Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingsutvalget 12.02.20

Møtested/tidspunkt:
Formannskapssalen, Levanger rådhus
13.00 - 15.50

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til plan- og utviklingsutvalgets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 7/20 Valg til godkjenning/signering protokoll - vedtak
PS 8/20 Referatsaker PU utredning vedtak
PS 9/20 Detaljregulering Troset grustak - sluttbehandling utredning vedtak
PS 10/20 Oppheving av regulerings- /bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan for Levanger sentrum utredning vedtak
PS 11/20 Temaplan vannforsyning utredning vedtak
PS 12/20 Temaplan avløp og vannmiljø utredning vedtak
FO 3/20 Spørsmål fra Kaja Skårdal Hegstad (SV) - Sjøgata brygge tekst behandl

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 + 2 av 11.  

Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Bjørg Annie Pedersen Boneng SP Leder sp/h/frp/krf -  Forfall
Lars Erik Ertsås H Nestleder sp/h/frp/krf x  
Merete Bøhn-Flatås SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Geir Tore Persøy FRP Medlem sp/h/frp/krf x  
Arild Røsdal SP Medlem sp/h/frp/krf - Forfall
Randi Haugskott SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Stig Ove Sommervoll AP Medlem ap x  
Tone Jørstad AP Medlem ap x  
Per Espen Aunan AP Medlem ap x  
Kjartan Gjelvold MDG Medlem mdg/r/v x  
Kaja Skårdal Hegstad SV Medlem sv x  
Ivar Haarstad  Varamedlem sp/h/frp/krf  Møter for: Arild Røsdal  
Inge Johansen FRP Varamedlem sp/h/frp/krf x Møter for: Bjørg Annie Pedersen Boneng

 
Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Trude M. Nøst, enhetsleder Arealforvaltning Per Anders Røstad, fagansvarlig vann og avløp Bjørn Sandvik (sak 11 og 12), Åsmund Brygfjeld (protokoll) 

Orienteringer/tema:


Forespørsel fra Kaja Skårdal Hegstad, SV:

Status detaljereguleringsplan Jernbanegata (Garasjesaken)

Kommunedirektøren besvarte forslaget

Det ble i etterkant av opphevingen gjennomført ett skype-møte med fylkesmannen. I etterkant av møtet ble det sendt et brev til fylkesmannen med anmodning om å se på saken på nytt (vedlegg). Vi har ennå ikke fått noe svar på brevet.

Det er ikke startet noe nytt reguleringsarbeid for området.

Det som er problematisk i forhold til å bruke området til lek er den påviste forurensningen av grunnen i området. Miljørapporten viser høye verdier av tungmetaller i grunnen noe som gjør det uegnet til leg hvis ikke det foretas masseutskifting.

Til toppen av siden

 

 

PS 7/20 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 12.02.2020

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Ivar Haarstad , H, og Randi Haugskott, SP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Ivar Haarstad , H, og Randi Haugskott, SP
Til toppen av siden 

 

PS 8/20 Referatsaker PU

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 12.02.2020

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden 

 

PS 9/20 Detaljregulering Troset grustak – sluttbehandling

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Detaljregulering Troset masseuttak, sist rev. 30.01.20, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 12.02.2020

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Kjartan Gjelvold, MDG:

Trosetmyra tas ut av planforslaget.

Avstemning:

Gjelvolds forslag til endring avvist med 9 mot 2 stemmer (Kjartan Gjelvold, Kaja Skårdal Hegstad)

Kommunedirektørens forslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 2 stemmer (Kjartan Gjelvold, Kaja Skårdal Hegstad)

INNSTILLING:

Detaljregulering Troset masseuttak, sist rev. 30.01.20, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden 

 

PS 10/20 Oppheving av regulerings- /bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan for Levanger sentrum

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Oppheving av 118 planer i henhold til vedlagte liste datert 19.05.2017, inkludert alle mindre vesentlige endringer og mindre endringer innenfor disse planene, vedtas iht. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 12.02.2020

Saksordfører:

Lars Erik Ertsås, H

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Oppheving av 118 planer i henhold til vedlagte liste datert 19.05.2017, inkludert alle mindre vesentlige endringer og mindre endringer innenfor disse planene, vedtas iht. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12.
Til toppen av siden 

 

PS 11/20 Temaplan vannforsyning

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Temaplan vannforsyning 2020-2027, datert 22.01.2020, godkjennes for utlegging på høring.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 12.02.2020

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Per Espen Aunan, AP:

Planen sendes tilbake med formål å omtale sikker vannforsyning til landbruket, samt ny gjennomgang og vurderinger, hvor Ytterøy vannverk sine utfordringer og mangler blir behørig belyst.

