Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 21.04.10 - sak 33/10 - Restaureringsfondet 2009

Øivind Holand - klikk for personkort
Saksbehandler: Øivind Holand
Arkivsaknr: 2009/8521 - /242
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 21.04.10 33/10

 

Rådmannen tilrår at Plan- og utviklingskomiteen innstiller til formannskapet:
Kr. 78.432,- av årets tildelingsmidler overføres til 2010, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger § 5.

Rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2009:

 • Aasen sparebank kr. 120.000,-
 • Bambergbrygga AS kr. 150.000,-
 • Tine Lian kr. 15.000,-
 • Ola A. Storaker kr. 20.000,-


Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Vedlegg:

 1. Vedtekter for restaureringsfondet
 2. Uttalelse fra Fylkeskommunen - Restaureringsfondet for 2009 PDF
 3. Riksantikvarens vurdering av Bambergbrygga PDF
 4. Kostnadsoverslag - Kirkegata 5 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Søknad fra Aasen sparebank datert 1.10.2009  PDF
 2. Søknad fra Bambergbrygga AS datert 13.10.2009  PDF
 3. Søknad fra Tine Lian datert 12.10.2009  PDF
 4. Søknad fra Ola A. Storaker datert 9.10.2009  PDF


Saksopplysninger:
Ved fristens utløp var det kommet inn 4 søknader. Søknadene har vært forelagt fylkeskonservatoren i samsvar med Restaureringsfondets vedtekter.

I følge vedtektene til restaureringsfondet kan 90 % av fondets renter deles ut som tilskudd til ”restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum”.
Fondet har nå en størrelse på 7,99 mill. kroner. Rentene for 2009 utgjør kr 206.221,-. 90 % av rentene utgjør kr. 185.599,-. I tillegg er kr. 197.833,- overført fra 2008. Totalt er det derfor kr. 383.432,- til fordeling.
 
I henhold til vedtektenes § 9 kan det gis støtte til følgende:

 • Planlegging, prosjektering og gjennomføring av kvartalsfornying, herunder miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler.
 • Utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring eller tilbakeføring til strøkets opprinnelige byggestil.
 • Nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge av tilpasning til strøkkarakter.


Vurdering:
Det er 4 søknader til restaureringsfondet i år.

Aasen Sparebank, Kirkegata 36:

Bilde av Kirkegata 36 slik den fremstår i dag 
Bilde av Kirkegata 36 slik den fremstår i dag

Det søkes om støtte til de renoveringsarbeider som er gjort på eiendommen Kirkegata 36. Av utvendige arbeider som er gjort er fasadene oppusset og malt, det er skiftet listverk til gode kopier, porten er pusset opp, det er skiftet 2 dører mot gata, og det er etablert rullestolrampe ved hovedinngang. I tillegg er det gjort større innvendige arbeider for at bygningen skal tilpasse seg bruken som bankbygg, samt oppussing av 3 stk. leiligheter.

Kirkegata 36 ble satt opp etter bybrannen i 1897, og er en flott trebygning i jugendstil. Eksteriørmessig fremstår bygningen i dag som en kopi av bygningen slik som den fremstår i gammelt bildemateriale, og er igjen blitt et dekorativt og viktig innslag i bybildet.

Det er utført arbeid på eiendommen for 8.69 mill. kroner.

Fylkeskommunen anbefaler tilskudd.

Ola A. Storaker, Håkon den godes gate 25:

Ola A. Storaker, Håkon den godes gate 25 
Bygningen slik den fremstår i dag

Det søkes om støtte fra fondet til å foreta vindusutskiftinger (7 stk. vinduer i 2. etasje). Det skal skiftes vinduer slik at de i 2. etasje blir lik vinduene i 1. etasje. Rammeinndelingen vil bli som den opprinnelige, men bredde på ramme og midtstolpe blir som dagens. Det samme gjelder for type beslag.

Bygården ble oppsatt i 1898 i sveitserstil. Listverk og omramming er i stor grad likt det opprinnelige, og bygningens opprinnelige uttrykk er forsøkt ivaretatt.

Kostnadene er beregnet til kr. 74.375,-

Fylkeskommunen anbefaler tilskudd.

Bambergbrygga AS, Sjøgata 3:

Bambergbrygga AS, Sjøgata 3 
Bygningen slik den fremstår i dag

Søknaden gjelder omfattende tiltak på Bambergbrygga. Av utvendige arbeider kan nevnes fornying av utvendig kledning og taktekking, tak og yttervegger vil bli utvendig isolert, nye vinduer vil bli satt inn (dels som erstatning for eksisterende vinduer og dels som erstatning for gamle porter i gavler) og skifting av pæler. Arbeidene gjøres i samarbeid med Riksantikvaren (se vedlegg 3).

Sjøboden, som er en av Levangers eldste bygninger, ble sannsynligvis bygget rundt 1850, men det hevdes at den kan være fra 1750-årene.

Totalkostnadene for restaurering av brygga er beregnet til 2.595 mill. kr.

Fylkeskommunen anbefaler tilskudd.

