Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 21.04.10

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 21.04.2010 - oppmøte
Tid: kl. 12:00 Oppmøte v/Rådhuset for befaring til Åsenfjorden
14:00-17:45 PUK-møtet

Sakliste som PDF: hefte 1 (30-36) OBS! 11MB -  hefte 2 (37-40) OBS! 9MB - hefte 3 (41-44) 5MB  -  protokoll PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Plan- og utviklingskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 30/10 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 31/10

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 32/10 1719/232/15 - Janne og Frithjof Amundsen - Søknad om adkomstveg til fritidseiendommen Skjærvik utredning vedtak
PS 33/10 Restaureringsfondet 2009 utredning vedtak
PS 34/10 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - spredt boligbebyggelse utredning vedtak
PS 35/10 1719/35/183 - Trude Sverkmo - Garasje - Elgvegen 25 - klage på vedtak utredning vedtak
PS 36/10 Klage - 1719/229/7 - Cathrine Vik - Fradeling av tilleggsareal fra eiendommen Saltbuviken til fritidseiendommene 229/32 og 229/66 utredning vedtak
PS 37/10 1719/207/1 - Klage på reguleringsplan for barnehage -  Reitbakken - Åsen utredning vedtak
PS 38/10 1719/315/2 - Jernbaneverket - Opparbeidelse av gang-/sykkelveg - Levanger stasjon - klage på vedtak utredning vedtak
PS 39/10 AS Oskars - Søknad om oppsetting av Solsia uteservering - Tollbugata utredning vedtak
PS 40/10 1719/3/345 - Reguleringsendring Friggs veg 2 - Utvidelse av boligtomt fra 1719/3/338 utredning vedtak
PS 41/10 Reguleringsplan Vassmarka Industriområde Åsen utredning vedtak
PS 42/10 Utbygging Kleivan boligfelt - trinn 2 utredning vedtak
PS 43/10 1719/18/2 - Kolbjørn Moe - Deling av eiendommen Neshaug utredning vedtak
PS 44/10 1719/330/1/1 - Mads Kristian Laugsand - Søknad om oppføring av fritidsbolig og dispensasjon fra arealdelen til kommuneplanen - Berghaugen - Ytterøy utredning vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9+2 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv x
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf - forfall
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf x
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf x
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf - forfall
Gerd Haugberg h medlem h/v x
Einar Vandvik v medlem h/v x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Asle Granås dna varamedlem 1 dna/sp/krf x Arild Nordli
Guri Skjesol sp varamedlem 2 dna/sp/krf x Lill Kristin Nordahl

 

Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf B. Haugnes, fungerende enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Øivind Holand, fagansvarlig plan Åge Isaksen til og med sak 34/10,  Åsmund Brygfjeld

Merknader
Geir Tore Persøy, FRP, innvilget permisjon etter behandling av sak 40/10.     Til toppen av siden

 


PS 30/10 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden

 
PS 31/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Tove Irene Løvås, DNA og Olav Strid, DNA

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Tove Irene Løvås, DNA og Olav Strid, DNA    Til toppen av siden

 

PS 32/10 1719/232/15 - Janne og Frithjof Amundsen - Søknad om adkomstveg til fritidseiendommen Skjærvik

Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med konklusjon og de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 789/09, opprettholdes det vedtak som ble gjort i delegert byggesak 789/09. Saken oversendes til Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:
Det gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 17-2 (byggeforbud i 100- metersbeltet mot sjø) og fra reguleringsplan Tinnbuen for bygging av adkomstveg til eiendommen gnr. 232 bnr. 15, jfr. § 7 i plan- og bygningsloven.
Vegen avsluttes med parkeringsplass før bergknaus.

Begrunnelse
Det foreligger ”særlige grunner” helsemessige årsaker, selv om kommunen er positiv, gis det avslag. Dette er den eneste fritidsbolig i dette området som ikke har vei fram til sin hytte, og vegen vil bli skjermet med vegetasjonsbelte mellom atkomstvei og sjø.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Skjesols forslag:
Skjesols forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

VEDTAK:
Det gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 17-2 (byggeforbud i 100- metersbeltet mot sjø) og fra reguleringsplan Tinnbuen for bygging av adkomstveg til eiendommen gnr. 232 bnr. 15, jfr. § 7 i plan- og bygningsloven.
Vegen avsluttes med parkeringsplass før bergknaus.

