Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 21.01.09 - sak 13/09 - Vurdering om Riksantikvarens vedtak om midlertidig fredning av Levanger sentrum skal påklages


Saksbehandler: Hilde Røstad
Arkivsaknr:2008/3969 - /1719/315/172
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 22.12.08 108/08
Plan- og utviklingskomiteen 21.01.09 13/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Vedtak i PUK sak 108/08 oppheves.
 2. Plan- og utviklingskomiteen ser at en fredning av deler av sentrum kan gi positive muligheter til markedsføring av byen, faglig rådgivning i bevaringsarbeidet og muligheter for å søke tilskudd fra Riksantikvaren.
 3. Plan- og utviklingskomiteen klager på avgrensningen av det midlertidige fredningsområdet, og ber om at det avgrenses til område som er avsatt til ”spesialområde bevaring” i reguleringsplan for Levanger sentrum (Forvaltningslovens § 28). 
 4. Plan- og utviklingskomiteen ønsker at det vedtatte utredningsarbeidet som kommunen skal igangsette (pkt. 4 i kommunestyrets vedtak i sak 51/08), samordnes med det fredningsarbeid Riksantikvaren skal igangsette. I den sammenheng er det behov for å vurdere om andre kvartaler/ bygningsmiljøer innenfor reguleringsplanens område skal inngå i arbeidet.

Vedlegg:

 1. PUK sak 48/08, 77/08 og 87/08
 2. Kulturminnelovens §20 og §22
 3. Pressemelding datert 10.12.2008
 4. Vedtak om midlertidig fredning iht kulturminneloven i Levanger sentrum PDF
 5. Brev til Riksantikvaren datert 17.12.2008 PDF
 6. Notat vedr. vedtak om midlertidig fredning ihht. Kulturminneloven - Kulturmiljø i Levanger sentrum PDF
 7. PUK sak 108/08
 8. Forskrift om fredning av Birkelunden kulturmiljø, Oslo PDF
 9. Pressemelding fra Riksantikvaren 9.1.2009
 10. PowerPointpresentasjon fra møte med Riksantikvaren (5MB)  |  som PDF (1,5MB)


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Riksantikvarens vedtak:

Riksantikvaren fattet den 10.12.2008 følgende vedtak:

”Med hjemmel i kulturminneloven av 9. juni 1978 nr.50 § 22 nr.4 jf. § 20 freder Riksantikvaren midlertidig et samlet kulturmiljø i Levanger sentrum, Levanger kommune. Avgrensning av området for den midlertidige fredningen fremgår av vedlagt kart.

Vedtaket omfatter eksteriører/ fasader på eiendommene.

Fredningen omfatter følgende eiendommer:

Gnr/bnr 315/90 Bjøråsgården, Håkon den godes gate 32B

Gnr/bnr 315/172 Larsengården, Jernbanegata 27A

I tillegg omfatter den midlertidige fredningen gårds- og bruksnumre vist i kolonnene nedenfor. Det henvises også til vedlagte kart som viser omfanget.”

Riksantikvarens vedlegg og begrunnelse for vedtaket følger vedlagt (vedlegg 4).

Vedtaket om midlertidig fredning kan påklages til Miljøverndepartementet, jf. Forvaltningsloven § 28 første ledd. Normalt er det tre ukers klagefrist i slike saker. Riksantikvaren har i e-post mottatt her den 11.12.2008 gitt kommunen utvidet klagefrist til 21.1.2009 (6 uker).

Plan- og utviklingskomiteens vedtak:

”Plan- og utviklingskomiteen fattet den 22.12.2008, sak 108/08 følgende vedtak:

Plan og Utviklingskomiteen i Levanger Kommune vil med hjemmel i forvaltningslovens § 28 første ledd, klage på vedtak fattet av Riksantikvaren om midlertidig fredning av et samlet kulturmiljø i Levanger sentrum.

Levanger Kommunestyre vedtok 25.06.2008 i sak 51/08 Reguleringsplan Levanger sentrum.

Plan og Utviklingskomiteen vil ha svar på om det er mangler i Kommunestyrevedtak 51/08 som gjør at store deler av sentrum er midlertidig fredet.

Kunne Riksantikvaren midlertidig ha fredet bare Bjørås og Larsengården?

Dersom klagen ikke fører frem vil kommunen allerede nå signalisere at vi raskt ønsker og komme i dialog med Riksantikvaren for å få avklart hvilke områder og hus som vil omfattes av varig fredning.”

