Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingsutvalget 11.12.19

Møtested/tidspunkt:
Formannskapssalen, Levanger rådhus
13.00 - 16.30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til plan- og utviklingsutvalgets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 56/19 Valg til godkjenning/signering protokoll - vedtak
PS 57/19 Referatsaker PUK utredning vedtak
PS 58/19 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune - Fradeling av boligtomt fra 5037/58/1 Tangen - Elling Søraker utredning vedtak
PS 59/19 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Fradeling av to boligtomter - 5037/87/1 Veie østre - Anna Marie Skei Nydal og Magne Nydal utredning vedtak
PS 60/19 Detaljregulering Sjøgata brygge utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10 + 1 av 11.  

Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Bjørg Annie Pedersen Boneng SP Leder sp/h/frp/krf x  
Lars Erik Ertsås H Nestleder sp/h/frp/krf x  
Merete Bøhn-Flatås SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Geir Tore Persøy FRP Medlem sp/h/frp/krf - Forfall
Arild Røsdal SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Randi Haugskott SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Stig Ove Sommervoll AP Medlem ap x  
Tone Jørstad AP Medlem ap x  
Per Espen Aunan AP Medlem ap x  
Kjartan Gjelvold MDG Medlem mdg/r/v x  
Kaja Skårdal Hegstad SV Medlem sv x  
Torunn Elisabeth Skjæran  KRF Varamedlem   sp/h/frp/krf Geir Tore Persøy

 
Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Trude M. Nøst, enhetsleder Arealforvaltning Per Anders Røstad, næringssjef Håkon Okkenhaug, byantikvar Tove NordgaardÅsmund Brygfjeld (protokoll)

Orientering:

Kl. 13.00-14.00 Plan- og bygningsloven – byggesaksbehandling v/Kristine Molde  -  presentasjon PDF

Til toppen av siden

 

PS 56/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.12.2019

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll velges: Randi Haugskott, SP og Lars Erik Ertsås, H

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll velges: Randi Haugskott, SP og Lars Erik Ertsås, H
Til toppen av siden 


 

PS 57/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.12.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden 


 

PS 58/19 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune - Fradeling av boligtomt fra 5037/58/1 Tangen - Elling Søraker

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Levanger kommune innvilger ikke søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger.

Søknaden avslås med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-6 (rettsvirkning av kommuneplan). 

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt. 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.12.2019

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Stig Ove Sommervoll, AP:

Levanger kommune innvilger søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.

Begrunnelse:

Utslipp fra eneboliger er små i forhold til det utslipp som er fra den store husdyrproduksjon som ligger i det samme nedbørsfeltet.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom kommunedirektørens forslag og forslag fremmet i møtet:

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 3 stemmer (Per Aunan, Stig Ove Sommervoll, Tone Jørstad)

VEDTAK:

Levanger kommune innvilger ikke søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger.

Søknaden avslås med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-6 (rettsvirkning av kommuneplan). 

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt. 
Til toppen av siden 

 

PS 59/19 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Fradeling av to boligtomter - 5037/87/1 Veie østre - Anna Marie Skei Nydal og Magne Nydal

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune til fradeling og bebyggelse av to boligtomter i LNFR-område. Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjonen er gitt i dette saksframlegget. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-4, jf. § 20-1 godkjennes søknad fra Anna Marie og Magne Nydal om fradeling av to boligtomter hver på ca. 1,3 dekar som omsøkt fra eiendommen Veie østre med gnr/bnr 87/1 i Levanger kommune.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.   

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.12.2019

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Kaja Skårdal Hegstad, SV:

Det gis ikke dispensasjon.

Søknaden er i strid med LNFR-formålet i kommuneplanen for Levanger kommune.

Begrunnelse:

Det er uheldig dersom det åpnes for en praksis hvor det tillates utbygging i områder som ikke er avklart i overordna plan. En slik praksis vil over tid føre til en undergraving av gjeldende arealplaner og kommunens helhetlige utbyggingsstrategi. En utstrakt dispensasjonsbruk vil over tid undergrave planen som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Lokalisering av eventuelle nye områder for boligformål må primært skje gjennom arealavklaringer i kommuneplanens arealdel.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom kommunedirektørens forslag og forslag fremmet i møtet:

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 3 stemmer (Kjartan Gjelvold, MDG, Kaja Skårdal Hegstad, SV og Arild Røsdal, SP)

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune til fradeling og bebyggelse av to boligtomter i LNFR-område. Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjonen er gitt i dette saksframlegget. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-4, jf. § 20-1 godkjennes søknad fra Anna Marie og Magne Nydal om fradeling av to boligtomter hver på ca. 1,3 dekar som omsøkt fra eiendommen Veie østre med gnr/bnr 87/1 i Levanger kommune.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.  

