Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.08.09

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 19.08.2009
Sakliste som PDF Hefte 1 (sak 61-66) (8MB) - Hefte 2 (sak 67-74) (7MB) - sak 75/09

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 61/09 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 62/09

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 63/09 Reguleringsplan for E6 -  Gråmyra utredning vedtak
PS 64/09 Reguleringsplan FV 102 Lobakken utredning vedtak
PS 65/09 Mindre vesentlig reguleringsendring - 1719/314/317, Moan utredning vedtak
PS 66/09 KOMVED - Reguleringsplan for Elvestien 1 og Markvegen 2 - Levanger utredning vedtak
PS 67/09 Utbyggingsavtale Finnemarka 11 utredning vedtak
PS 68/09 1719/1/349 - Platon Eiendom AS - Oppføring av leilighetsbygg - Nyenget Park - Staupslia 19 utredning vedtak
PS 69/09 Levanger havn - Havneveien 15 A/S - forhåndsvurdering vedrørende bygge- og delingsforbud utredning vedtak
PS 70/09 1719/73/24 - Lone Haugskott og Håvard Lunde - søknad om garasje og dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Gottås boligfelt- Ronglan utredning vedtak
PS 71/09 1719/61/1 - Ruth og Olav Ringstad - Deling av eiendommen Sundlo - Dispensasjon fra kommuneplan utredning vedtak
PS 72/09 1719/350/3 - søknad om oppføring av bod og dispensasjon fra reguleringsplan for Viken - Ytterøy utredning vedtak
PS 73/09 Høring - forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen utredning vedtak
PS 74/09 Forslag til Handlingsprogram 2010-2013 (2019) for nye fylkesveger – høring utredning vedtak
PS 75/09 Bebyggelsesplan for Trønderhallen - Røstad - (utlagt 17.08.09) utredning vedtak

 

Oppmøte 11 av 11.

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv x
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf x
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf x
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf x
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v - forfall
Einar Vandvik v medlem h/v x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 1 h/v x (Gerd Haugberg)

 

Fra administrasjonen møtte:

Kommunalsjef Alf B. Haugnes, fungerende enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Øivind Holand, Åsmund Brygfjeld    Til toppen av siden

 

 

PS 61/09 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.08.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.      Til toppen av siden

 

 

PS 62/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.08.2009

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll velges:

Siv By, SP og Arman Rad, DNA

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll velges:

Siv By, SP og Arman Rad, DNA    Til toppen av siden

 

 

PS 63/09 Reguleringsplan for E6 -  Gråmyra

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.08.2009

Utdelt i møte:

Uttalelse fra: Eldres råd og fra Levanger og Verdal Landbruksforum PDF

Habilitet:

Lill Kristin Nordahl, DNA, ble av møtet enstemmig erklært habil i saken.

Forslag i møte:

Tillegg fra rådmannen:

Før iverksetting av tiltak i henhold til planen skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk fredete kulturminnene med id 128536 i planområdet.

Det skal tas kontakt med Nord-Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes.

Forslag til tillegg fra samlet møte:

Vegmyndighetene må gå i dialog med eiendom gnr. 23 bnr. 6, Auster-Eggen, for å få en løsning på problemet med å krysse E6. Eiendommen gnr. 23 bnr. 6 må holdes skadesløs.

Det må etableres en trafikksikker løsning området.

Ved valg av løsning må myke trafikanter ivaretas.

Forslag til tillegg fra Tove Irene Løvås, DNA:

Av hensyn til de næringsdrivende på Gråmyra, er det meget viktig at Gråmyra industriområde får en både tydelig og godt synlig skilting fra E6.

Saksordfører:

Gunnar Morten Løvås, SV

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med tillegg i møtet, enstemmig tiltrådt.

Tilleggsforslag fra møtet enstemmig tiltrådt.

Tove Løvås sitt forslag til tillegg enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for E6 Gråmyra rev. 04.08.2009.