Begrunnelse
Det foreligger ”særlige grunner” helsemessige årsaker, selv om kommunen er positiv, gis det avslag. Dette er den eneste fritidsbolig i dette området som ikke har vei fram til sin hytte, og vegen vil bli skjermet med vegetasjonsbelte mellom atkomstvei og sjø.    Til toppen av siden

 

PS 33/10 Restaureringsfondet 2009

Rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2009:

 • Aasen sparebank kr. 120.000,-
 • Bambergbrygga AS kr. 150.000,-
 • Tine Lian kr. 15.000,-
 • Ola A. Storaker kr. 20.000,-


Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Rådmannen tilrår at Plan- og utviklingskomiteen innstiller til formannskapet:
Kr. 78.432,- av årets tildelingsmidler overføres til 2010, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger § 5.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Ingen

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:
Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2009:

 • Aasen sparebank kr. 120.000,-
 • Bambergbrygga AS kr. 150.000,-
 • Tine Lian kr. 15.000,-
 • Ola A. Storaker kr. 20.000,-


Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

INNSTILLING til formannskapet:
Kr. 78.432,- av årets tildelingsmidler overføres til 2010, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger § 5.    Til toppen av siden

 

PS 34/10 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - spredt boligbebyggelse

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag som følger nedenfor legges til grunn som løsning av spredt boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel for Levanger kommune:

Følgende områder innenfor LNFR-formålet disponeres for spredt boligbebyggelse. Totalt antall boliger gjelder for planperioden på 10 år:

Område Antall boliger
Åsenfjord 8
Åsen nord 8
Ekne 10
Ronglan 8
Gilstad/Granheim/Halsan 10
Matberg/Munkeby 10
Okkenhaug 10
Mule 10
Ytterøy 16
Totalt 90

Spredt boligbygging innenfor disse områdene skal bare tillates dersom følgende kriterier kan innfris:

 1. Plassering av bebyggelsen må skje i samsvar med plan- og bygningslovens krav om sikkerhetsvurderinger.
 2. Bebyggelsen må ikke plasseres i områder som har regional og nasjonal stor verdi for biologisk mangfold.
 3. Kulturminner og kulturlandskap må ikke forringes.
 4. Dyrka eller dyrkbar jord må ikke omdisponeres.
 5. Det må kunne etableres godkjente løsninger for avkjørsel, vann og avløp. Godkjent løsning for avløp innenfor nedbørsfeltet for Leksdalsvatnet drikkevannskilde, er kun tilknytning til kommunalt avløpsanlegg.
 6. Nye avkjørsler/veger skal ikke gå over dyrka jord.
 7. Maksimal tomtestørrelse skal være 2 dekar.
 8. Fradeling av tomter må ikke føre til driftsmessige eller miljømessige ulemper for landbruket.
 9. Ved nybygging av 3 boliger eller flere som bygges samtidig og ligger naturlig sammen med avstand under 100 m, skal det utarbeides reguleringsplan.
 10. Ny boligbebyggelse må av hensyn til energieffektive løsninger og kulturlandskap fortrinnsvis lokaliseres i tilknytning til eksisterende spredt boligbebyggelse.


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Forslag fra Guri Skjesol, SP som skal følge saken (som PDF):
Mål side 24:

 • Det skal til enhver tid være tilstrekkelige boligareal for å dekke etterspørselen.
 • Boligfeltene skal tilrettelegges for varierte boligstørrelser, som kan dekke behovet for alle grupper boligsøkende.
 • Samtlige grender skal ha et tilbud for boligbygging, enten gjennom regulerte boligfelt eller tilrettelegging for spredt boligbebyggelse i LNF-områder.
 • Kommunene skal aktivt arbeide for å bedre kollektivtrafikken
 • Gjennom Hovedplan for Veg og Trafikk, trafikksikkerhetsplan, sørge for prioriteringer av Gang/sykkelveier langs E6, fylkes- og kommunale veger.
 • Gang/sykkelveier skal ikke være en forutsetning for boligbygging.
 • Kommunen skal aktivt markedsføre boligtilbud, på sine Hjemmesider.
 • Nye boligområder skal lokaliseres slik at arealbruk reduseres, kommunenes målsetting er å opprettholde bosettingsmønsteret.
 • Nye boligområder bør tilrettelegges for god og effektiv utnytting av eksisterende infrastruktur, gode tilknytningsmuligheter for kollektivtrafikk, miljøriktig energiforsyning, tilgjengelighet for alle og gode leke- og rekreasjonsmuligheter.
 • Boligområder skal tilrettelegges slik at de sikrer et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov


Forslag fra Einar Vandvik, V, som skal følge saken:
Interpellasjon av 29.08.07, fra Karl Meinert Buccholdt.

