. Felles lekeareal og uteopphold skal være felles for beboerne innenfor planen. På arealer tillates oppført lekeutstyr, sandkasse, sittemøbler mm.

Universell utforming.

Minimum 50 % av boenhetene skal utføres som tilgjengelige boenheter.

Støy.

Det er støyutfordringer på tomten i forhold til vegtrafikkstøy både fra fv 754 – Holsandlia og Lundvegen. Det er utarbeidet en støyrapport som er vedlagt saken og som beskriver nødvendige støyreduserende tiltak.

En støyskjerm med høyde 2.5 meter over bakkenivå vil gi tilstrekkelig støyskjerming av uteområdet.

For at boenhetene skal kunne ha en stille side anbefaler støyrapporten at balkong i vest innglasses for to av leilighetene i 2. etasje. Sørligste leilighet i plan 2 kan ha tett rekkverk i høyde 1.2 meter med absorpsjonsplater i taket.

Reguleringsbestemmelsene sier at for uteopphold skal støynivå ikke overstige Miljødepartementet retningslinjer T-1442/2016 tabell 3. Støyskjerm eller andre tiltak påkreves og skal være tilfredsstillende før ferdigattest kan gis.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Risiko- og sårbarhetsvurderingene er gjennomført med utgangspunkt i Direktoratet for sivil beredskaps retningslinjer for gjennomføring av slike analyser. Utgangspunktet for analysen har vært å synliggjøre og forebygge mulige uønskede hendelser. Uønskede hendelser kan være fare for mennesker, miljø og økonomiske verdier og trusler mot samfunnsviktige funksjoner.

Det er funnet risiko knyttet til eksisterende høgspentlinje som går gjennom planområdet. Det er derfor sikret at denne skal omlegges før igangsettingstillatelse gis.

Kulturminner.

Det er ikke registrert automatiske fredete kulturminner for området. Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og meldes til kulturvernmyndighetene.

Naturmangfold.

Det er ikke registrert vegetasjon, dyreliv eller naturtyper som kan ta skade av detaljreguleringen. Det er ikke funnet naturverdier eller andre truede arter innenfor tiltakets influensområde ved Artskart, Naturbasen og MiS (NIBIO). Dette menes å være tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag etter NML § 8.

Vann-, avløp-, energiløsninger.

Kommunale VA ledninger blir ikke påvirket av denne utbyggingen. Levanger kommune er i gang med å oppgradere VA anlegget langs Lundvegen, og nytt påkoblingspunkt til aktuell tomt er planlagt. 

Utbyggingsavtale.

Levanger kommune v/ kommunalteknikk har bekreftet at det ikke er krav til utbyggingsavtale for dette reguleringsarbeidet.

Planprosess.

Medvirkning.

Oppstartsmøte med Levanger kommune ble avholdt 11.3.2019. Planoppstart ble varslet i avisa Innherred 23.03.2019 og kunngjort på kommunens hjemmeside samme dato. Varslingsbrev ble sendt til naboer og berørte sektormyndigheter. 

Det foreligger totalt 4 innspill til oppstart av saken. Uttalelsene er kommentert i vedlagte planbeskrivelse.

Vurdering:

Forholdet til overordna plan og gjeldende regulering:

Planforslaget er i tråd med gjeldende arealbruk i gjeldende reguleringsplan og kommuneplanens arealdel.

Støy

En utfordring med planområdet er beliggenheten nært inntil den trafikkerte fylkesvegen opp Holsandlia. Dette medfører støyutfordringer i forhold til uteoppholdsareal og f.eks. soverom. Det er i vedlagte støyrapport vist til at dette kan løses med støyskjermingstiltak og fasadetiltak på bygningen.

Uteoppholdsareal/lek:

I planforslaget har de tatt utgangspunkt i at det skal være minimum 50 m2 til felles uteoppholdsareal per boenhet. Dette er i tråd med føringene i kommuneplanens arealdel. Når det planlegges over 5 boenheter utløser det også krav til en småbarnslekeplass. Kravet til at det etableres lekeplass er fastsatt i reguleringsbestemmelsene.

Bebyggelsens plassering, utforming og høyder:

Bebyggelsen skal utformes i 2 etasjer med flate tak eller pulttak og har en maksimal gesimshøyde på 9 meter angitt i planbestemmelsene. Nabolaget består i dag hovedsakelig av lave rekkehus og eneboliger. Dette gjør at den planlagte bebyggelsen vil skille seg noe ut både i volum og i høyde i forhold til bebyggelsen rundt. Boligbebyggelse i 2 etasjer er imidlertid ikke høyt, og tomtens beliggenhet sentralt på Skogn gjør den godt egnet til fortetting. Det er viktig for kommunen å utnytte fortettingspotensialet i de sentrumsnære områdene, og dette prosjektet vil gi et positivt bidrag til boligbehovet på Skogn.

Parkeringsløsning:

Parkeringsløsningen som foreslås er parkeringskjeller. Dette er positivt og gjør at tomtens areal kan utnyttes bedre.

Konklusjon:

Forslag til detaljregulering for Lundvegen 1 legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10 slik at alle får anledning til å uttale seg til forslaget.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.11.2019 19:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051