Tine Lian, Kirkegata 5:

Tine Lian, Kirkegata 5 
Bygningen slik den fremstår i dag

Søknaden gjelder tilleggsbevilgning i forhold til tidligere søknad. Tine Lian fikk i 2007 tilsagn på kr.140.000,- for skifting av 18 stk. vinduer, ytterdør og 2 stk. verandadører på hovedhus. I 2008 fikk Tine Lian tilsagn på kr. 40.000,- div. reparasjonsarbeider, skifting av kledning og ny ytterdør på uthus.

Totalkostnadene var i 2007 beregnet til kr. 316.250,- (hovedhus). I 2008 var totalkostnadene beregnet til kr. 103.000,- (uthus). Til nå er det brukt 117.688 på skifting av begge ytterdørene (både hovedhus og uthus) og verandadør på baksiden + betaling til snekker. Skifting av 10 stk. vinduer og 2 stk. verandadører (både hovedhus og uthus) på fasaden mot vegen kommer på kr.197.275,- + montering.

For å kunne sammenligne tallene fra 2007 med 2009 er det lettest å sammenligne kostnadene pr. vindu. I 2007 var det beregnet en kostnad på kr. 9.625,- pr. vindu inkludert moms, men eksklusiv montering. I 2009 var kostnaden på kr. 10.185,- pr. vindu inkludert moms, men eksklusiv montering. Når man regner med tilleggene for messingvridere, linoljebasert maling, buklet glass, tidsriktige profiler, tidsriktige innvendig beslag, spesielle hengsler og Empire omramming blir kostnadene pr. vindu ca. kr. 16.070,- (tilleggene i vedlegg 4 er delt på 12 for 10 vinduer og 2 dører). Kostnadene for vinduene er økt med ca. 60 %, vesentlig som følge av mer tidsriktige detaljer på vinduene.

Dette er en tidligere lensmannsgård som er flyttet fra Sparbu og oppsatt ved Sundet i 1896. Den er en av de få bygningene i Levanger sentrum som berget for byens siste store bybrann (1897). Gården er i empire stil og skiller seg ut fra hovedtyngden av trehusbebyggelsen i Levanger sentrum i både stil og ved at den ligger tilbaketrukket fra gata. Bygningen representerer en sjeldenhet som det er å ta vare på.

Fylkeskommunen anbefaler tilskudd.

Vurdering:
Kirkegata 36 (Aasen sparebank) og Bambergbrygga er to av de mest bevaringsverdige bygningene i Levanger sentrum. Kirkegata 36 er kanskje den flotteste av alle hjørnegårdene, rikt dekorert med hjørnetårn. Bambergbrygga er kanskje den eldste bygningen i sentrum. Begge disse byggene var i dårlig forfatning, særlig Bambergbrygga. Det at disse byggene nå er restaurert og fått en ny bruk er svært viktig for Levanger by. Ny bruk er det beste vern.

I 2007 var det bare 2 søknader til restaureringsfondet, i forhold til totalkostnadene ble det gitt et forholdsvis stort tilskudd til Tine Lian (140.000 av en totalkostnad på 316.250). Samtidig er dette et prosjekt av høy kvalitet, med spesiallagde vinduer og mange tidsriktige detaljer. Vi mener derfor det vil være riktig at hun får dekket noe av tilleggskostnadene som følge av mer tidsriktige detaljer.

Ved å skifte de 7 vinduene i 2. etasje på Håkon den godes gate 25 vil bygningen fremstå som mer helhetlig. Det foregår nå en sammenbygning mellom Håkon den godes gate 23 og 25. Vinduene i Håkon den godes gate 23 har også midtstolpe og lik inndeling som er tenkt satt inn i 2. etasje i Håkon den godes gate 25. Utskifting av vinduene slik at de blir like, vil også bli helhetlig i forhold til sammenbygningen.

Plan- og byggesakssjefen foreslår at midlene fordeles mellom de fire prosjektene. Kirkegata 36 (Aasen sparebank) og Sjøgata 3 (Bambergbrygga) er de to klart største prosjektene, det er derfor naturlig å gi mest støtte til disse prosjektene. På Bambergbrygga er det utført mest utvendige arbeider, anbefaler derfor at de får det største tilskuddet.

Plan- og byggesakssjefen anbefaler et tilskudd på kr. 120.000,- til Aasen sparebank for arbeider på eiendommen Kirkegata 36, kr. 150.000,- til Bambergbrygga AS for arbeider på eiendommen Sjøgata 3, kr. 20.000,- til Ola A. Storaker for arbeider på eiendommen Håkon den godes gate 25 og kr. 15.000,- i tilleggsbevilgninger til Tine Lian for arbeider på eiendommen Kirkegata 5.

Ettersom det i år er kun fire søknader og at vi forventer lav rente fremover, anbefaler vi at noe av beløpet overføres til neste år. Etter fondets vedtekter § 5 kan formannskapet avgjøre slike søknader. Fondets vedtekter følger vedlagt (vedlegg 1).

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 21.04.2010 19:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051