Fellesforslag til vedtak fra Alf Magnar Reberg, SP, på vegne av SP, DNA og FRP:
Som rådmannens forslag med følgende endringer:
I første setning endres Levanger kommune til Innherred samkommune.

”Spredt boligbygging innenfor disse områdene skal bare tillates dersom følgende kriterier kan innfris:” erstattes med:
Planen legger til rette for boliger utenfor regulerte boligfelt, 60 boliger i Verdal og 95 boliger i Levanger.
I LNF-områdene er det avtegnet på kart områder for spredt boligbygging.

Områder - antall tomter som vedtak i PUK-sak 29/10, 17.03.10
Kriterienes pkt. 10 tas ut.

Forslag til endring fra Gunnar Morten Løvås, SV:
I kriterienes pkt. 5 erstattes Leksdalsvatnet med ”drikkevannskilder”.

Avstemning:
Løvås sitt endringsforslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer.
Framlagt dokumentasjon fra Skjesol vedtatt å følge saken med 10 mot 1 stemme.
Framlagt dokumentasjon fra Vandvik vedtatt å følge saken enstemmig.
Fellesforslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Forslag som følger nedenfor legges til grunn som løsning av spredt boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune:

Områder - antall tomter som vedtak i PUK-sak 29/10, 17.03.10

Planen legger til rette for boliger utenfor regulerte boligfelt, 60 boliger i Verdal og 95 boliger i Levanger.
I LNF-områdene er det avtegnet på kart områder for spredt boligbygging.

 1. Plassering av bebyggelsen må skje i samsvar med plan- og bygningslovens krav om sikkerhetsvurderinger.
 2. Bebyggelsen må ikke plasseres i områder som har regional og nasjonal stor verdi for biologisk mangfold.
 3. Kulturminner og kulturlandskap må ikke forringes.
 4. Dyrka eller dyrkbar jord må ikke omdisponeres.
 5. Det må kunne etableres godkjente løsninger for avkjørsel, vann og avløp. Godkjent løsning for avløp innenfor nedbørsfeltet for drikkevannskilder, er kun tilknytning til kommunalt avløpsanlegg.
 6. Nye avkjørsler/veger skal ikke gå over dyrka jord.
 7. Maksimal tomtestørrelse skal være 2 dekar.
 8. Fradeling av tomter må ikke føre til driftsmessige eller miljømessige ulemper for landbruket.
 9. Ved nybygging av 3 boliger eller flere som bygges samtidig og ligger naturlig sammen med avstand under 100 m, skal det utarbeides reguleringsplan.


Framlagt dokumentasjon som følger saken:
Forslag fra Guri Skjesol, SP som skal følge saken som PDF
Forslag fra Einar Vandvik, V, som skal følge saken - Interpellasjon av 29.08.07, fra Karl Meinert Buccholdt   Til toppen av siden

 

PS 35/10 1719/35/183 - Trude Sverkmo - Garasje - Elgvegen 25 - klage på vedtak

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtak i sak PS 17/10 i møte den 17.02.2010 opprettholdes.
Klage fra Hjørdis Ytterstad tas ikke til følge.

Utsettende virkning av vedtak bestemmes ikke, jfr forvaltningslovens § 42. Som begrunnelse vises det til at tiltaket er reversibelt, det vises også til svar på anmodning om utsettende virkning datert 10.03.2010. 

Klagen sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Vedtak/avgjørelse datert 24.02.2010 med svar på byggemelding oppheves med hjemmel i forvaltningslovens § 35 og ny tillatelse hjemles i plan- og bygningslovens § 93.

Saken unntas for krav om ansvarsrett i samsvar med til forskrift om saksbehandling og kontroll § 13. Forutsetninger for vedtaket settes tilsvarende som for svar på meldingen, det vil si at lengden på bygget reduseres slik at samlet bruksareal og/eller bebygd areal ikke overstiger 70 m2.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:
Klagen tas til følge.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Gunnar Løvås:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

VEDTAK:
Vedtak i sak PS 17/10 i møte den 17.02.2010 opprettholdes.
Klage fra Hjørdis Ytterstad tas ikke til følge.

Utsettende virkning av vedtak bestemmes ikke, jfr forvaltningslovens § 42. Som begrunnelse vises det til at tiltaket er reversibelt, det vises også til svar på anmodning om utsettende virkning datert 10.03.2010. 