Vedtak og begrunnelse følger vedlagt (vedlegg 7).

Det er i møte med riksantikvaren den 8.1.2008 kommet til så mange nye momenter i saken at vi mener den bør vurderes på nytt.

Midlertidig fredning:

 • Midlertidig fredning kan anvendes der det foreligger en akutt trussel mot et kulturminne i form av inngrep eller ødeleggelser før det er etablert en form for vern.
 • Kulturminnelovens § 22.4 anledning til å vedta midlertidig fredning.
 • Midlertidig fredning skal kun brukes der kulturminnet eller området er direkte truet av fysiske inngrep.
 • Midlertidig fredning kan utelukkende anvendes i tilfeller der man har til hensikt å gjennomføre permanent fredning etter kulturminnelovens §§ 15, 19 eller 20.
 • Hvis den ordinære fredningsprosedyren ikke allerede er startet opp, forutsetter loven at ordinær fredningssak igangsettes uten unødig opphold etter at det midlertidige fredningsvedtaket er fattet, eventuelt etter at klagesaken er avgjort.
 • Kulturminneloven har ikke bestemmelser om saksbehandling for vedtak om midlertidig fredning.
 • Vedtak om midlertidig fredning må ofte treffes raskt for å hindre inngrep som kan redusere verneverdien.
 • De ordinære saksbehandlingsreglene som er beskrevet i kml § 22, kan derfor ikke anvendes. Forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling for enkeltvedtak gjelder.

Med bakgrunn i ovennevnte kan vi ikke se at Riksantikvaren har gjort juridiske feil i saken, kun departementet kan overprøve Riksantikvarens vedtak. 

Fredningsvedtaket innebærer:

Fredningsvedtaket innebærer blant annet at bygningene ikke kan rives, verken helt eller delvis, samt at alle ytre endringer og inngrep skal godkjennes av kulturminnemyndigheten før arbeidet settes i gang. Fylkeskommunen vil få ansvar for behandling av en del type saker. Det er ennå ikke avklart hvilke saker de vil få ansvaret for. Inntil annet er bestemt skal alle sakene sendes Riksantikvaren. Ordinær fredningssak med hjemmel i kulturminnelovens § 20, jf. § 22 vil bli igangsatt. Det midlertidige fredningsvedtaket gjelder så lenge det ikke blir erstattet av et varig fredningsvedtak på hele område eller deler av området, eller at riksantikvaren konkluderer med å ikke frede noe.

Riksantikvaren ønsker å bidra til at aktiviteten i sentrum ikke stopper opp, det er derfor fullt ut mulig å søke Riksantikvaren om prosjekter, også i den midlertidige fredningsperioden.

Saksgang i en permanent fredningssak:

Kulturminnelovens § 22 fastsetter følgende regler for saksbehandling i permanente fredningssaker:

1. Når et arbeid med fredning etter denne lov (jf. §§ 15, 19 og 20) starter opp, skal det tas kontakt med berørte kommuner for å drøfte avgrensning av området, innhold i fredningsbestemmelser og spørsmål for øvrig av betydning for kommunens og fylkeskommunens planarbeid.

       Fredningsmyndigheten skal kunngjøre en melding, som regel i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet, der det gjøres rede for det påtenkte fredningstiltak og de følger det antas å få. Såvidt mulig bør grunneiere og rettighetshavere underrettes ved brev og gis en rimelig frist for å komme med merknader før forslag utformes.

       På et tidlig tidspunkt i forberedelse av fredningssaken skal det søkes samarbeid med offentlige myndigheter, organisasjoner m.v. som har særlig interesse i tiltaket.

2. Når forslag om fredning er utarbeidet skal det kunngjøres i Norsk Lysingsblad og i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet at forslag om fredning er utlagt til offentlig ettersyn. Kunngjøringen skal beskrive hva forslaget omfatter og gi en rimelig frist for uttalelse som ikke må settes kortere enn 6 uker fra kunngjøringen. Såvidt mulig bør grunneiere og rettighetshavere i området underrettes ved brev.

       I samarbeid med kunngjøringen skal saken legges fram for berørte statlige fagorganer til uttalelse.

3. Før vedtak om fredning treffes, skal forslaget forelegges kommunestyret. Det kan settes en frist for kommunestyrets uttalelse.

4. Departementet kan treffe vedtak om midlertidig fredning inntil saken er avgjort.

5. Vedtak etter §§ 6, 15, 19 og 20 skal tinglyses.

Som ovennevnte viser har kommunen stor påvirkningsmulighet i en permanent fredningssak.

