Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 20.01.10

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 20.01.2010
Tid: 14:00-18:30
Sakliste som PDF - hefte 1 (sak 1-7) - hefte 2 (sak 8-11) - protokoll PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 1/10 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 2/10

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 3/10 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - innspill utredning vedtak
PS 4/10 Endring av reguleringsbestemmelsene for Kjønstadmarka utredning vedtak
PS 5/10 Reguleringsplan Hegglund 1719/1/9 utredning vedtak
PS 6/10 1719/1/9 Utbyggingsavtale Hegglund utredning vedtak
PS 7/10 Reguleringsplan for Mule industrihall - Levanger utredning vedtak
PS 8/10 1719/314/393 - Moafjæra Eiendom AS - Tilbygg lager og kontor - Moafjæra 3 utredning vedtak
PS 9/10 1719/232/2 - Emil Holthe og Audhild Holthe Maack - Deling av eiendommen Holthe - Tomt for fritidsbolig utredning vedtak
PS 10/10 1719/24/1 - Arne Lauritz Jessen - deling av eiendommen Over-Eggen - klagesak utredning vedtak
PS 11/10 1719/232/56 - Berit og Sverre Opheim - Endringssøknad for oppføring av støttemur utredning vedtak

 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 + 4 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv - forfall
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf x
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf x
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf - forfall
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf - forfall
Gerd Haugberg h medlem h/v x
Einar Vandvik v medlem h/v - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Asle Granås dna varamedlem 1 dna/sp/krf x Olav Strid
Guri Skjesol sp varamedlem 2 dna/sp/krf x Lill Kristin Nordahl
Hanne E. Lilleberg sv varamedlem 1 sv x Gunnar Løvås
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 1 h/v x Einar Vandvik


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf B. Haugnes, fungerende enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Øivind Holand, fagansvarlig plan Åge Isaksen under sak 3/10,  Åsmund Brygfjeld

Merknad:
Leder Alf Magnar Reberg orienterte om at det er et år siden det ble sendt klage på Riksantikvarens fredningsvedak for deler av Levanger sentrum. Svar er ennå ikke mottatt. Dette er ikke akseptabelt. Ordfører og leder i PUK sender nå purring.     Til toppen av siden

 

PS 1/10 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden

 

PS 2/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2010

Forslag i møte:
Siv By, SP og Tove Irene Løvås, DNA

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til godkjenning/underskriving av protokoll: Siv By, SP og Tove Irene Løvås, DNA    Til toppen av siden

 

PS 3/10 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - innspill

Rådmannens forslag til vedtak:
Gjennomførte konsekvensutredninger for de aktuelle tema legges til grunn for den planløsning som foreslås i kommuneplanens arealdel.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2010

Forslag i møte:
Forslag til endring fra Geir Tore Persøy, FRP:
Uttatte, uaktuelle områder, pkt. 15, Mellingen 346, 2, Ytterøy, tas inn igjen.

Forslag til endring fra Guri Skjesol, SP:
1719/213/1 m/fl. Stokkmyra, Åsen – næringsområde tas inn i planen.

Forslag til endring fra Geir Tore Persøy, FRP:
Gjemble lille, 1719/4/1 – næringsområde, tas inn i planen.

Forslag til endring fra Guri Skjesol, SP:
1719/206/1 m/fl .Hove/Fossing n, Åsen – boligområde, tas inn i planen

Forslag til endring fra Guri Skjesol, SP:
1719/205/1, Vang , Åsen – boligområde, tas inn i planen.

Forslag til endring fra Gerd Haugberg, H:
1719/41/1, Skille, Skogn – boligområde, tas inn i planen.

Forslag til endring fra Geir Tore Persøy, FRP:
1719/12/1-4, Pynten, Hestøya – hytteområde, setningen ”Nye hytter må ikke
plasseres innenfor 100-metersbeltet” tas ut.

Forslag til tillegg fra Asle Granås, DNA:
Mulig nytt boligområde sør for Markabygda skole, ”Vidarhaugen” legges inn.

Forslag til tillegg fra Guri Skjesol, SP:
1719/ 216/1, 1719217/1 , 1719/211/1 Grenne østre, Grenne mellom, Hammeren ytre.
Fra Åsen samfunnshus og vest over Langs RV til Frosta.
Begrunnelse.:
I området Åsen - Åsenfjord trengs det også muligheter for boligfelt. Dette er et aktuelt område med gangavstand til Åsen sentrum og Åsenfjord sentrum. Det er med på å binde sammen Åsenfjord og Åsen sentrum Området er berglendt og det er allerede boliger i dette området.