Klagen sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Vedtak/avgjørelse datert 24.02.2010 med svar på byggemelding oppheves med hjemmel i forvaltningslovens § 35 og ny tillatelse hjemles i plan- og bygningslovens § 93.

Saken unntas for krav om ansvarsrett i samsvar med til forskrift om saksbehandling og kontroll § 13. Forutsetninger for vedtaket settes tilsvarende som for svar på meldingen, det vil si at lengden på bygget reduseres slik at samlet bruksareal og/eller bebygd areal ikke overstiger 70 m2.    Til toppen av siden

 

PS 36/10 Klage - 1719/229/7 - Cathrine Vik - Fradeling av tilleggsareal fra eiendommen Saltbuviken til fritidseiendommene 229/32 og 229/66

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtak i sak 27/10 og sak 28/10 opprettholdes.
Klage fra Anne Sofie og Thor Flittig tas ikke til følge.
Sakene oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Einar Vandvik, V:
Klagen tas til følge.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Vandviks forslag:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

VEDTAK:
Vedtak i sak 27/10 og sak 28/10 opprettholdes.
Klage fra Anne Sofie og Thor Flittig tas ikke til følge.
Sakene oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.    Til toppen av siden

 

PS 37/10 1719/207/1 - Klage på reguleringsplan for barnehage -  Reitbakken - Åsen

Rådmannens forslag til vedtak:
Klagen fra Sigbjørn Aarnseth, pva. Brynjar Aarnseth, datert 20.06.09 tas ikke til følge, og oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Ingen. 

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Klagen fra Sigbjørn Aarnseth, pva. Brynjar Aarnseth, datert 20.06.09 tas ikke til følge, og oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.    Til toppen av siden

 

PS 38/10 1719/315/2 - Jernbaneverket - Opparbeidelse av gang-/sykkelveg - Levanger stasjon - klage på vedtak

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og utviklingskomiteen har vurdert klage fra beboere i Halsanvegen. Komiteen kan ikke se at det er nye momenter i klagen som ikke er vurdert tidligere eller at det finnes nye momenter som gjør at vedtak i sak PS 18/10 bør oppheves eller endres.

Klagen sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som klageinstans.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plan- og utviklingskomiteen har vurdert klage fra beboere i Halsanvegen. Komiteen kan ikke se at det er nye momenter i klagen som ikke er vurdert tidligere eller at det finnes nye momenter som gjør at vedtak i sak PS 18/10 bør oppheves eller endres.

Klagen sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som klageinstans.     Til toppen av siden

 

PS 39/10 AS Oskars - Søknad om oppsetting av Solsia uteservering - Tollbugata

Rådmannens forslag til vedtak:
Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19 under følgende vilkår:

 • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i 2009.
 • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan taes i bruk til formålet
 • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 10.mai til 20. september 2010


Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jfr forskrift om saksbehandling og kontroll § 13

Vedtaket kan påklages i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9, jfr forvaltningslovens § 28.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra Guri Skjesol, SP:
Det skal ikke settes opp hindrer som stenger Tollbugata for trafikk på kveldstid og i helgene.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Skjesols tilleggsforslag avvist med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19 under følgende vilkår:

 • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i 2009.
 • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan taes i bruk til formålet
 • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 10.mai til 20. september 2010


Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jfr forskrift om saksbehandling og kontroll § 13

Vedtaket kan påklages i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9, jfr forvaltningslovens § 28.    Til toppen av siden

 

PS 40/10 1719/3/345 - Reguleringsendring Friggs veg 2 - Utvidelse av boligtomt fra 1719/3/338

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til planendring, vedtas som en mindre endring jfr. plan- og bygningslovens § 12-14

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedlagte forslag til planendring, vedtas som en mindre endring jfr. plan- og bygningslovens § 12-14.     Til toppen av siden

 

PS 41/10 Reguleringsplan Vassmarka Industriområde Åsen

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:
a) § 3.4 suppleres med følgende: ”Ved detaljregulering av næringstomter større enn 10 daa skal det av hensyn til nærmiljø og klima reguleres privat vegetasjonsskjerm på minst 2 m bredde i ytterkanten av tomta, der tomta ikke grenser til annen grønnstruktur eller LNFR-formål. Vegetasjonsbeltene tillates ikke brukt til lagring. Den delen av tomten som ikke er bebygd skal opparbeides og holdes ryddig. Utomhusområdene skal være ferdigstilt samtidig med bebyggelsen.”