Kulturmiljøfredning:

Begrepet kulturmiljø kom inn i kulturminneloven da den ble revidert i 1992. Lovendringen gav hjemmel til å frede et kulturmiljø ut fra områdets totale kulturhistoriske verdi, uten at de enkelte elementene i miljøet var fredningsverdige i seg selv. Pr. i dag er følgende 6 andre kulturmiljøer vedtatt fredet i Norge:

Gården Havrå i Hordaland
Området rundt Ulstein kloster i Rogaland
Skoltebyen Neiden i Finnmark
Kongsberg Sølvverk,
Sogndalstrand i Rogaland
Området rundt Birkelunden park i Oslo (vedlegg 8).
Kun eksteriøret er fredet. Bygninger og miljøer kan få forskjellige bestemmelser mht. istandsetting etc. Denne fredningen kan ikke sammenlignes med den fredningen som er gjort på Røros, der enkeltbygg er fredet bygg for bygg. 

Avgrensning av området:

 Området som er midlertidig fredet omfatter så og si hele det gamle bysentrum i Levanger, rundt 190 eiendommer - klikk for større kart i PDF

Området som er midlertidig fredet omfatter så og si hele det gamle bysentrum i Levanger, rundt 190 eiendommer. Se kart ovenfor. Grensene følger de grenser som ble satt mht. vurdering av byen i det nasjonale prosjektet.

Område regulert til spesialområde bevaring:

Kartet nedenfor viser hvilke områder som er avsatt til ”spesialområde bevaring” i reguleringsplanen for Levanger sentrum (skraverte områder).

Som kartene viser omfatter Riksantikvarens fredning en rekke bygninger som ikke er regulert til ”spesialområde bevaring”. En del bygninger som er regulert til spesialområde bevaring ligger utenfor fredningsområdet (dampskipsbrygga, gulbygget ved Levanger skole, rektorboligen, lærerskolebygget, Kirkegata 5).

Som kartene viser omfatter Riksantikvarens fredning en rekke bygninger som ikke er regulert til ”spesialområde bevaring”. - klikk for større kart

Møte med Riksantikvaren:

Det ble den 8.1.2009 avholdt møte med riksantikvaren. Fra kommunen møtte ordfører Robert Svarva, kommunalsjef Alf Birger Haugnes og konstituert enhetsleder for plan-, byggesak-, oppmåling og miljø Øivind Holand. Følgende punkter ble blant annet diskutert:

Områdeavgrensning:

Vedtaket om områdegrensning er fattet, Riksantikvaren har derfor ingen mulighet for å endre områdeavgrensningen nå. Departementet kan ved en eventuell klage vedta en annen områdeavgrensning. Når en permanent fredningssak igangsettes vil det bli foretatt en nøye vurdering av hva som skal fredes permanent, området kan etter denne gjennomgangen bli endret.

Virkning for prosjekter som er på gang:

Av større prosjekter på gang kan nevnes følgende:

Domus-kvartalet (Håkon den godes gate 4 og 10)
Jernbanegata 20
Sundparken
Alle prosjektene må til Riksantikvaren til behandling før sakene kan byggesaksbehandles på vanlig måte. Dette betyr ikke at det vil være umulig å få godkjent tiltak i sentrum. Riksantikvaren vil vurdere hver enkelt prosjekt. En rekke bygg innenfor det midlertidige fredningsområdet vil det være mulig å få tillatelse til å gjøre endringer på. Men alle slike saker må inn til Riksantikvaren til behandling. Sakene vil da naturlig nok ta noe lengre tid.

Tidsperspektiv:

Kulturminnelovens § 22 har regler for saksbehandling når det gjelder permanent fredning. Riksantikvaren antyder at en fredningssak vil ta min. 2 år.

Dersom kommunen klager på vedtaket om midlertidig fredning vil Riksantikvaren ikke sette i gang saken vedrørende permanent fredning før klagesaken i departementet er avgjort. Også andre klager vil gjøre at oppstarten av den permanente fredningssaken blir forsinket, om ikke så mye som kommunens klage. Vi har kjennskap til at en klage og 3 uttalelser er mottatt av Riksantikvaren.

Tilskuddsmidler:

Tilskuddet til fredete bygninger vil være differansen mellom vanlig vedlikehold og antikvarisk vedlikehold. Det kan i noen tilfeller kunne bety betydelige beløp.

