Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingsutvalget 13.11.19 - sak 51/19 - Utbygging av kommunalt boligfelt i Markabygda

Marit Glæstad Sølvberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit Glæstad Sølvberg
Arkivsaknr: 2019/5987

   

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingsutvalget 13.11.19 51/19

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

  1. Markabygda boligfelt bygges ikke ut nå.
  2. «Temaplan for kommunal tomteutvikling» må vurdere om kommunen skal endre dagens selvkostprinsipp for framtidige kommunale boligfelt.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunen har i noe år nå utredet mulighet for boligfelt i Markabygda. Bakgrunnen er at det ikke finnes tilgjengelige eneboligtomter i området. Alternativet pr i dag er spredt boligbebyggelse for å bygge nytt hus. Det er i kommuneplanens arealdel åpnet for spredt boligbygging i Markabygda. Da arbeidet startet ble det antatt at det kunne bygges 8-10 tomter på planområdet.  

I prosessen ble det nødvendig å minske antall tomter på grunn av terrenget, men også pga. gravhaug på området. Det kom her krav fra fylkeskommunen om at gravhaugen skulle ivaretas med siktsoner. Det ble i 2017 vedtatt reguleringsplan for området, med 6 eneboligtomter. Det er krevende å utvikle så små boligfelt da grunnkostnaden med blant annet prosjektering og infrastruktur blir forholdsmessig høy pr tomt i forhold til i større boligfelt.  

Reguleringsplanen som ble vedtatt i 2017:

Klikk for større kart 

Det ble sendt ut anbud i 2018 som til sammen med påløpte kostnader på prosjekteringsarbeid, grunnerverv mm vil gi en tomtepris på ca. kr. 1 100 000,- pr tomt. Dette vil være minstepris, erfaringsmessig vil det komme på uforutsette utgifter i byggeprosessen.

Vurdering:

Tomteprisene ved nybygde felt i andre deler av kommunen har de siste årene variert mellom kr. 450 000,- og kr. 650 000,- pr dekar. En pris på kr. 1 100 000,- pr tomt (tomtene er under ett dekar i dette prosjektet) vil trolig gjøre tomtene tunge å selge og kommunen vil binde opp en del kapital over tid.

Prinsippet som hittil er brukt for tomtesalg, er selvkost. Det er beregnet selvkost for hvert enkelt boligfelt. Kommunen har ikke tidligere vurdert subsidiering ved tomtesalg. Dette kan være en mulighet for å realisere boligfeltet i Markabygda. De kostnader som ikke blir belastet tomtene i Markabygda, må da fordeles på andre kommunale boligtomter som bygges i Levanger de neste årene. Dette er en prinsipiell sak som bør sees i sammenheng med selvkostprinsippet ved salg av alle kommunale tomter og vurderes i «Temaplan for kommunal tomteutvikling». Temaplanen skal utarbeides i 2020.

Det er fram til nå påløpt en del kostnader i prosjektet, ca. kr. 2 500 000,-. Dersom tomtene ikke bygges står disse som tap. Dersom prosjektet realiseres, vil kostnadene bli kr 7 500 000,-. Erfaringsmessig påløper det uforutsette kostnader i prosjektet i tillegg. Det er derfor vurdert å være stor risiko med å starte utbyggingen.

Kommunedirektøren tilrår at boligfeltet ikke bygges ut nå. I «Temaplan for kommunal tomteutvikling» vurderes det om kommunen skal endre praksis med selvkost for hvert boligfelt som utvikles og utarbeide en modell der nye sentrumsnære kommunale boligfelt skal subsidiere utvikling av boligfelt i grendene. Denne saken kan vurderes på nytt etter at kommunestyret har vedtatt hvilke prinsipp som skal legges til grunn i den nye temaplanen.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.11.2019 19:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051