Før iverksetting av tiltak i henhold til planen skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk fredete kulturminnene med id 128536 i planområdet.

Det skal tas kontakt med Nord-Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes.

Vegmyndighetene må gå i dialog med eiendom gnr. 23 bnr. 6, Auster-Eggen, for å få en løsning på problemet med å krysse E6. Eiendommen gnr. 23 bnr. 6 må holdes skadesløs.

Det må etableres en trafikksikker løsning området.

Ved valg av løsning må myke trafikanter ivaretas.

Av hensyn til de næringsdrivende på Gråmyra, er det meget viktig at Gråmyra industriområde får en både tydelig og godt synlig skilting fra E6.     Til toppen av siden 

  

PS 64/09 Reguleringsplan FV 102 Lobakken

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.08.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Alf Magnar Reberg, SP

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Reguleringsplan for Fv. 102 Lobakken, datert 27.04.09, sist rev. 04.08.09, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.     Til toppen av siden 

 

PS 65/09 Mindre vesentlig reguleringsendring - 1719/314/317, Moan

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.08.2009

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Siv By, SP:

Langs siktkorridoren mot Moan skal det ikke plantes trær

Avstemning:

Bys forslag til endring avvist med 10 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Plankart datert 27.05.09, vedtas som en mindre vesentlig endring av reguleringsplanen for gnr. 314/317 og 314/382, vedtatt 21.11.07, jfr. plan- og bygningslovens § 28-1 nr. 2.

Bebyggelsen anbefales lagt til rette for vannbåren oppvarming med fornybare energikilder.     Til toppen av siden 

 

PS 66/09 KOMVED - Reguleringsplan for Elvestien 1 og Markvegen 2 - Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.08.2009

Habilitet:

Gerd Talsnes Heggdal, V, ble av møtet enstemmig erklært inhabil i saken.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-1 vedtas mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplan for Elvestien 1 og Markvegen 2, med bestemmelser, sist revidert 04.08.2009.     Til toppen av siden 

 

PS 67/09 Utbyggingsavtale Finnemarka 11

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.08.2009

Habilitet:

Geir Tore Persøy, FRP, ble av møtet enstemmig erklært habil i saken.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 64 c vedtas utbyggingsavtale for Finnemarka 11, gnr. 1, bnr. 123.    Til toppen av siden 

 

PS 68/09 1719/1/349 - Platon Eiendom AS - Oppføring av leilighetsbygg - Nyenget Park - Staupslia 19

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.08.2009

Habilitet:

Geir Tore Persøy, FRP, ble av møtet enstemmig erklært habil i saken.

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Alf Magnar Reberg, SP:

Det gis ikke dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrense til tilstøtende naboeiendommer for balkonger.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Rebergs forslag:

Rebergs forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Det gis ikke dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrense til tilstøtende naboeiendommer for balkonger.

Søknad om rammetillatelse for oppføring av boligblokk i Staupslia 17 godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 93.

Tiltaket må prosjekteres og oppføres i samsvar med plan- og bygningsloven og gjeldende forskrifter og bestemmelser.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.    Til toppen av siden 

 

 

PS 69/09 Levanger havn - Havneveien 15 A/S - forhåndsvurdering vedrørende bygge- og delingsforbud

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.08.2009

Habilitet:

Geir Tore Persøy, FRP, ble av møtet enstemmig erklært inhabil i saken.

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Alf Magnar Reberg, SP:

Det vil være tiltakshavers risiko å iverksette investeringer som kan komme til å ha en kortere horisont enn tiltakshaver planlegger dersom utbyggingen av området i henhold til ny reguleringsplan blir aktuelt.

Avstemning:

Rebergs tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen gir slik uttalelse vedrørende spørsmål og bygge- og delingsforbud på havna:

Plan- og utviklingskomiteen anser det ikke som aktuelt å vedta bygge- og delingsforbud etter plan- og bygningslovens § 13-1. Hensynet til utviklingsmuligheter for eksisterende virksomheter på havneområdet vektlegges.