Avstemning:
Persøys forslag til endring, Mellingen, Ytterøy, avvist med 10 mot 1 stemme.
Skjesols forslag til endring, Stokkmyra, Åsen, vedtatt med 10 mot 1 stemme.
Persøys forslag til endring, Gjemble, avvist med 9 mot 2 stemmer.
Skjesols forslag til endring, Hove/Fossing n, Åsen, avvist med 7 mot 4 stemmer.
Skjesols forslag til endring, Vang , Åsen – boligområde, vedtatt med 6 mot 5 stemmer.
Haugbergs forslag til endring, Skille, Skogn – boligområde, avvist med 9 mot 2 stemmer.
Persøys forslag til endring, Pynten, Hestøya – hytteområde, avvist med 7 mot 4 stemmer.
Tilleggsforslag fra Granås enstemmig vedtatt.

Alf Magnar Reberg ble av møtet erklært inhabil i forbindelse med behandling av Skjesols tilleggsforslag.
Tilleggsforslag fra Skjesol avvist med 8 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag til vedtak, med endringer i møtet, enstemmig vedtatt.

Alle vedtak gjelder Levanger kommune.

VEDTAK:
Gjennomførte konsekvensutredninger for de aktuelle tema legges til grunn for den planløsning som foreslås i kommuneplanens arealdel.

1719/213/1 m/fl. Stokkmyra, Åsen – næringsområde, tas inn i planen.
1719/205/1, Vang , Åsen – boligområde, tas inn i planen.
Mulig nytt boligområde sør for Markabygda skole, ”Vidarhaugen” legges inn.    Til toppen av siden
 


PS 4/10 Endring av reguleringsbestemmelsene for Kjønstadmarka

Rådmannens forslag til innstilling:
Reguleringsbestemmelsene for Kjønstadmarka, § 3.1 ”Områder for eneboliger”, endres slik at maksimal tillatt mønehøyde ved saltak settes til 9,2 m over planert terreng foran sokkel/høyeste fasade.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Saksordfører:
Tove Irene Løvås, DNA

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 7 mot 4 stemmer.

INNSTILLING:
Reguleringsbestemmelsene for Kjønstadmarka, § 3.1 ”Områder for eneboliger”, endres slik at maksimal tillatt mønehøyde ved saltak settes til 9,2 m over planert terreng foran sokkel/høyeste fasade.    Til toppen av siden

 


PS 5/10 Reguleringsplan Hegglund 1719/1/9

Rådmannens forslag til innstilling:
Reguleringsbestemmelsenes §§ 2.04 og 2.05 endres slik at dokumentasjoner vedrørende grunnforhold og støy skal foreligge ved ramme- eller ett-trinnssøknad.

Reguleringsplan m/bestemmelser for Hegglund, revidert 18.11.2009, og med endring som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Bebyggelsen bør tilrettelegges for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder og for vannbåren oppvarming.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2010

Forslag i møte:
Ingen

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Reguleringsbestemmelsenes §§ 2.04 og 2.05 endres slik at dokumentasjoner vedrørende grunnforhold og støy skal foreligge ved ramme- eller ett-trinnssøknad.

Reguleringsplan m/bestemmelser for Hegglund, revidert 18.11.2009, og med endring som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Bebyggelsen bør tilrettelegges for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder og for vannbåren oppvarming.    Til toppen av siden

 

PS 6/10 1719/1/9 Utbyggingsavtale Hegglund

Rådmannens forslag til innstilling:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende Hegglund, gnr. 1 bnr. 9 (del av) godkjennes.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende Hegglund, gnr. 1 bnr. 9 (del av) godkjennes.    Til toppen av siden

 

PS 7/10 Reguleringsplan for Mule industrihall - Levanger

Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 1 (PBL 1985) vedtas reguleringsplan for Mule industrihall, revidert 06.11.2009.
 
Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Habilitet:
Geir Tore Persøy, FRP, ble av møtet enstemmig erklært habil.