Til toppen av siden 


 

PS 60/19 Detaljregulering Sjøgata brygge

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til detaljregulering for Sjøgata brygge, med de endringer som er beskrevet i saksframlegget, legges fram for mekling i henhold til Plan- og bygningslovens § 5-6. Saken med meklingsresultatet legges frem for ny behandling i Plan- og utviklingsutvalget før endelig sluttbehandling i kommunestyret.

Det mekles om følgende med Trøndelag fylkeskommune:

 • Krav om re-åpning av den historiske allmenningen allerede på byggetrinn 1


Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.12.2019

Forslag i møte:

Forslag til innstilling fra Per Espen Aunan, AP, på vegne av AP:

 • Vedlagte forslag til detaljregulering for Sjøgata brygge vedtas med de endringer som er beskrevet i saksframlegget, og at endring av rekkefølgen for realisering av allmenningen flyttes frem til Trinn 1 i planbestemmelsene i detaljreguleringen.

 
Begrunnelse:

For arbeiderpartiet er det viktig at det også legges opp til fortetting i byen, og at det ved fortetting i randsonen til trehusbyens vernede kvartaler er viktig å ivareta hvordan vi ønsker byen skal utvikle seg. Vi registrerer at tiltakshaver har tatt innover seg mange av de kvalitetene som er bemerket i høringsuttalelser, og også signaler gitt i forbindelse med befaringen PU gjennomførte 28. november 2019.

Det viser at også tiltakshaver er opptatt av å utvikle området på lag med byen.

Derimot er ikke, etter vår mening, den viktigste innsigelsen, høringsuttalelse fra Fylkeskommunen (kulturminnefaglige vurderinger pkt.1-4), angående rekkefølgen i planbestemmelsene når allmenningen realiseres tatt til følge.

Arbeiderpartiet mener også at det er viktig å foreta byreperasjon samtidig med byutvikling, og å realisere allmenningen, og ønsker å sikre dette viktige tiltaket i byen ved å innstille på at realiseringen av allmenningen skjer i Trinn 1.

Forslag til endring fra Kaja Skårdal Hegstad, SV:

 1. Nye bygg i byggetrinn 2 tas ut av planforslaget.
 2. Byggetrinn 1: Maks mønehøyde justeres ned til kote c+15,5 - 3 etasjer, Nedtrapping til 2 etasjers bygg ytterst på begge sider

 
Forslag til endring fra Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP:

 1. Det stilles krav til arkitektonisk og estetisk standard som ivaretar byggeskikk i forhold til den fredede trehusbyen og det fredede kulturmiljøet.
 2. BB2 - øke bredde på kaipromenade i nordøst for å sikre ytterligere god offentlig tilgang på promenade nordøst.
 3. BB2 - opphøyd 1.etg for å sikre mindre privatisering av kaipromenaden, minimum 0,5m
 4. BB1 c+ 15.5 - 13.5

 
Avstemning:

Skårdals forslag til vedtak pkt. 1 avvist med 9 mot 2 stemmer (Skårdal, Skjæran)

Skårdals forslag til vedtak pkt. 2 avvist med 9 mot 2 stemmer (Skårdal, Jørstad) 

Bonengs forslag til endring

Pkt. 1 vedtatt med 10 mot 1 stemme (Per Espen Aunan, AP)

Pkt. 2 enstemmig vedtatt

Pkt. 3 vedtatt med 9 mot 2 stemmer (Randi Haugskott, SP, Per Espen Aunan, AP)

Pkt. 4 vedtatt med 6 mot 5 stemmer (Randi Haugskott, SP, Per Espen Aunan, AP, Lars Erik Ertsås, H, Arild Røsdal, SP, Stig Ove Sommervoll, AP) 

Alternativ avstemning mellom kommunedirektørens forslag, og forslag fra AP:

Forslag til vedtak fra AP vedtatt med 9 mot 2 stemmer (Randi Haugskott, SP, Lars Erik Ertsås, H).

Innstilling:

Vedlagte forslag til detaljregulering for Sjøgata brygge vedtas med de endringer som er beskrevet i saksframlegget, og at endring av rekkefølgen for realisering av allmenningen flyttes frem til Trinn 1 i planbestemmelsene i detaljreguleringen, og følgende endringer vedtatt i møtet:

 1. Det stilles krav til arkitektonisk og estetisk standard som ivaretar byggeskikk i forhold til den fredede trehusbyen og det fredede kulturmiljøet.
 2. BB2 - øke bredde på kaipromenade i nordøst for å sikre ytterligere god offentlig tilgang på promenade nordøst.
 3. BB2 - opphøyd 1.etg for å sikre mindre privatisering av kaipromenaden, minimum 0,5m
 4. BB1 c+ 15.5 - 13.5

Til toppen av siden 

Publisert: 22.10.2019 11:11 Sist endret: 12.12.2019 07:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051