Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 21.04.10 - sak 39/10 - AS Oskars - Søknad om oppsetting av Solsia uteservering - Tollbugata

Saksbehandler: Oddvar Govasmark
Arkivsaknr: 2010/1363 - /U63
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 21.04.10 39/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19 under følgende vilkår:

  • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i 2009.
  • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan taes i bruk til formålet
  • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 10.mai til 20. september 2010


Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jfr forskrift om saksbehandling og kontroll § 13

Vedtaket kan påklages i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9, jfr forvaltningslovens § 28.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Oskars A/S søker om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum og tillatelse til oppføring av midlertidig uterestaurant i Tollbugata. Søknaden behandles som dispensasjon og tiltak etter plan- og bygningsloven, jfr § 19 (dispensasjon) og § 93 (tiltaket).

Det er gjennom flere år tidligere gitt tilsvarende midlertidig dispensasjon for plassering av tiltaket.

Vedlegg:

  1. Plantegning og bilde PDF
  2. Begrunnet søknad om oppsetting av Oskars uteservering " Solsia " i Tollbugata PDF
  3. Søknad om Solsia uteservering - Tollbugata PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Tiltaket:
Oskars A/S søker om tillatelse til å oppføre uterestauranten ”Solsia” med samme konstruksjon og vilkår som for 2009. Søknaden gjelder også i år for tidsrommet 10. mai til 20.september.

Planforhold og dispensasjonssøknad:
Eiendommen/området omfattes av reguleringsplanen for Levanger sentrum. Planen ble vedtatt den 25.06.2008. I plankartet er området uterestauranten søkes oppført på markert med formål trafikkområde med veg og fortau. Det søkes om dispensasjon vedrørende forholdet.

I tekstdelen til planen, under fellesbestemmelser generelt, står det om utendørs salgsboder og serveringssteder:
Utendørs salgsboder og serveringssteder kan bare tillates midlertidig, under ingen
omstendighet for mer enn 1/ 2 år av gangen, og bare på steder der de ikke kan bli til
ulempe for omgivelser og vanlig ferdsel.
Byggverk over fortau skal utføres med lette og åpne konstruksjoner, og legges på
fortausnivå. Fast takkonstruksjon tillates ikke, kun markiser tillates.

Tilgjengelighet og universell utforming:
I henhold til reguleringsplanens bestemmelse i pkt. 20.12 skal prinsippene for universell utforming ligge til grunn for utforming av både bygg og utearealer. Konkrete krav til tilgjengelighet finnes i teknisk forskrift kap X. Det vises blant annet til § 10-21 vedrørende adkomst til bygning. Tegningene som er vedlagt søknaden er ikke så detaljerte at adkomst med mer vises i detalj, det forutsettes at regelverket følges.

Andre myndigheter:
Søknaden er sendt på høring til Levanger kommune ved enhet for teknisk drift. Enheten har gitt svar i e-post datert 11.03.2010. I uttalelsen framkommer det at de ikke har innvendinger mot søknaden. Det presiseres at det er ekstra viktig at tiltaket ikke stenger hele vegen for trafikk da det vil utført arbeider med Sundsparken og gatelegeme mellom Tollbugata og Torvgata. Sjøgata vil da bli stengt i perioder ved Sundparken og trafikken vil da bli ledet inn i Tollbugata.

Høring til andre myndigheter anses unødvendig. Det vises til Riksantikvarens uttalelse fra 2009 vedrørende samme tiltak, til opphevelsen av fredningsvedtaket og til rundskriv fra Fylkesmannen datert 03. 06.96 vedrørende høring til Fylkesmann og Fylkeskommune.

Nabovarsling:
Det foreligger positiv uttalelse fra nabo i Sjøgata 16, Stiftelsen studentboliger i Levanger. Ytterligere nabovarsling anses unødvendig, jfr forskrift om saksbehandling og kontroll § 16.

Vurdering:
Vurdering av dispensasjon:
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i medhold av plan- og bygningsloven.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

Argumenter som kan tale for dispensasjon i dette tilfellet kan være:

  • Dispensasjonen er midlertidig, eventuelle uønskede virkninger er dermed også midlertidige.
  • Tiltaket kan ha en positiv effekt på miljøet i sentrum og bidra med trivsel og økt aktivitet i sentrum.


Argumenter som kan tale mot dispensasjon kan være:

  • Et kjørefelt i Tollbugata må stenges dersom det gis tillatelse. Det vil i seg selv medføre en vanskeligere trafikksituasjon for kjørende.
  • Fortauet langs Tollbugata vil bli okkupert av konstruksjonen, det vil medføre at fotgjengere må velge annen veg/fortau for å unngå å gå i kjørebane.


Konklusjon:
Etter en helhetlig vurdering, også basert på fjorårets erfaringer, anser vi fordelene ved å gi dispensasjon til å være klart større enn ulempene. Vi kan ikke se at dispensasjon er i strid med statlige og regionale rammer eller mål. Hensynene bak reguleringsplanen blir kun delvis tilsidesatt ettersom Tollbugata fortsatt blir åpen for trafikk. Dispensasjon anses som lovlig og forsvarlig.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 21.04.2010 19:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051