Saksordfører:
Siv By, SP

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 1 (PBL 1985) vedtas reguleringsplan for Mule industrihall, revidert 06.11.2009.    Til toppen av siden

 

PS 8/10 1719/314/393 - Moafjæra Eiendom AS - Tilbygg lager og kontor - Moafjæra 3

Rådmannens forslag til vedtak:
Dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende maksimale gesimshøyder samt plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) vedrørende formål innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon) slik at bygget kan oppføres med gesimshøyde inntil 8,5 meter.

Som begrunnelse vises det til saksutredningen med vurdering av dispensasjon.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende maksimale gesimshøyder samt plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) vedrørende formål innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon) slik at bygget kan oppføres med gesimshøyde inntil 8,5 meter.

Som begrunnelse vises det til saksutredningen med vurdering av dispensasjon.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.    Til toppen av siden

 

PS 9/10 1719/232/2 - Emil Holthe og Audhild Holthe Maack - Deling av eiendommen Holthe - Tomt for fritidsbolig

Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune, og søknad om fradeling fra eiendommen Holthe med gnr/bnr 232/2 i Levanger kommune avslås.
Avslagene hjemles i Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel).

Vedtaket kan påklages, jfr Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune, og søknad om fradeling fra eiendommen Holthe med gnr/bnr 232/2 i Levanger kommune avslås.
Avslagene hjemles i Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel).

Vedtaket kan påklages, jfr Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.    Til toppen av siden

 


PS 10/10 1719/24/1 - Arne Lauritz Jessen - deling av eiendommen Over-Eggen - klagesak

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og utviklingskomiteen kan ikke se at det fremkommer nye opplysninger i klagen som tilsier at vedtaket bør oppheves.

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i PUK sak 83/09 opprettholdes det vedtak som ble fattet av PUK i sak 83/09.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2010

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra Guri Skjesol, SP:
Plan- og utviklingskomiteen vil spesielt understreke saksbehandlers vurderinger i avsnitt.
Usaklig forskjellsbehandling: der Fylkesmannens (landbruksavdelingen) sjølv la til grunn likebehandling i PUK sak 77/07 (Pål I. Salberg).
Presiserer også at det før behandling i Puk. sak 83/09, var befaring med orientering fra grunneiere.

Forslag til vedtak fra Hanne E. Lilleberg, SV:
Plan- og utviklingskomiteen tar Fylkesmannens klage til følge.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Lillebergs forslag:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.
Skjesols tilleggforslag vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Plan- og utviklingskomiteen kan ikke se at det fremkommer nye opplysninger i klagen som tilsier at vedtaket bør oppheves.

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i PUK sak 83/09 opprettholdes det vedtak som ble fattet av PUK i sak 83/09.

Plan- og utviklingskomiteen vil spesielt understreke saksbehandlers vurderinger i avsnitt.
Usaklig forskjellsbehandling: der Fylkesmannens (landbruksavdelingen) sjølv la til grunn likebehandling i PUK sak 77/07 (Pål I. Salberg).
Presiserer også at det før behandling i Puk. sak 83/09, var befaring med orientering fra grunneiere.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.    Til toppen av siden

 

PS 11/10 1719/232/56 - Berit og Sverre Opheim - Endringssøknad for oppføring av støttemur

Rådmannens forslag til vedtak:
Dispensasjon fra reguleringsplan for Sagtun innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. Som begrunnelse vises det til saksutredningen. Som vilkår for dispensasjon settes at høyden på muren reduseres slik at topp mur kommer minst 0,5 meter lavere enn topp bankett på hytta. Hjemmel for vilkår finnes i lovens § 7 og begrunnelsen finnes i saksutredningen.

Søknad om endringstillatelse, med vilkår som vist over, innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2010

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Alf Magnar Reberg, SP:
Søknad om dispensasjon og tillatelse avslås. Dette begrunnes ut fra:

  • gjelden vedtak angående oppføring av mur
  • ferdsel langsetter fjæra forbi muren
  • en estetisk lite tilfredsstillende løsning


Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Rebergs forslag:
Rebergs forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Søknad om dispensasjon og tillatelse avslås. Dette begrunnes ut fra:

  • gjelden vedtak angående oppføring av mur
  • ferdsel langsetter fjæra forbi muren
  • en estetisk lite tilfredsstillende løsning


Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.     Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:13 Sist endret: 10.02.2010 14:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051