Plassering og utforming av bygg samt betingelser skal skje i forbindelse med byggesaksbehandlingen.

Det vil være tiltakshavers risiko å iverksette investeringer som kan komme til å ha en kortere horisont enn tiltakshaver planlegger dersom utbyggingen av området i henhold til ny reguleringsplan blir aktuelt.     Til toppen av siden 

 

PS 70/09 1719/73/24 - Lone Haugskott og Håvard Lunde - søknad om garasje og dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Gottås boligfelt- Ronglan

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.08.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Gottås boligfelt § 2d) innvilges (PBL § 7).

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottatt dato av dette vedtaket, jfr. forvaltningslovens § 28.     Til toppen av siden 

 

PS 71/09 1719/61/1 - Ruth og Olav Ringstad - Deling av eiendommen Sundlo - Dispensasjon fra kommuneplan

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.08.2009

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Ruth og Olav Ringstad gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av parsell på ca 2 dekar fra eiendommen Sundlo med gnr/bnr 61/1 i Levanger kommune.

Utvalget ønsker ikke at det skapes presedens i slike saker og ønsker en endret praksis i forhold til tidligere avgjørelser.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Gunnar Løvås sitt forslag:

Gunnar Løvås sitt forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

Protokolltilførsel/stemmeforklaring:

Alf Magnar Reberg og Siv By, SP, samt Geir Tore Persøy, FRP, Einar Vandvik og Gerd Talsnes Heggdal, V, stemte for rådmannens forslag (for innvilgelse av dispensasjon).

VEDTAK:

Ruth og Olav Ringstad gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av parsell på ca 2 dekar fra eiendommen Sundlo med gnr/bnr 61/1 i Levanger kommune.

Utvalget ønsker ikke at det skapes presedens i slike saker og ønsker en endret praksis i forhold til tidligere avgjørelser.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottatt dato av dette vedtaket, jfr. forvaltningslovens § 28.     Til toppen av siden 

 

PS 72/09 1719/350/3 - søknad om oppføring av bod og dispensasjon fra reguleringsplan for Viken - Ytterøy

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.08.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Søknad om bod og dispensasjon fra reguleringsplan for Viken avslås (PBL § 31).

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottatt dato av dette vedtaket, jfr. forvaltningslovens § 28.    Til toppen av siden 

 

PS 73/09 Høring - forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.08.2009

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Alf Magnar Reberg, SP:

Kommunen mener Levanger kommune er et område som må plasseres under retningslinjenes pkt 5, som gjelder for områder med mindre press på arealene.

Forslag til endring fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Kommunen har ingen merknader til foreslåtte retningslinjer

Avstemning:

Rebergs forslag til vedtak avvist med 8 mot 3 stemmer

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag pkt. 1 og Gunnar Løvås sitt forslag:

Gunnar Løvås sitt forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Kommunen har ingen merknader til foreslåtte retningslinjer     Til toppen av siden 

 

PS 74/09 Forslag til Handlingsprogram 2010-2013 (2019) for nye fylkesveger - høring

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.08.2009

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Handlingsprogrammet for nye fylkesveger 2010-2013 tas til etterretning med følgende endringer;

1. I henhold til TS-plan tas gang-/sykkelveg langs Rv.753, Branndalen inn på lista.

2. Bygging av nytt Havnakryss, Rv. 774.     Til toppen av siden 

 

 

PS 75/09 Bebyggelsesplan for Trønderhallen - Røstad

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.08.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Bebyggelsesplan for Trønderhallen, m/bestemmelser, begge datert 10.03.09, sist rev. 13.08.2009, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 28-2.     Til toppen av siden

Publisert: 23.04.2009 12:33 Sist endret: 23.12.2009 16:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051