Forslag til områdereguleringsplan for Vassmarka - Åsen næringspark, datert 29.09.09, rev. 19.02.10 med bestemmelser datert 10.02.10 og revidert i hht. overnevnte, legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Saksordfører:
Alf Magnar Reberg, SP

Forslag i møte:
Forslag fra Alf Magnar Reberg, SP, som rådmannens med følgende endring:
§ 3.4 suppleres med følgende: ”Den delen av tomten som ikke er bebygd skal opparbeides og holdes ryddig. Utomhusområdene skal være ferdigstilt samtidig med bebyggelsen

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Rebergs forslag:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:
a) § 3.4 suppleres med følgende: ”Ved detaljregulering av næringstomter større enn 10 daa skal det av hensyn til nærmiljø og klima reguleres privat vegetasjonsskjerm på minst 2 m bredde i ytterkanten av tomta, der tomta ikke grenser til annen grønnstruktur eller LNFR-formål. Vegetasjonsbeltene tillates ikke brukt til lagring. Den delen av tomten som ikke er bebygd skal opparbeides og holdes ryddig. Utomhusområdene skal være ferdigstilt samtidig med bebyggelsen.”

Forslag til områdereguleringsplan for Vassmarka - Åsen næringspark, datert 29.09.09, rev. 19.02.10 med bestemmelser datert 10.02.10 og revidert i hht. overnevnte, legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.     Til toppen av siden

 

PS 42/10 Utbygging Kleivan boligfelt - trinn 2

Rådmannens forslag til vedtak:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Kleivan, trinn 2” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Kleivan, trinn 2” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.    Til toppen av siden

 

PS 43/10 1719/18/2 - Kolbjørn Moe - Deling av eiendommen Neshaug

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjon) innvilges Kolbjørn Moe dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune til fradeling av boligtomt i LNF-sone A. Bakgrunn for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 93 (Tiltak som krever søknad og tillatelse) innvilges søknad om fradeling av parsell på ca 2000 m2 fra eiendommen Neshaug med gnr/bnr 18/2/ på Ronglan i Levanger kommune.

Det tas forbehold om at det innvilges utslippstillatelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:
Saken utsettes til ny arealplan foreligger.

Avstemning:
Forslag til vedtak fra Gunnar Løvås avvist med 9 mot 1 stemme.
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjon) innvilges Kolbjørn Moe dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune til fradeling av boligtomt i LNF-sone A. Bakgrunn for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 93 (Tiltak som krever søknad og tillatelse) innvilges søknad om fradeling av parsell på ca 2000 m2 fra eiendommen Neshaug med gnr/bnr 18/2/ på Ronglan i Levanger kommune.

Det tas forbehold om at det innvilges utslippstillatelse.    Til toppen av siden

 

PS 44/10 1719/330/1/1 - Mads Kristian Laugsand - Søknad om oppføring av fritidsbolig og dispensasjon fra arealdelen til kommuneplanen - Berghaugen - Ytterøy

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra bestemmelsene i arealdelen til kommuneplanen vedrørende krav om bebyggelsesplan.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra bestemmelsene i arealdelen til kommuneplanen vedrørende maksimalt areal innenfor område B5.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

 • Fritidsboligen plasseres slik at avstanden til stien blir minimum 2.5 meter (samme avstand som tidligere fritidsbolig).
 • Samlet bruksareal på eiendommen settes til 100m2. Tegningene på fritidsboligen må omarbeides i tråd med dette.


Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.04.2010

Forslag i møte:
Forslag til endring av første kulepunkt fra Olav Strid, DNA:

 • Fritidsboligen plasseres slik at avstanden til stien blir minimum 1 meter


Avstemning:
Alternativ avstemning kulepkt. 1 mellom rådmannens forslag og Strids forslag:
Strids forslag vedtatt med 5 mot 5 stemmer (leders stemme).
Rådmannens forslag til vedtak med endring i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra bestemmelsene i arealdelen til kommuneplanen vedrørende krav om bebyggelsesplan.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra bestemmelsene i arealdelen til kommuneplanen vedrørende maksimalt areal innenfor område B5.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

 • Fritidsboligen plasseres slik at avstanden til stien blir minimum 1 meter
 • Samlet bruksareal på eiendommen settes til 100m2. Tegningene på fritidsboligen må omarbeides i tråd med dette.


Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.    Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:13 Sist endret: 20.05.2010 17:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051