Samarbeid om prosjekt for gjennomgang av bebyggelsen i Levanger sentrum:

I forbindelse med vedtaket av reguleringsplanen for Levanger sentrum, sak 51/08, ble det vedtatt å sette i gang prosjektarbeid med følgende innhold:

Trehusbyen Levanger i kulturhistorisk perspektiv.
Kulturfaglig vurdering av det middelalderske kulturlaget
Ny veileder for byggeskikk.
Veileder for fargesetting.
Gjennomgang av bevaringsverdig bebyggelse, gårdsrom og andre objekt.
Dette prosjektet er nå stoppet opp med bakgrunn i fredningsvedtaket. Riksantikvaren ønsker uansett utfall av fredningssaken å delta i kommunens prosjekt. De var også enig i at arbeidet med fredningen må ses i sammenheng med dette prosjektet.

Endre reguleringsbestemmelsene for Levanger sentrum:

I reguleringsbestemmelsene for Levanger sentrum § 19 for spesialområde bevaring av bebyggelse med kulturhistorisk verdi står følgende:

”a)          Områdene går fram av oversikten over alle kvartaler/ reguleringsområder (§ 3) samt av plankartet.

b)            Planens formål er å søke bevart de historiske, antikvariske og andre kulturelle verdier som ligger i de enkelte byggs og kvartalets helhet og egenart, og å sikre grunnlaget for utbedring av bygningene og området.

c)            Ved nybygging skal det kreves utarbeidet planmateriale som på best mulig måte viser konsekvensene for kvartalet, fasaderekken og omgivelsene.

d)            Eksisterende bygg innenfor bevaringsområde kan bare rives med planutvalgets tillatelse. Sammen med rivingssøknad skal det foreligge skisser/tegninger av planlagt nybygg.

Følgende prosedyre skal følges:

1.       Søknad om rivingstillatelse skal forelegges regional kulturminnemyndighet for uttalelse, før saken tas opp til behandling i planutvalget.

2.       Planutvalget behandler søknad om rivingstillatelse.

f)             Nybygg skal i volum, møne og gesimshøyde tilpasses eksisterende bebyggelse. Nybygg trenger ikke oppføres som kopi av tidligere bygning, men kan oppføres med et mer moderne og samtidsmessig formspråk, under forutsetning av at det oppnås et estetisk godt samspill med omkringliggende bebyggelse. 

Søknad om byggetillatelse for ny bebyggelse skal forelegges regional kulturminnemyndighet til uttalelse, før saken tas opp til behandling.

Nye utomhusanlegg som belysning, gjerder, trapper o.a. skal gis en utforming som harmonerer med strøkets opprinnelige karakter.

g)            Eksisterende bygg kan påbygges, tilbygges, utbedres og repareres, innenfor de rammene planen setter.

Ved slike arbeider skal bygningens former, materialer, detaljer, farger og lignende bli opprettholdt eller ført tilbake nærmest mulig det opprinnelige.

Ethvert eksteriørmessig tiltak på bygninger, skal forelegges regional kulturminnemyndighet til uttalelse. Dette gjelder også tiltak som er søknads- eller meldepliktig i hht. plan- og bygningslovens §§ 86 a og 93.

h)            Takform går fram av tabell, § 3.

Mindre takoppbygg som arker kan bare tillates på den delen av taket som vender mot indre del av kvartalet. Arkene må ligge vesentlig tilbaketrukket i forhold til ytterveggliv i etasjen under, og må ikke dekke mer enn 50 % av denne delen av taket.

i)             Taktekking

Taktekking skal utføres i mest mulig samsvar med det opprinnelige tekkings-materialet.”

j)             Vinduer

Løssprosser tillates ikke. Originale vindu skal fortrinnsvis restaureres. Ved utskifting bør de originale vinduene kopieres.”

Riksantikvaren mente at problemet med reguleringsplanen for Levanger sentrum var at bestemmelsene for ”spesialområde bevaring” gir en åpning for at bygninger kan rives i noen tilfeller. Dersom bestemmelsene ble tydelige nok i forhold til bevaring er det mulig at Riksantikvaren trekker hele fredningssaken.