Avstemning:

Forslag til vedtak fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Planen sendes tilbake med formål å omtale sikker vannforsyning til landbruket, samt ny gjennomgang og vurderinger hvor Ytterøy vannverk sine utfordringer og mangler blir behørig belyst.
Til toppen av siden 

 

PS 12/20 Temaplan avløp og vannmiljø

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Temaplan avløp og vannmiljø 2020-2027 datert 22.01.2020 godkjennes for utlegging på høring.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 12.02.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Temaplan avløp og vannmiljø 2020-2027 datert 22.01.2020 godkjennes for utlegging på høring.
Til toppen av siden 

 

FO 3/20 Spørsmål fra Kaja Skårdal Hegstad (SV) - Sjøgata brygge

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 12.02.2020

Levanger kommune er grunneier av tomtearealet som skal benyttes. Det er opplyst at arealet er festet bort til Levanger Kjøpesenter AS for 80 år fra år 2003 og at eiendommen senere er seksjonert i 14 seksjoner. Stiklestad Eiendom har en opsjon på å kjøpe tomta til Levanger kjøpesenter fra 2016 (opplyst i Innherred 29. januar)

Det er rimelig å anta at reguleringsvedtaket har ført til at kvadratmeterprisen på grunnarealet har økt betydelig i verdi. Dette vil i særdeleshet gjelde det arealet som tidligere var regulert til parkering, parkeringshus/-anlegg (05C), og som nå er regulert til bolig. I saksfremlegget er de økonomiske konsekvensene for Levanger kommune ikke omtalt. Det er nødvendig å få klarhet i dette, da det potensielt kan være snakk om et betydelig beløp som kommunen går glipp av. Flere innbyggere har stilt spørsmål ved om kommunen «gir bort» den «beste tomta i byen». Dette må møtes med åpenhet rundt de økonomiske forholdene. 

  1. Det bes om at festeavtalen mellom Levanger kommune og Levanger Kjøpesenter AS fremlegges. Dersom det eksisterer andre festeavtaler med kommunen som bortfester vedrørende gnr/bnr 315/118 bes også disse fremlagt. 
  2. Er det kjent hvilken organisasjonsform/eierstruktur trinn 1 og trinn 2 skal ha? Skal det opprettes nye borettslag, eierseksjonssameier, eller skal eksisterende eierseksjonssameie utvides med flere enheter?
  3. Hvis det ikke skal opprettes nye eierenheter, og trinn 1 og 2 skal realiseres ved at det eksisterende eierseksjonssameiet utvides med flere enheter, vil det eksisterende eierseksjonssameiet ha rett på innløsning etter tomtefesteloven, og hvis ja, når kan innløsning kreves?
  4. Hvis det skal opprettes nye organisasjonsformer for trinn 1 og trinn 2, for eksempel nye eierseksjonssameier:

i)      Skal disse tre inn i eksisterende festeavtale hvor Levanger Kjøpesenter AS eller andre er fester?

a.       Hvis ja: Vil en slik inntreden være avhengig av grunneier/bortfesters (altså kommunens) samtykke i henhold til festeavtale/tomtefesteloven?

b.       Vil den/de nye eierstrukturen(e) ha rett til innløsning av tomtene etter tomtefesteloven § 32, og hvis ja, når kan innløsning kreves? 

Eller:

ii)    Skal det inngås nye festeavtaler for trinn 1 og trinn 2?

a.       Hvis ja: Vil den/de nye eierstrukturen(e) ha rett til innløsning av tomtene etter tomtefesteloven § 32, og hvis ja, når kan innløsning kreves?

b.       Hvis ja: Hvilke planer har kommunen for verdisetting av tomtene og fastsettelse av festeavgift for trinn 1 og 2?

Eller:

iii)  Skal en eller begge tomtene tilknyttet trinn 1 og 2 fradeles som nye grunneiendommer?

a.       Hvis ja: Hvem skal være hjemmelshaver til de nye grunneiendommene? Hvilke planer har kommunen for verdisetting av de nye grunneiendommene? Skal det betales vederlag for de nye grunneiendommene hvor trinn 1 og 2 skal oppføres?


Møteleder (Lars Erik Ertsås) besvarte spørsmålet

  1. Festekontrakt for gnr 515, bnr 118, 119, 120 og 284 ble i 2003 inngått mellom Levanger kommune og Levanger Kjøpesenter AS. Festekontrakten ble inngått for en periode på 80 år regnet fra 1. januar 2003. Det ble ikke tatt forbehold om samtykke til overføring av festeretten i festekontrakten fra 2003. Festekontrakten vedlegges dette svaret.
  2. Levanger kommune forholder seg til festekontrakt med fester, dvs. Levanger Kjøpesenter AS. Kommunen kjenner ikke til organisasjonsform/eierstruktur for planlagte byggetrinn. Spørsmålet bør rettes til Stiklestad Eiendom AS.
  3. Levanger kommune forholder seg til festekontrakt med fester, dvs. Levanger Kjøpesenter AS.
  4. Levanger kommune forholder seg til festekontrakt med fester, Levanger Kjøpesenter AS.
    Til toppen av siden 
Publisert: 22.10.2019 11:11 Sist endret: 05.03.2020 10:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051