Vurdering:

Vi setter stor pris på at Riksantikvaren ønsker å vurdere en kulturmiljøfredning i Levanger sentrum, og at han ønsker å se på vårt prosjekt og prosessen med varig fredning i sammenheng. Som nevnt ovenfor skal tilskuddet til fredete bygninger være differansen mellom vanlig vedlikehold og antikvarisk vedlikehold. Det kan i noen tilfeller kunne bety betydelige beløp. Et fredet sentrum vil dessuten være positivt i en markedsføringssammenheng. Det er en viktig signaleffekt at Riksantikvaren ønsker å frede Levanger by sin trehusbebyggelse i en nasjonal sammenheng. Kommunen arbeider også med å løfte trehusmiljøet inn som en del av de konsoliderte museene i Nord-Trøndelag. Dette ligger i dag i de vedtatte vedtekter for stiftelsen Kunst i Nord-Trøndelag (KiNT). Et fredningsvedtak vil derfor være et viktig element i dette arbeidet.

Det foreligger følgende 3 aktuelle alternativer til vedtak:

Reguleringsbestemmelsene endres slik at bestemmelsene blir tydelige nok i forhold til bevaring.
Det midlertidige fredningsvedtaket påklages (Forvaltningslovens § 28). PUK anbefaler at fredningsområdet begrenses til det som er regulert til ”spesialområde bevaring” i reguleringsplan for Levanger sentrum.
Man velger å ikke klage på det midlertidige fredningsvedtaket.
Vedr. alternativ 1:

Dette kan nok langt på vei hindre at det blir revet hus innenfor det som i dag er regulert til spesialområde bevaring. En slik bestemmelse vil nok stort sett innebære det samme som en fredning hvis riksantikvaren skal godta denne, men huseierne vil verken få tilskudd eller faglige råd fra riksantikvaren. Det kan søkes om dispensasjon i henhold til plan- og bygningslovens § 7 og vi kan få dispensasjonssaker som er vanskelige å håndtere. Fordelene vil være at tiltakshaverne sparer tid, da en i de sakene hvor det ikke søkes om dispensasjon kan få en rask behandling.

Vedr. alternativ 2:

Man kan i en klage foreslå en annen områdeavgrensning av det midlertidige fredningsområdet enn den Riksantikvaren har vedtatt. Departementet har myndighet til å foreta en annen områdeavgrensning. Vi ser at man bør se nærmere på områdeavgrensningen.

Eksempel på bygninger som bør inngå:

Eksempler på bygninger som bør inngå - klikk for større kart

Eksempel på bygninger som bør utgå:

Eksempel på bygninger som bør utgå - klikk for større kart 

Reguleringsplanen for Levanger sentrum har blitt til gjennom en omfattende prosess. Vi mener derfor det vil være fornuftig å anbefale at det midlertidige fredningsområdet begrenses til det som er regulert til ”spesialområde bevaring” i planen. Gjennom prosjektet (kommunestyrets sak 51/08) vil også områder utenfor ”spesialområde bevaring” bli gjennomgått.

Dette alternativet ivaretar Riksantikvarens ønske om å hindre riving innenfor spesialområde (jfr. uttalelsen om mulighetene for en løsning gjennom endring av reguleringsbestemmelsene) samtidig som kommunen stiller seg positiv til en vurdering av aktuelle områder/ bygninger utenfor spesialområde.

Fordelene ved dette vil være at dersom man får medhold i departementet, vil søknader i områdene som ligger utenfor bevaringsområdet få en enkel og rask saksbehandling. For de områdene som blir fredet vil sakene først måtte behandles av riksantikvaren etter kulturminneloven før den kan behandles av kommunen etter plan- og bygningsloven. Etter at klagen er behandlet vil arbeidet med endelig fredning oppstartes.

Vedr. alternativ 3:

Dersom man velger alternativ 3 vil saken vedrørende varig fredning kunne igangsettes raskt (Riksantikvaren har antydet at de vil bruke lengre tid på sin del av vurderingen om kommunen klager, enn om en enkelt huseier klager). Hvis klage ikke sendes er det også et klart signal ovenfor riksantikvaren om samarbeid. Ulempene er at man må forholde seg til hele området for midlertidig fredning i tidsperioden fredningsarbeidet pågår.

Konklusjon:

Fredningen løfter trehusmiljøet opp på et nasjonalt nivå. Dette kan være med på å snu den negative utviklingen mht. aktivitet i sentrum. Vi ser de muligheter som ligger i en varig fredning av kvartaler og bygningsmiljø i deler av byen. Samtidig ser vi også at nye prosjekter utenfor ”spesialområde bevaring” kan være positivt for sentrum.

Alternativ 2 bør kunne ivareta både det sterke ønske om en levende by og hindre at bygninger blir revet innenfor ”spesialområde bevaring”.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 29.03.2019 14:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051